Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristörikokset: Komissio jatkaa oikeustoimia jäsenmaita vastaan

Bryssel 27.10.2011 – Euroopan komissio on antanut Suomelle, Itävallalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle kaksi kuukautta aikaa saattaa ympäristörikoksista määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevat EU:n säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Käytännössä komissio on antanut perustellun lausunnon, joka on toinen vaihe EU:n rikkomusmenettelyssä. Jos komissio ei saa tyydyttävää vastausta kahden kuukauden kuluessa, se voi haastaa maat unionin tuomioistuimeen.

Direktiivissä 2008/99/EY luetellaan ne rikkomukset, jotka kaikkien jäsenvaltioiden on määriteltävä rikoksiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi laittomat jätesiirrot ja uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien kauppa.

Takaraja direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 26. joulukuuta 2010. Yksitoista jäsenvaltiota ei ole sitä tehnyt. Kesäkuussa 2011 komissio lähetti niistä kahdeksalle perustellun lausunnon (Kreikka, Kypros, Liettua, Malta, Portugali, Saksa, Slovenia ja Tšekki; IP/11/739).

Komissio on tänään lopettanut menettelyn neljän jäsenvaltion osalta, koska ne ovat saattaneet EU:n säännöt meriympäristön pilaantumisen torjunnasta osaksi kansallista lainsäädäntöään. Italian tapauksessa oli kyse direktiivistä 2008/99/EY, kun taas Suomen ja Slovakian tapauksessa ongelmana oli direktiivi 2009/123/EY, jonka mukaan jäsenvaltioiden on määriteltävä rikoksiksi aluksista peräisin olevat ympäristöä pilaavien aineiden vakavat ja laittomat päästöt. Romanian osalta oli kyse molemmista direktiiveistä.

Tausta

Ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetulla direktiivillä 2008/99/EY halutaan varmistaa, että kaikilla jäsenvaltioilla on käytettävissään rikosoikeudellisia keinoja, joilla ne voivat reagoida EU:n ympäristönsuojelusääntöjen vakaviin rikkomisiin.

Alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta annettu direktiivi (jolla muutetaan direktiiviä 2005/35/EY) on osa EU:n sääntökokonaisuutta, jolla parannetaan meriturvallisuutta ja ehkäistään alusten aiheuttamaa ympäristön pilaantumista.

Molemmilla direktiiveillä jäsenvaltiot velvoitetaan huolehtimaan siitä, että rikoksista määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset.

Ympäristönsuojelusta ja alusten aiheuttamasta pilaantumisesta annetun EU:n lainsäädännön vakaville rikkomuksille ei ole mahdollista laatia yhteisiä rikosoikeuden vähimmäissääntöjä, jos jäsenvaltiot eivät pane direktiivejä täytäntöön. Yhteiset säännöt ovat kuitenkin välttämättömiä sellaisten porsaanreikien tilkitsemiseksi, joita ympäristörikosten tekijät voisivat muussa tapauksessa käyttää hyväkseen.

Lisätietoja

Ks. MEMO/11/739

Oikeusasioiden pääosaston uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar