Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Mer ansvarstagande företag kan främja ökad tillväxt i Europa

Bryssel den 25 oktober 2011 – Ett företagande som tar ansvar leder till ökad och mer långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. EU-kommissionen lägger därför i dag fram ett åtgärdspaket till stöd för entreprenörskap och ett ansvarstagande företagande.

Initiativet för socialt entreprenörskap kommer att bidra till att denna framväxande sektors outnyttjade potential realiseras. Initiativet kompletteras av en ambitiös strategi för företagens sociala ansvar i syfte att öka konsumenternas förtroende och tillit och stärka företagens bidrag till välfärden i samhället. Båda dessa initiativ förstärker kommissionens insatser för att samarbeta med den privata sektorn kring sociala frågor och miljöfrågor, vilket är särskilt viktigt i dessa tider när de offentliga budgetarna stramas åt.

Kommissionen vill också öka öppenheten och främja ett stabilt företagande bland multinationella företag. Man vill att gruvföretag och skogsbruksföretag ska vara öppnare i fråga om de skatter, avgifter och bonusar som de betalar ut världen över.

Kommissionen föreslår slutligen att redovisningsreglerna ska förenklas för små och medelstora företag, vilket kan innebära besparingar för företagen på upp till 1,7 miljarder euro årligen. Med förslagen skulle även betungande rapporteringsplikt minska för börsnoterade företag, även små och medelstora företag, vilket skulle leda till ytterligare kostnadsbesparingar.

– Detta åtgärdspaket ligger i företagens och hela det europeiska samhällets intresse. Det minskar administrationen för små och medelstora företag och lägger fast förutsättningarna för en stark och dynamisk social marknadsekonomi på medellång och lång sikt, säger Antonio Tajani, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör näringslivet.

– Socialt entreprenörskap är ett område med outnyttjad potential på vår inre marknad. Socialt entreprenörskap är ett bra exempel på en modell för företagande som både tar ansvar och bidrar till tillväxt och jobb. Men vi måste se till att alla företag – inte bara socialt inriktade – inser att de måste vara medvetna om sin inverkan på samhället och tar detta på allvar. Därför vill jag också att stora multinationella företag – i synnerhet gruv- och skogsbruksföretag – ska bli öppnare i fråga om vad de betalar ut till regeringar runt om i världen, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör den inre marknaden.

– Ett socialt ansvarstagande företagande avspeglar en medvetenhet om att krisen inte bara handlar om ekonomi och finanser utan även om etik. Värden som solidaritet, stabilitet, integration och integritet upprätthålls inte alltid av företagen och jag tror att våra ekonomier har lidit skada av detta. Socialt entreprenörskap och företagens sociala ansvar kan ha ett avgörande inflytande på detta område och bidrar därmed även till målen om ökad sysselsättning och tillväxt för Europa 2020-strategin, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Paketets huvudpunkter

Uppmuntra ett ansvarstagande företagande

För att öka öppenheten om de betalningar som görs av utvinnings- och skogsbruksföretag till regeringar runt om i världen har kommissionen föreslagit att införa ett system med rapportering för varje enskilt land.

Detta system skulle gälla privatägda stora bolag i EU eller företag som är börsnoterade i EU och verksamma inom olje-, gruv- eller skogsbruksnäringen. Den landsvisa rapporteringen skiljer sig från ordinarie redovisning genom att räkenskaperna presenteras för varje enskilt land där företaget är verksamt i stället för som en enda uppsättning övergripande uppgifter. Om ett multinationellt företag redovisar vilka skatter, avgifter och bonusar det betalar till ett värdland visar det också företagets finansiella betydelse för värdländerna. Detta öppnare tillvägagångssätt skulle uppmuntra ett mer hållbart företagande. För att alla olika typer av företag som är verksamma på dessa områden ska omfattas av systemet med landsvis rapportering föreslår kommissionen en revidering av både direktivet om insyn (2004/109/EG) (så att börsnoterade företag omfattas) och redovisningsdirektiven (78/660/EEG och 83/349/EEG) (så att stora icke börsnoterade företag omfattas).

