Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT PT MT PL

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

EU-blåkort för högkvalificerade migranter – Sex EU-länder bryter mot EU-lagstiftningen

Bryssel den 27 oktober 2011. Ett antal EU-medlemsstater försvårar för högkvalificerade personer att söka arbete i EU genom att inte följa EU-lagstiftningen. I dag uppmanade kommissionen formellt sex EU-länder att följa bestämmelserna i direktivet om EU-blåkort. Tidsfristen för att genomföra direktivet löpte ut den 19 juni 2011, men Tyskland, Italien, Malta, Polen, Portugal och Sverige har ännu inte införlivat EU-bestämmelserna om högkvalificerade migranter i sin nationella lagstiftning. Kommissionen har därför beslutat att utfärda motiverade yttranden (i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget) där man uppmanar dessa länder att vidta åtgärder.

Även i den rådande situationen av ekonomisk kris och hög arbetslöshet har företagen ofta svårt att hitta högkvalificerad arbetskraft1. Genom direktivet om EU-blåkort införs gemensamma och effektiva regler som gör det möjligt för högkvalificerade personer utanför Europa att söka arbete på de arbetsmarknader inom EU som har behov av högkvalificerad arbetskraft. Genom direktivet införs ett påskyndat förfarande för utfärdande av nödvändiga viseringar och uppehållstillstånd, och en uppsättning sociala och ekonomiska rättigheter (samma som för EU-medborgare) beviljas på en rad områden.

För att EU ska nå målet om en hållbar tillväxt för alla på grundval av forskning och innovation, måste man locka till sig fler begåvade människor. Därför är det mycket viktigt att EU-länderna tillämpar dessa gemensamma regler och främjar en omfattande och väl avvägd EU-politik på migrationsområdet.

Den 18 juli 2011 sände kommissionen formella underrättelser (första fasen i överträdelseförfarandet) till Tyskland, Italien, Malta, Polen, Portugal och Sverige på grund av att de inte hade underrättat kommissionen om några åtgärder för att genomföra direktivet.

Tre av dem (Italien, Malta och Portugal) har fortfarande inte anmält några sådana åtgärder inom den fastställda tidsfristen (två månader), vilket har föranlett kommissionen att ingripa.

De övriga tre länderna (Tyskland, Polen och Sverige) har visserligen svarat på de formella underrättelserna men angivit att den nya genomförandelagstiftningen inte kommer att träda ikraft förrän nästa år. Kommissionen har beslutat att sända motiverade yttranden även till dessa medlemsländer.

Bakgrund

Direktivet om EU-blåkort (direktiv 2009/50/EG) antogs den 25 maj 2009, och EU-länderna var skyldiga att införliva det i sin nationella lagstiftning före den 19 juni 2011. Alla EU-länder utom Danmark, Storbritannien och Irland är bundna av direktivet.

Syftet med EU:s blåkortssystem är att locka högkvalificerade migranter till Europa för att hjälpa EU-länderna och deras företag att täcka det behov av arbetskraft som inte kan tillgodoses av landets egna arbetstagare, andra EU-medborgare eller medborgare i länder utanför EU som är lagligt bosatta i EU. Systemet innebär gemensamma och effektiva förfaranden som gäller i alla EU-länder som omfattas av direktivet och garanterar att eventuella migranter är medvetna om vilka regler som gäller oavsett vilket EU-land de planerar att resa till, i stället för att ställas inför 24 olika regelsystem.

När ett EU-land beviljar ett EU-blåkort till en migrant ges han eller hon rätt att söka högkvalificerade anställningar i det landet och får även flytta till ett annat EU-land där hans eller hennes yrkeskvalifikationer efterfrågas. Dessutom innehåller EU:s blåkortssystem förmånsregler för att erhålla ställning som varaktigt bosatt och för familjeåterförening, vilket gör det attraktivt för högkvalificerade migranter.

Det är ett instrument som styrs av marknadsefterfrågan, som inte garanterar rätt att resa in i landet och inte inverkar på en medlemsstats rätt att besluta om inresekvoter för tredjelandsmedborgare som reser till dess territorium för högkvalificerad anställning.

Direktivet om EU-blåkort är en byggsten i en omfattande och väl avvägd EU-politik på migrationsområdet och syftar inte endast till att komma till rätta med arbetskraftsbrister på de nationella arbetsmarknaderna, utan även till att ta sig an demografiska utmaningar.

Direktivet hindrar inte medlemsstaternas från att ha egna nationella uppehållstillstånd för högkvalificerade migranter, men till skillnad från EU-blåkortet ger sådana nationella uppehållstillstånd inte migranten någon rätt att bosätta sig i andra medlemsstater.

Ytterligare information

MEMO/11/739

Hemsida för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Hemsida för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Överträdelseförfaranden på området för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/infringements/infringements_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764

1 :

EU:s medlemsländer rapporterar att det råder brist på arbetskraft och kvalifikationer på ett antal områden enligt det europeiska migrationsnätverkets studie från 2011 Satisfying Labour Demand through Migration om att tillgodose efterfrågan på arbetskraft genom migration.


Side Bar