Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropský parlament podporuje přísnější právní předpisy proti pohlavnímu zneužívání dětí

V Bruselu dne 27. října 2011 – Evropský parlament dnes schválil návrh směrnice Evropské Komise o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii.

Komise před rokem jasně uvedla, že EU nebude tolerovat, aby děti byly využívány jako objekty pro uspokojení sexuálního pudu pachatelů trestné činnosti, ani aby s nimi bylo obchodováno jako se zbožím. Jsem velmi potěšena, že Evropský parlament a Rada tento návrh podpořily, uvedla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci. „Díky této směrnici můžeme věci změnit. Stíhání zločinů páchaných na dětech tím bude snazší a stejně tak předcházení této trestné činnosti. Posílí se také ochrana obětí. Jsem přesvědčena, že tyto nové právní předpisy EU skutečně zlepší ochranu dětí před těmito strašnými trestnými činy.

Směrnice odráží návrh Komise, a to včetně řady změn dnes přijatých v Parlamentu.

Zejména zahrnuje ustanovení, která upravují nejen trestní postih pachatelů, nýbrž i předcházení trestným činům a ochranu dětských obětí. Poskytuje zaměstnavatelům právo žádat o výpis rejstříku trestů a počítá s osvětovými kampaněmi a školeními odborníků jakožto preventivními opatřeními. Směrnice rovněž ukládá členským státům povinnost odstranit stránky s dětskou pornografií v případech, kdy je hosting poskytován z jejich území, a provádět opatření za účelem jejich odstranění, pokud je hosting poskytován v zahraničí.

Očekává se, že členské státy EU v Radě politickou dohodu formálně potvrdí a směrnici v brzké době přijmou.

Souvislosti

Pojmy „sexuální vykořisťování“ a „sexuální zneužívání dětí“ se vztahují na různé formy konání, jako např. sexuální vztahy s dětmi nedosahujícími určitého věku nebo pod nátlakem, dětskou prostituci nebo dětskou pornografii. Tyto činy jsou zvláště závažnými trestnými činy proti dětem, které potřebují zvláštní ochranu a péči, a zároveň činy, které mají za následek dlouhodobou a vážnou újmu na obětech. Doposud je boj proti těmto trestným činům velmi obtížný. Děti jsou zranitelné, zahanbené a často se obávají ohlásit, co se jim stalo.

Komise předložila v březnu 2010 návrh směrnice (viz IP/10/379 a MEMO/10/107), jejímž cílem je podstatně zlepšit právní předpisy EU, zejména rámcové rozhodnutí (2004/68/SVV), které zaručuje minimální sbližování vnitrostátních právních předpisů, ale má značné nedostatky. Návrh byl projednán s Radou a Evropským parlamentem a v červnu 2011 bylo dosaženo politické dohody o kompromisním znění.

Nová směrnice usnadní boj proti trestným činům páchaných na dětech tím, že působí na různých úrovních:

  • v oblasti trestního práva bude trestná celá řada různých forem sexuálního zneužívání a vykořisťování, mj. nové jevy usnadňované prostřednictvím internetu, jako jsou navazování kontaktů s dětmi za účelem pohlavního zneužití, zneužívání webových kamer nebo dětské pornografie na internetu. Podrobnější ustanovení o úrovni sankcí (6 různých úrovní od jednoho roku do deseti let odnětí svobody) zajistí větší soudržnost v klasifikaci závažnosti trestného činu a zmenší rozdíly mezi právními předpisy členských států,

  • za účelem boje s cestujícími sexuálními delikventy (tzv. „dětskou sexuální turistikou“) budou vnitrostátní orgány moci stíhat státní příslušníky, kteří děti zneužívají v zahraničí, přičemž organizování cest za účelem zneužívání dětí nebo reklama pro možnosti sexuálního zneužívání dětí budou zakázány,

  • pro usnadnění trestního postihu pachatelů bude nyní možné zahájit stíhání ve všech členských státech až do doby, kdy oběť nabude zletilosti. Ochrana osobních údajů již nebude osobám pracujícím s dětmi bránit při ohlašování trestných činů. Policie bude povinna zřídit zvláštní útvary pro identifikaci dětských obětí (zejména dětské pornografie) s účinnými vyšetřovacími nástroji,

  • dětské oběti budou mít větší ochranu, a to ve formě rozsáhlé pomoci a podpory po individuálním posouzení každého dítěte, jakož i opatření pro snazší přístup k opravným prostředkům a pro ochranu před traumatem z účasti na trestním řízení,

  • pro prevenci sexuálního zneužívání a vykořisťování budou odsouzení pachatelé jednotlivě posuzováni a budou mít přístup ke zvláštním programům, aby se předešlo páchání dalších trestných činů. Kontroly podkladů u uchazečů, kteří chtějí pracovat s dětmi, budou snazší a důkladnější. Budou také rozvíjeny kampaně pro vzdělávání, osvětu a odbornou přípravu za účelem odhalení pohlavního vykořisťování dětí,

  • v zájmu přerušení distribuce dětské pornografie na internetu budou členské státy povinny zajistit, aby byly stránky s dětskou pornografií v případech, kdy je hosting poskytován z jejich území, odstraněny, a provádět opatření za účelem jejich odstranění, pokud je hosting poskytován v zahraničí. Mohou rovněž stanovit transparentní postupy k zablokování přístupu uživatelů z jejich území, pokud si to budou přát.

Další informace

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar