Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – pressiteade

Euroopa Parlament toetab karmimaid õigusakte võitluses laste seksuaalse kuritarvitamisega

Brüssel, 27. oktoober 2011 – Euroopa Parlament kiitis täna heaks Euroopa Komisjoni ettepaneku direktiivi kohta, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.

Komisjon andis aasta tagasi mõista, et EL ei kavatse taluda laste kasutamist kurjategijate seksuaalse iha rahuldamise objektina ega laste kui kaupade müümist. Tunnen suurt heameelt, et Euroopa Parlament ja nõukogu on andnud sellele ettepanekule oma toetuse,” sõnas siseasjade volinik Cecilia Malmström. „Selle direktiivi abil saame palju ära teha. Muudame lihtsamaks süüdistuse esitamise ja laste vastu suunatud kuritegude ärahoidmise ning kaitseme ohvreid veelgi paremini. Olen kindel, et see uus ELi õigusakt on otsustava tähtsusega laste kaitsmisel nende kohutavate kuritegude eest.”

Direktiiv, mis sisaldab mitut täna parlamendis vastuvõetud muudatust, kattub suures osas komisjoni ettepanekuga.

See sisaldab sätteid, mis käsitlevad õigusrikkujatele süüdistuste esitamist, ning ka sätteid süütegude tõkestamise ja lapsohvrite kaitse kohta. Sellega nähakse ette tööandja õigus küsida karistusregistri andmeid ning sätestatakse ennetavate meetmetena teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja lastega töötavate inimeste koolitamine. Direktiiviga nähakse liikmesriikidele ette kohustus sulgeda oma territooriumil veebisaidid, mis sisaldavad lastepornot, ja võtta meetmed väljaspool nende territooriumit asuvate samalaadse sisuga veebisaitide sulgemiseks.

ELi liikmesriikidelt oodatakse nüüd poliitilise kokkuleppe kinnitamist nõukogus ja direktiivi peatset vastuvõtmist.

Taust

Mõisted „seksuaalne ärakasutamine” ja „laste seksuaalne kuritarvitamine” viitavad mitmesugustele tegudele, nagu seksuaalsuhted teatavast east nooremate lastega või lapse sundimine seksuaalsuhtesse, lasteprostitutsioon või lasteporno. Tegemist on eriti raskete lastevastaste kuritegudega, sest lapsed vajavad erilist kaitset ja hoolt, kuid niisugused kuriteod põhjustavad lastest ohvritele pikaajalist ja suurt kahju. Võitlus nende kuritegudega on siiski väga keeruline. Lapsed on haavatavad, neil on häbi ja sageli nad kardavad rääkida sellest, mis nendega on juhtunud.

Komisjon esitas 2010. aasta märtsis direktiivi ettepaneku (vt IP/10/379 ja MEMO/10/107), et oluliselt tõhustada ELi õigusakte, täpsemalt raamotsust (2004/68/JSK), millega tagati siseriiklike õigusaktide minimaalne ühtlustamine, kuid millel oli arvestatavaid puudusi. Ettepanekut on arutatud nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendiga ning kompromissteksti suhtes jõuti poliitilisele kokkuleppele 2011. aasta juunis.

Uus direktiiv lihtsustab laste vastu suunatud kuritegudega võitlemist ja sellega võetakse meetmeid mitmel tasandil:

  • kriminaalõiguse valdkonnas võiks nimetada seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise paljude vormide kriminaliseerimist. See hõlmab uusi nähtusi, mille levikule aitab kaasa internet ja mille hulka kuuluvad näiteks lastega seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine, lasteporno filmimine veebikaameraga ja selle vaatamine veebis. Üksikasjalikumad sätted erinevate karistuste kohta (kuus erinevat karistusmäära üheaastasest kuni kümneaastase vangistuseni) tagavad suurema järjepidevuse süütegude liigitamisel raskusastme alusel ja nendega vähendatakse erinevusi liikmesriikide õigusnormide vahel;

  • selleks et võidelda laste ärakasutamisega reisivate seksuaalkurjategijate poolt (lastega seotud seksiturism), on liikmesriikide ametiasutustel õigus esitada süüdistus kodanikule, kes kasutab lapsi ära välismaal või korraldab reise, mille käigus lapsi ära kasutatakse. Samuti keelatakse laste seksuaalase ärakasutamise võimaluste reklaamimine;

  • selleks et lihtsustada õigusrikkujatele kriminaalsüüdistuste esitamist, on nüüd võimalik algatada kohtuasi ükskõik millises liikmesriigis lapsohvri täisealiseks saamiseni. Konfidentsiaalsusnõuded ei piira enam lastega töötavate inimeste võimalust süütegudest teatada. Politsei on kohustatud moodustama spetsiaalsed üksused lapsohvrite kindlakstegemiseks (eelkõige lastepornograafia valdkonnas) ja tagama neile tõhusad uurimisvahendid;

  • lapsohvritele tagatakse parem kaitse, antakse igakülgset abi ja toetust iga lapse individuaalsete vajaduste hindamise põhjal. Samuti võetakse meetmeid, et parandada õiguskaitsevahendite kättesaadavust ja vältida traumat, mida põhjustab osalemine kriminaalmenetluses;

  • selleks et hoida ära seksuaalset kuritarvitamist ja ärakasutamist, hinnatakse süüdimõistetud õigusrikkuja ohtlikkust individuaalselt ning tal on võimalik osaleda spetsiaalsetes sekkumisprogrammides, mille eesmärk on hoida ära uute süütegude toimepanemist. Nende inimeste tausta, kes soovivad töötada lastega, kontrollitakse paremini ning neid on lihtsam kontrollida. Võetakse veel meetmeid nagu teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja töötajate koolitamine, et võimaldada välja selgitada laste seksuaalse ärakasutamise juhtumid;

  • selleks et takistada lasteporno levikut internetis, on liikmesriigid kohustatud tagama nende territooriumil asuvate lastepornot sisaldavate veebisaitide sulgemise ja võtma meetmeid väljaspool nende territooriumit asuvate samalaadse sisuga veebisaitide sulgemiseks. Samuti võivad nad soovi korral kehtestada korra, millega tõkestatakse nende territooriumil asuvate kasutajate juurdepääs kõnealustele veebisaitidele.

Lisateave

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar