Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Parlamentet støtter strengere lovgivning mod seksuelt misbrug af børn

Bruxelles, den 27. oktober 2011 – Europa-Parlamentet godkendte i dag Europa-Kommissionens forslag til et direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

"Kommissionen gjorde det for et år siden klart, at EU ikke vil tolerere, at børn bruges som objekter til at tilfredsstille forbryderes seksuelle behov eller, at de handles som om de var en simpel vare". Jeg er meget glad for, at Europa-Parlamentet og Rådet bakker op om forslaget", siger Cecilia Malmström, som er EU-kommissær med ansvar for indre anliggender. "Med dette direktiv kan vi gøre en forskel. Det bliver lettere at retsforfølge forbrydere og forhindre forbrydelser mod børn, og ofre vil også nyde en større beskyttelse. Jeg har stor tiltro til, at den nye EU-lovgivning vil gøre en reel forskel for beskyttelsen af børn mod disse forfærdelige forbrydelser."

Med de ændringer, som Parlamentet godkendte i dag, afspejler direktivet Kommissionens forslag nøje.

Det indeholder bl.a. bestemmelser om ikke bare retsforfølgning af lovovertrædere, men også om forebyggelse af forbrydelser og beskyttelse af børneofre. Det giver arbejdsgivere ret til at anmode om oplysninger i strafferegistre, og det giver mulighed for forebyggende foranstaltninger i form af oplysningskampagner og uddannelse af fagfolk. Med direktivet indføres også en forpligtelse for medlemsstaterne til at fjerne websteder med børnepornografi, som udbydes på deres eget område, og til at gøre en indsats for at få dem fjernet, hvis de udbydes i udlandet.

EU-medlemsstaterne i Rådet forventes nu inden længe at formalisere den politiske aftale og vedtage direktivet.

Baggrund

Udtrykkene "seksuel udnyttelse af børn" og "seksuelt misbrug af børn" henviser til forskellige handlinger, såsom seksuel omgang med børn under en vis alder eller under tvang, børneprostitution eller børnepornografi. Der er tale om meget alvorlige forbrydelser mod børn, som har brug for særlig beskyttelse og omsorg, og om forbrydelser, som giver børneofre varige men og forvolder dem alvorlig skade. Alligevel er det meget vanskeligt at komme denne form for kriminalitet til livs. Børn er sårbare, de føler skam og er tit bange for at fortælle andre, hvad de er blevet udsat for.

I marts 2010 fremlagde Kommissionen et forslag til et direktiv (se IP/10/379 og MEMO/10/107) for at foretage en betydelig opgradering af EU-lovgivningen, nemlig af rammeafgørelse (2004/68/RIA), som sikrede et minimum af tilnærmelse af medlemsstaternes nationale lovgivning, men som havde store mangler. Forslaget er blevet drøftet med Rådet og Europa-Parlamentet, og man nåede frem til en kompromistekst i juni 2011.

Med det nye direktiv vil det blive lettere at sætte ind på flere fronter over for forbrydelser mod børn:

  • Strafferetligt vil en lang række former for seksuelt misbrug og udnyttelse af børn blive gjort strafbare, herunder nye former for forbrydelser, som er blevet gjort lettere på grund af internettet, såsom grooming af børn, optagelser med webcam eller fremvisning på nettet af børnepornografi. Mere deltaljerede bestemmelser om strafferammen (6 forskellige rammer fra 1 års til 10 års fængsel) vil sikre større overensstemmelse i klassificeringen af forbrydelsens alvor og vil mindske forskellene i medlemsstaternes lovgivning.

  • For at bekæmpe misbrug, som begås af turister, når de er ude at rejse (såkaldt "børnesexturisme"), vil de nationale myndigheder blive i stand til at retsforfølge statsborgere, som misbruger børn i udlandet. Det vil ligeledes blive strafbart at tilrettelægge rejser med henblik på børnemisbrug eller at gøre reklame for muligheden for sexmisbrug.

  • For at fremme retsforfølgningen af lovovertrædere vil det nu blive muligt at indlede sager i alle medlemsstater, indtil barneofret bliver myndigt. Regler om fortrolighed vil ikke længere stå i vejen for, at fagfolk, som arbejder med børn, anmelder lovovertrædelser. Politiet vil være forpligtet til at oprette særlige enheder, som med effektive efterforskningsmidler finder frem til børneofre (især børn, der udnyttes til børnepornografi).

  • Børneofre vil nyde bedre beskyttelse i form af mere bistand og støtte efter en individuel vurdering af det enkelte barn, og der vil blive truffet foranstaltninger til at gøre det lettere at få adgang til retsmidler og til at undgå, at børn skal lide under at skulle deltage i en straffesag.

  • For at forhindre seksuelt misbrug og udnyttelse vil der blive foretaget en individuel vurdering af dømte lovovertrædere, som vil få adgang til særlige programmer, som går ud på at forhindre dem i at begå nye forbrydelser. I forbindelse med job, hvor man beskæftiger sig med børn, vil det blive lettere at foretage en mere omfattende kontrol af ansøgernes baggrund. Der vil også blive iværksat oplysningskampagner og udbudt uddannelse i, hvordan man afslører tilfælde af seksuel udnyttelse af børn.

  • For at forhindre distribution af børnepornografi på internettet vil medlemsstaterne blive forpligtede til at sikre, at sider med børnepornografi, som udbydes på deres område, fjernes. De skal ligeledes bestræbe sig på at få fjernet lignende sider, som udbydes i udlandet. De kan også indføre procedurer til at blokere adgangen for brugere på deres område, hvis de skønner det nødvendigt.

Yderligere oplysninger findes på:

Webstedet for EU-kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar