Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Европейският парламент подкрепя по-строго законодателство срещу сексуалното посегателство срещу деца

Брюксел, 27 октомври 2011 г. — Днес Европейският парламент одобри предложението на Европейската комисия за директива за борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография.

Преди една година Комисията даде ясно да се разбере, че ЕС няма да толерира това деца да бъдат използвани като предмети за задоволяване на сексуалните желания на престъпници или пък да бъдат търгувани като стока. Изключително съм удовлетворена, че Европейският парламент и Съветът дадоха своята подкрепа на предложението“, заяви Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи. С тази директива можем да постигнем много. Правим по-лесно преследването и предотвратяването на престъпления срещу деца, и осигуряваме по-голяма защитата на жертвите. Уверена съм, че това ново законодателство на ЕС ще подобри значително защитата на децата от тези ужасяващи престъпления.“

Директивата, която включва редица изменения, приети днес в Парламента, тясно отразява предложението на Комисията.

Тя в частност включва разпоредби не само за преследването на извършителите, но и за превенцията на престъпления и защитата на децата, които са станали жертва. В нея се предвижда правото на работодателите да искат информация за съдимост, както и провеждането на кампании за повишаване на осведомеността и обучение на специалисти като превантивна мярка. Директивата също така въвежда задължение за държавите-членки да премахнат интернет страници с детска порнография, когато сървърът, на който се намират, е на тяхна територия, и да предприемат действия, водещи до тяхното премахване, когато сървърът е разположен в чужбина.

Сега се очаква в Съвета държавите-членки на ЕС бързо да превърнат политическото споразумение в официално и да приемат директивата.

Контекст

Понятията „сексуална експлоатация“ и „сексуално малтретиране на деца“ означават различни видове деяния като сексуални отношения с дете под определена възраст или по принуда, детска проституция или детска порнография. Това са особено тежки престъпления срещу деца, при които има нужда от специална защита и грижи, и са такива, че предизвикват трайна и тежка вреда у децата, които са станали тяхна жертва. Но борбата с тези престъпления е много трудна. Децата са уязвими, срамуват се и често се страхуват да кажат какво им се е случило.

През март 2010 г. Комисията представи предложение за директива (вж. IP/10/379 и MEMO/10/107), за да подобри съществено законодателството на ЕС, а именно рамковото решение (2004/68/ПВР), което осигуряваше минималното сближаване на националните законодателства, но съдържаше значителни пропуски. Предложението беше обсъдено със Съвета и с Европейския парламент, като през юни 2011 г. беше постигнато политическо споразумение върху компромисен текст.

Новата директива ще улесни борбата с престъпленията срещу деца, като действа на няколко фронта:

  • В наказателното право широк обхват от ситуации на сексуално посегателство и експлоатация ще бъдат считани за престъпление, обхващайки нови проявления, които се спомагат от Интернет, като склоняването на деца към сексуални действия, гледането в Интернет или чрез уеб камера на детска порнография. По-подробни разпоредби за степените на наказанията (6 различни степени наказания — от 1 година до 10 години лишаване от свобода) ще осигурят по-голяма съгласуваност в определенията за тежестта на престъплението и ще намалят разликите между законодателствата на държавите-членки.

  • За борба с посегателствата, извършвани от пътуващи извършители на сексуални престъпления (така наречения „детски секс туризъм“), националните органи ще могат да преследват свои граждани, извършващи посегателства върху деца в чужбина, а организирането на пътувания с цел посегателства върху деца или рекламирането на възможности за сексуални посегателства ще бъдат забранени.

  • За да се улесни наказателното преследване на извършителите, сега във всички държави-членки ще бъде възможно делата да започват до навършването на пълнолетие на децата, които са станали жертва; правилата за поверителност вече няма да бъдат препятствие, което не позволява на специалистите, работещи с деца, да докладват за нарушения; а полицията ще бъде задължена да създаде специални звена за идентифициране на деца, които са станали жертва (особено на детска порнография), с ефективни средства за разследване.

  • Децата, жертви на сексуални посегателства, ще имат по-голяма степен на защита под формата на широко подпомагане и подкрепа след индивидуална оценка на всяко дете, както и на мерки за улесняване на достъпа до правна защита и за избягване на травмата от участието в наказателно производство.

  • За предотвратяване на сексуалното посегателство и експлоатация осъдените извършители на престъпления ще бъдат оценявани индивидуално и ще имат достъп до специални програми, които да им попречат да извършат нови престъпления; проверките на миналото на кандидатстващите за работа с деца ще бъдат по-лесни и по-всеобхватни; и ще бъдат използвани образователни програми, кампании за повишаване на осведомеността и обучения за откриването случаи на сексуална експлоатация на деца.

  • За прекратяване на разпространението на детска порнография в Интернет държавите-членки ще бъдат задължени да осигурят премахването на интернет страници с детска порнография, когато сървърът, на който се намират, е на тяхна територия, и да предприемат действия, водещи до тяхното премахване, когато сървърът е разположен в чужбина. Ако счетат за необходимо, те могат също така да създадат процедури за блокиране на достъпа от страна на потребители, намиращи се на тяхна територия.

За повече информация

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar