Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Miljöbrott: Kommissionen går vidare med den rättsliga processen mot medlemsländer

Bryssel den 27 oktober 2011. Europeiska kommissionen har gett Österrike, Finland och Storbritannien två månader att införliva EU-reglerna om straffrättsliga påföljder för miljöbrott med sin nationella lagstiftning.

Kommissionens begäran är utformad som ett motiverat yttrande (den andra etappen i EU:s överträdelseförfarande). Om medlemsländerna inte lämnar tillfredsställande svar inom två månader, kan kommissionen dra dem inför EU-domstolen.

Direktiv 2008/99/EG innehåller en förteckning över överträdelser som måste betraktas som straffbara gärningar i alla medlemsländer, t.ex. olaglig transport av avfall eller handel med utrotningshotade arter.

Direktivet skulle ha införlivats med den nationella lagstiftningen senast den 26 december 2010. Men elva EU-länder har fortfarande inte gjort detta. I juni 2011 sände kommissionen motiverade yttranden till åtta medlemsstater: Cypern, Tjeckien, Tyskland, Grekland, Litauen, Malta, Portugal och Slovenien (IP/11/739).

Kommissionen har även lagt ned överträdelseförfaranden mot fyra EU-länder som nu införlivat EU-lagarna om havsföroreningar med sin nationella lagstiftning: Italien, Finland, Slovakien och Rumänien. När det gäller Italien rörde förfarandet direktiv 2008/99/EG och när det gäller Finland och Slovakien direktiv 2009/123/EG, enligt vilket EU:s medlemsländer ska betrakta olagliga och allvarliga utsläpp av förorenande ämnen från fartyg som ett brott. När det gäller Rumänien rörde förfarandet båda direktiven.

Bakgrund

Syftet med direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser är att garantera att alla medlemsländers lagstiftning innehåller straffrättsliga påföljder för allvarliga överträdelser av EU:s miljöskyddsregler.

Direktiv 2009/123/EG (om ändring av direktiv 2005/35/EG) om föroreningar förorsakade av fartyg ingår i en uppsättning EU-regler som ska förbättra sjösäkerheten och bidra till att förhindra föroreningar som orsakas av fartyg.

I bägge direktiven åläggs medlemsstaterna att se till att brotten ”beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga sanktioner”.

Om det finns medlemsländer som inte genomför direktiven är det omöjligt att ha gemensamma straffrättsliga minimiregler för allvarliga överträdelser av EU-lagstiftningen om miljöskydd och om åtgärder mot föroreningar förorsakade av fartyg. Regler som omfattar hela EU är nödvändiga för att det inte ska finnas kryphål som kan utnyttjas av personer som gör sig skyldiga till miljöbrott.

Mer information

Se MEMO/11/739.

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar