Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS HU SL BG RO UK

IP/11/124

V Bruseli 3. februára 2011

V súvislosti so stratégiou EÚ pre podunajskú oblasť oznámil európsky komisár Hahn mená koordinátorov prioritných oblastí

V záujme rozvoja veľkého hospodárskeho potenciálu rieky Dunaj predložila Európska komisia koncom roka 2010 návrh rámcovej stratégie pre podunajskú oblasť, ktorá sa vzťahuje na osem členských štátov EÚ a šesť ďalších európskych krajín. Táto stratégia sa zameriava na konkrétne oblasti prioritného záujmu, napríklad zlepšenie splavnosti, kvality vody, spolupráce v oblasti bezpečnosti a príležitostí pre rozvoj cestovného ruchu. Túto stratégiu začal priamo na mieste uskutočňovať komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, ktorý dnes v Budapešti spolu s maďarským ministrom zahraničných vecí Jánosom Martonyim oznámil, ktoré krajiny budú zodpovedné za jednotlivé prioritné oblasti činnosti (pozri prílohu). Stratégia sa bude riadiť dohodnutým pracovným programom a na základe spoločného určenia finančných zdrojov s ostatnými zainteresovanými krajinami a ďalšími partnermi, napríklad z radov mimovládnych organizácií. Bolo stanovených jedenásť prioritných oblastí: cieľom stratégie je posilniť spoluprácu medzi krajinami, aby sa optimalizovalo využívanie všetkých dostupných prostriedkov EÚ bez potreby rezervovať ďalšie či vytvárať nové pravidlá alebo zriaďovať nové inštitúcie.

Pred vyhlásením koordinátorov prioritných oblastí komisár Hahn povedal: „Stratégia dodáva spolupráci v tomto regióne nový ambiciózny rozmer. Som nesmierne rád, že každý členský štát v regióne bude zodpovedný za aspoň jednu oblasť činnosti a že proaktívnu úlohu bude zohrávať aj niekoľko nečlenských krajín. Koordinátori začnú s prípravami na uskutočnenie stratégie okamžite, pričom najprv zistia, ktoré opatrenia je potrebné prijať hneď, aby tento región prekvital a naplno využíval svoj hospodársky potenciál. Som presvedčený, že stratégia svojím zameraním na najdôležitejšie otázky, ku ktorým patrí mobilita, energetika, znečistenie, inovácie, zamestnanosť a bezpečnosť, skutočne prispeje k budovaniu lepšej budúcnosti pre túto časť Európy.“    

Podunajský región siaha od Nemecka na západe až po Ukrajinu na východe. Táto oblasť čelí mnohým výzvam, ktorých súčasťou je nevyužitý potenciál lodnej dopravy, nedostatok cestných a železničných spojení, neskoordinované úsilie v oblasti vzdelávania, výskumu či inovácií.

Účinnejšia koordinácia by sa mala dosiahnuť spoluprácou v tzv. makroregionálnom rámci. Týmto prístupom, ktorý sa už úspešne uplatnil v Pobaltí, sa nevytvárajú žiadne nové zákony ani inštitúcie, ale skôr posilňujú väzby medzi rôznymi politikami a širokým spektrom zainteresovaných subjektov.

Táto forma spolupráce by sa mala vzťahovať na problémy, aké predstavujú prívalové vody, ničenie prírodne rozmanitých biotopov a nezákonné pašovanie. Okrem toho môže takáto spolupráca viesť k tvorbe nových možností, a to napríklad zlepšením splavnosti rieky a prepojením energetických trhov jednotlivých štátov, aby sa predišlo výpadkom v dodávkach energie a palív.

Hoci EÚ nevyčlenila na stratégiu osobitné finančné prostriedky, región môže do značnej miery čerpať z už dostupných prostriedkov v rámci rôznych programov EÚ. Cieľom je využiť túto pomoc – v období rokov 2007 až 2013 bolo len v rámci politiky súdržnosti (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond, Európsky sociálny fond) pridelených 100 miliárd EUR – tak, aby sa zvýšil jej účinok a aby sa ukázalo, akým spôsobom môže makroregionálna spolupráca pomôcť pri riešení problémov na miestnej úrovni. Po menovaní koordinátorov prioritných oblastí musí stratégiu v júni schváliť Európska rada.