Den föreslagna revideringen av direktivet om insyn skulle vidare förhindra att investerare i hemlighet bygger upp en kontrollerande andel i ett börsnoterat företag (”dolt ägande”). Sådana metoder kan leda till marknadsmissbruk, lågt förtroende för investerare och negativt påverka investerarna avsikter. Med kommissionens förslag måste investerare redovisa alla finansiella instrument som har samma ekonomiska effekt som aktieinnehav.

Kommissionens meddelande om företagens sociala ansvar ger en moderniserad definition av detta koncept som ligger i linje med internationellt erkända principer och riktlinjer. Det fungerar som en strategi för att företagen ska kunna realisera sin potential på ett effektivare sätt. Syftet är att öka förtroendet för näringslivet och som led i detta år 2013 dela ut ett europeiskt pris för socialt ansvarstagande företag och inom vissa relevanta sektorer skapa plattformar för socialt ansvarstagande företag.

Underlätta socialt entreprenörskap

Socialt företagande är företag som påverkar samhället i positiv riktning och ställer upp sociala mål för sitt företagande i stället för att bara maximera sin vinst. Den sociala ekonomin utgör i dag 10 % av alla företag i EU och har över 11 miljoner betalda anställda. Initiativet för socialt entreprenörskap omfattar en rad åtgärder för att främja en vidareutveckling av detta. Häri ingår förslag om sätt att förbättra dessa företags tillgång till finansiering (bl.a. till EU-finansiering via strukturfonderna och genom att framöver skapa ett finansiellt instrument för att sörja för sociala investeringsfonder och finansförmedlare med låne-, egenkapital- och riskdelningsinstrument), åtgärder för att förbättra deras synlighet samt en förenklad lagstiftning (t.ex. det kommande förslaget för en europeisk stadga för stiftelser, den kommande omarbetningen av reglerna om offentlig upphandling och åtgärder för statligt stöd för sociala och lokala tjänster).

Minskad byråkrati för små och medelstora företag

Kommissionen vill minska den administrativa bördan för småföretagen och föreslår en ändring av redovisningsdirektiven (78/660/EEG och 83/349/EEG). Genom förenklingar skulle årsredovisningarna bli lättare att jämföra, tydligare och enklare att förstå. Användarna av årsredovisningar, t.ex. aktieägare, banker och leverantörer, skulle på så sätt även bättre kunna skaffa sig en bättre bild av ett företags resultat och finansiella ställning. De potentiella kostnadsbesparingarna för små och medelstora företag uppskattas till 1,7 miljarder euro per år.

Den föreslagna revideringen av direktivet om insyn (2004/109/EG) skulle vidare innebära att börsnoterade företag, bl.a. små och medelstora emittenter, inte längre skulle vara skyldiga att lämna kvartalsrapporter. Detta skulle leda till ytterligare kostnadsbesparingar och bör motverka kortsiktighet på finansmarknaderna.

Nästa steg

Paketet med förslag för ett mer ansvarstagande företagande är en uppföljning till inremarknadsakten (se IP/11/469) där kommissionen har lagt fram tolv åtgärder för att gjuta nytt liv i den inre marknaden från 2012 och uppnå en smart och hållbar tillväxt för alla. Två centrala åtgärder var att göra det lättare att starta och utveckla småföretag och mikroföretag genom smart reglering och minskad byråkrati, och att skapa förutsättningar som främjar utvecklingen av socialt entreprenörskap.

Förslagen om revidering av redovisningsdirektiven och direktivet om insyn överlämnas nu till Europaparlamentet och EU:s ministerråd för antagande. Meddelandet om socialt entreprenörskap bildar utgångspunkten för ett antal initiativ, både lagstiftning och andra initiativ, som kommer att behandlas under de kommande två åren. Ett första tillfälle att diskutera dem med berörda parter ges på konferensen om social ekonomi och socialt företagande som kommissionen anordnar den 18 november 2011 i Bryssel.

Mer information:

Se MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Kontaktpersoner :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Cristina Arigho (+32 22985399)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar