Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Odgovornejša podjetja za pospešeno evropsko rast

Bruselj, 25. oktobra 2011 – Odgovoren pristop k podjetništvu pomeni večjo in trajnejšo gospodarsko rast. Zato je Evropska komisija predstavila sveženj ukrepov za podporo podjetništvu in odgovornemu poslovanju.

Pobuda za socialna podjetja bo nastajajočemu sektorju pomagala izpolniti neizkoriščene možnosti. Dopolnjuje jo nova ambiciozna strategija za družbeno odgovornost podjetij za ustvarjanje višje stopnje zaupanja potrošnikov in večji prispevek gospodarskih družb k družbeni blaginji. Obe pobudi utrjujeta prizadevanja Komisije, da se skupaj z zasebnim sektorjem posveča reševanju družbenih in okoljskih problemov, kar je posebej pomembno v času omejitev javnih proračunskih sredstev.

Komisije predlaga tudi izboljšanje transparentnosti in spodbujanje trajnostnega podjetništva med multinacionalkami. Družbe na področju rudarstva in gozdarstva bi morale biti bolj odprte glede davkov, licenčnin in bonusov, ki jih plačujejo po svetu.

Komisija predlaga tudi poenostavitev računovodskih pravil za mala in srednja podjetja (MSP), kar bi pomenilo potencialne prihranke v višini 1,7 milijarde EUR letno. Ti predlogi bi tudi zmanjšali obremenjujoče obveznosti poročanja za podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi, vključno z MSP, kar bi dodatno prispevalo k prihrankom pri stroških.

Evropski komisar za podjetništvo in industrijo ter podpredsednik Komisije Antonio Tajani je povedal: „Ta sveženj ukrepov je v interesu podjetij in evropske družbe kot celote. Zmanjšuje upravna bremena za mala in srednja podjetja ter določa pogoje za močno in dinamično socialno tržno gospodarstvo na srednji in dolgi rok.“

„Socialno podjetništvo je na enotnem trgu še ena izmed neizkoriščenih možnosti,“ je dejal komisar za notranji trg Michel Barnier. „Socialno podjetništvo je dober primer pristopa k podjetništvu, ki je odgovoren ter prispeva k rasti in delovnim mestom. Vendar moramo zagotoviti, da se vse družbe, ne samo socialna podjetja, zavedajo vpliva, ki ga imajo na širšo družbo: zato tudi želim, da bi bile velike multinacionalke – zlasti tiste iz gozdarske in rudarske industrije – bolj odprte glede tega, koliko plačujejo vladam po svetu.“

Komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Socialno odgovorno podjetništvo izvira iz spoznanja, da kriza ni samo gospodarska in finančna, pač pa tudi etična. Podjetja ne upoštevajo vedno vrednot, kot so solidarnost, trajnost, vključenost in integriteta, in verjamem, da je to negativno vplivalo na naše gospodarstvo. Na tem področju imata socialno podjetništvo in družbena odgovornost podjetij lahko odločilni vpliv in tako prispevata k ciljem strategije Evropa 2020 za več delovnih mest in večjo rast.“

Glavne točke svežnja

Spodbujanje odgovornega podjetništva

Da bi se povečala transparentnost plačil ekstraktivne in gozdarske industrije vladam po svetu, je Komisija predlagala uvedbo sistema poročanja po posameznih državah.

Sistem bi se uporabljal za velika evropska zasebna podjetja ali za podjetja, katerih delnice kotirajo na borznih trgih EU, ki so aktivna v naftnem, plinskem, rudarskem ali gozdarskem sektorju. Poročanje po posameznih državah je zasnovano drugače od rednega finančnega poročanja, saj predstavlja finančne informacije za vsako državo, v kateri deluje podjetje, in ne enoten niz informacij na svetovni ravni. Poročanje o davkih, licenčninah in bonusih, ki jih multinacionalke plačujejo vladam gostiteljicam, bo pokazalo, kakšen je finančni vpliv podjetja v državi gostiteljici. Tak pristop, ki je transparentnejši, bi spodbujal trajnejša podjetja. Za pokritje različnih vrst podjetij, ki so aktivna v teh sektorjih, v okviru sistema poročanja po posameznih državah Komisija predlaga revizijo Direktive o preglednosti (2004/109/ES), da bo zajemala podjetja, katerih delnice kotirajo na borzi, in direktiv o računovodstvu (78/660/EGS in 83/349/EGS), da bosta zajemali podjetja, katerih delnice ne kotirajo na borzi.