Súčasťou stratégie je podrobný akčný plán založený na štyroch pilieroch:

  • prepojenie podunajskej oblasti (napr. zlepšenie mobility, podpora udržateľných zdrojov energie a podpora kultúry a cestovného ruchu),

  • ochrana životného prostredia v podunajskej oblasti (napr. obnova kvality vody, riadenie rizík v oblasti životného prostredia a ochrana prírodnej rozmanitosti),

  • rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti (napr. rozvoj výskumnej kapacity, vzdelávania a informačných technológií, podpora konkurencieschopnosti podnikov a investovanie do zručností ľudí),

  • posilnenie podunajskej oblasti (napr. zvýšenie inštitucionálnej kapacity a prehĺbenie spolupráce zameranej na boj proti organizovanému zločinu).

Jej súčasťou je tiež návrh niekoľkých časovo obmedzených cieľov skoncentrovaného úsilia o:

  • rozvoj efektívnych multimodálnych terminálov v prístavoch na Dunaji s cieľom prepojiť vnútrozemské vodné cesty s cestnou a železničnou dopravou do roku 2020,

  • uskutočnenie plánov riadenia povodňového rizika pre celé povodie Dunaja s konečným termínom v zmysle smernice EÚ o povodniach v roku 2015 vrátane výrazného zníženia povodňového rizika do roku 2021,

  • zníženie obsahu živín na účely obnovy ekosystémov Čierneho mora do roku 2020 na úrovne z roku 1960,

  • zabezpečenie prístupu k širokopásmovému rýchlemu internetu pre všetkých občanov EÚ v regióne do roku 2013,

  • vyčlenenie 3 % HDP na výskum a vývoj do roku 2020.

Jednou z prvých úloh koordinátorov prioritných oblastí bude dohodnúť a spresniť tieto ciele s krajinami, ktoré sú najviac zainteresované na jednotlivých oblastiach činnosti.

Stratégia obsahuje sériu opatrení na dosiahnutie týchto cieľov, ktoré však výrazne prispejú aj k naplneniu všeobecnejších cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti udržateľného a inteligentného rastu.

Zoznam krajín menovaných za koordinátorov prioritných oblastí je uvedený v prílohe.

Kontext:

Krajiny, ktoré sa zapájajú do stratégie EÚ pre podunajskú oblasť, sú: Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.

Komisia navrhla stratégiu na žiadosť Európskej rady. Očakáva sa, že členské štáty schvália stratégiu počas maďarského predsedníctva EÚ v prvej polovici roka 2011.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

Príloha

STRATÉGIA EÚ PRE PODUNAJSKÚ OBLASŤ

Koordinácia prioritných oblastí

Podľa vhodnosti sa môžu zapojiť aj Bosna a Hercegovina a Čierna Hora.

Prioritná oblasť

Krajiny

1) zlepšiť mobilitu a prepojenosť1

vnútrozemská vodná doprava

Rakúsko

Rumunsko

železničná, cestná a letecká doprava

Slovinsko

Srbsko

(záujem: Ukrajina)

2) podporovať udržateľnejšie energetické zdroje

Maďarsko

Česká republika

3) podporovať kultúru a cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi

Bulharsko

Rumunsko

4) obnoviť a udržať kvalitu vôd

Maďarsko

Slovensko

5) riadiť riziká v oblasti životného prostredia

Maďarsko

Rumunsko

6) chrániť biodiverzitu, krajinu a kvalitu ovzdušia a pôd

Nemecko (Bavorsko)

Chorvátsko

7) rozvíjať znalostnú spoločnosť (výskum, vzdelávanie a IKT)

Slovensko

Srbsko

8) podporovať konkurencieschopnosť podnikov

Nemecko (Bádensko-Württembersko)

Chorvátsko

9) investovať do ľudí a zručností

Rakúsko

Moldavsko

10) zvýšiť inštitucionálnu kapacitu a spoluprácu

Rakúsko (Viedeň)

Slovinsko

11) spolupracovať v oblasti bezpečnosti a boja proti organizovanému zločinu

Nemecko

Bulharsko

1 :

Pre túto prioritnú oblasť je potrebné zabezpečiť aj celkovú koordináciu.


Side Bar