Poleg tega bi revizija Direktive o preglednosti preprečevala vlagateljem, da bi na skrivaj nakopičili kontrolni delež v podjetju, katerega delnice kotirajo na borzi („skrito lastništvo“). Zaradi takšnih praks lahko pride do tržnih zlorab, nizke ravni zaupanja vlagateljev in popačenja njihovih namenov. V skladu s predlogom Komisije bi vlagatelji morali priglasiti vse finančne instrumente, ki so po ekonomskem učinku enakovredni imetništvu delnic.

Sporočilo Komisije o družbeni odgovornosti podjetij ponuja sodobno opredelitev te zamisli, ki je skladna z mednarodno priznanimi načeli in usmeritvami. Gre za strategijo, ki bo podjetjem omogočila učinkovitejše doseganje njihovih potencialov. Njen cilj je izboljšanje zaupanja v podjetja, tudi s predstavitvijo evropske nagrade za družbeno odgovornost podjetij v letu 2013 in oblikovanjem platform za družbeno odgovornost podjetij za različne zainteresirane strani v več ustreznih industrijskih sektorjih.

Spodbujanje socialnega podjetništva

Socialna podjetja so podjetja, ki imajo pozitiven družbeni vpliv in v okviru svojih podjetniških ciljev skušajo prispevati k družbenim ciljem in ne samo povečati dobička. Socialna ekonomija trenutno predstavlja 10 % vseh evropskih podjetij ter zagotavlja plačana delovna mesta več kot 11 milijonom zaposlenih. Pobuda za socialna podjetja vsebuje številne ukrepe za njihov nadaljnji razvoj. Predlaga načine za boljši dostop socialnih podjetij do sredstev (vključno s sredstvi EU iz strukturnih skladov in prihodnjega finančnega instrumenta, ki bo zagotavljal sredstva za socialne investicije in finančne posrednike z instrumenti na področju lastniških deležev, dolgov in delitve tveganja), ukrepe za izboljšanje njihove opaznosti in poenostavljeno regulativno okolje (vključno s prihodnjim predlogom za statut evropskih fundacij, prihajajočo revizijo predpisov o javnih naročilih in ukrepih državne pomoči za socialne in lokalne storitve).

Manj birokracije za MSP

Komisija namerava s predlogom spremembe direktiv o računovodstvu (78/660/EGS in 83/349/EGS) zmanjšati upravno breme za mala podjetja. S poenostavitvijo priprave računovodskih izkazov bi ti postali tudi bolj primerljivi, jasnejši in lažji za razumevanje. Prav tako bi to uporabnikom računovodskih izkazov, kot so zainteresirane strani, banke in dobavitelji, omogočilo boljše razumevanje uspešnosti podjetja in njegovega finančnega položaja. Potencialni prihranki pri stroških za MSP so ocenjeni na 1,7 milijarde EUR letno.

Poleg tega v skladu s predlagano revizijo Direktive o preglednosti (2004/109/ES) podjetjem, katerih delnice kotirajo na borzi, vključno z malimi in srednje velikimi izdajatelji, ne bi bilo več treba objavljati četrtletnih finančnih poročil. To bi prispevalo k dodatnim prihrankom pri stroških in pomagalo preprečevati kratkoročnost na finančnih trgih.

Nadaljnji koraki

Sveženj predlogov za bolj odgovorna podjetja sledi Aktu za enotni trg (glej IP/11/469), v katerem je Komisija predstavila dvanajst vzvodov za ponovno oživitev enotnega trga do leta 2012 za trajnostno, pametno in vključujočo rast. Dva ključna ukrepa sta bila ustvarjanje in razvoj malih in mikro podjetij z uvedbo pametnih predpisov in zmanjšanjem birokracije ter oblikovanje ekosistema, ki bo naklonjen razvoju socialnega podjetništva.

Predlogi za revizijo direktiv o računovodstvu in Direktive o preglednosti bodo sedaj predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov EU v sprejetje. Sporočilo o socialnem podjetništvu predstavlja začetek za številne zakonodajne in nezakonodajne pobude, ki bodo predstavljene v prihodnjih dveh letih. Prva priložnost za razpravo o njih bodo zainteresirane strani dobile na Konferenci o socialni ekonomiji in socialnem podjetništvu, ki jo bo Komisija gostila 18. novembra 2011 v Bruslju.

Več informacij:

Glej MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Cristina Arigho (+32 22985399)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar