Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Zodpovednejšie podniky môžu pomôcť zintenzívniť rast v Európe

Brusel 25. októbra 2001 - Zodpovedný prístup k podnikaniu znamená väčší a udržateľnejší hospodársky rast. Preto Európska komisia predstavila balík opatrení na podporu podnikania a zodpovedných podnikov.

Po prvé, iniciatíva sociálneho podnikania pomôže tomuto vzmáhajúcemu sa sektoru realizovať zatiaľ nevyužitý potenciál. Dopĺňa ju ambiciózna stratégia sociálnej zodpovednosti podnikov zameraná na prehĺbenie dôvery zákazníkov a skvalitnenie prínosu podnikov k blahobytu spoločnosti. Obe iniciatívy posilňujú snahy Komisie zapojiť súkromný sektor do sociálnych a environmentálnych otázok, ktoré sú mimoriadne dôležité práve v čase obmedzených verejných rozpočtov.

Komisia ďalej predložila návrhy týkajúce sa zlepšenia transparentnosti a podpory udržateľného podnikania v okruhu nadnárodných spoločností. Spoločnosti vyvíjajúce činnosť v oblasti ťažby nerastných surovín či lesohospodárstva by tak mali otvorenejšie zaobchádzať s daňami, poplatkami a bonusmi, ktoré uhrádzajú vládam na celom svete.

V neposlednom rade Komisia navrhuje zjednodušenie účtovných pravidiel pre MSP, vďaka čomu by mohli dosiahnuť úspory vo výške až 1,7 miliardy ročne. Pomocou uvedených návrhov by sa zmiernili aj náročné povinnosti kótovaných spoločností (vrátane MSP) pri podávaní správ, výsledkom čoho by boli ďalšie úspory.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za podnikanie a priemysel, v tejto súvislosti uviedol: „Tento balík opatrení je v záujme podnikov, ako aj v záujme európskej spoločnosti ako celku. Znižuje administratívne bremeno pre malé a stredne veľké podniky a vytvára podmienky pre silné a dynamické sociálne trhové hospodárstvo v strednodobom i dlhodobom časovom horizonte.

Sociálne podnikanie je jednou z oblastí nášho jednotného trhu, v ktorej je ešte množstvo nevyužitého potenciálu,“ vyhlásil komisár Michel Barnier zodpovedný za vnútorný trh. „Ide o jedinečný príklad koncepcie podnikania, ktoré je jednak zodpovedné a jednak prispieva k rastu a vytváraniu pracovných príležitostí. Musíme však zabezpečiť, aby si nielen sociálne podniky, ale všetky spoločnosti, v plnej miere uvedomovali dôsledky svojej činnosti na spoločnosť v širšom zmysle. Preto sa usilujem o to, aby aj veľké nadnárodné podniky - a predovšetkým podniky s lesohospodárskou a ťažobnou činnosťou – otvorenejšie poskytovali informácie o sumách, ktoré uhrádzajú vládam na celom svete.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor dodal: „Sociálne zodpovedné podnikanie je založené na vedomí, že v kríze nejde len o hospodárstvo a financie, ale aj o etiku. Nie vždy podniky ctia hodnoty ako solidarita, udržateľnosť, začlenenie a bezúhonnosť a som presvedčený, že naše hospodárstva tým trpeli. Preto sociálne podnikanie a sociálna zodpovednosť podnikov môžu rozhodujúcim spôsobom zavážiť a rovnako aj prispieť k cieľom iniciatívy Európa 2020 vytvoriť viac pracovných miest a zabezpečiť rast.

Hlavné prvky balíka:

Podpora zodpovedného podnikania

Komisia s cieľom zvýšiť transparentnosť platieb, ktoré spoločnosti s činnosťou v ťažobnom a lesohospodárskom priemysle uhrádzajú vládam na celom svete, navrhla zaviesť systém výkazníctva podľa jednotlivých krajín (CBCR).

Systém by sa vzťahoval na veľké spoločnosti EÚ v súkromnom vlastníctve alebo spoločnosti kótované v EÚ, ktoré vyvíjajú činnosť v sektore ropy, plynu, ťažby či lesohospodárstva. Koncepcia CBCR sa líši od bežného podávania finančných správ, keďže predstavuje informácie súvisiace s financiami za každú krajinu, v ktorej je spoločnosť aktívna, namiesto jedného súboru informácií na globálnej úrovni. Vykazovanie daní, poplatkov a bonusov, ktoré nadnárodné spoločnosti uhrádzajú vláde krajín, v ktorých majú prevádzky, umožní zistiť ich finančný vplyv na tieto krajiny. Vychádza sa z predpokladu, že tento transparentnejší prístup posilní udržateľné podnikanie. Na to, aby sa systém CBCR mohol vzťahovať na rôzne typy podnikov s činnosťou v týchto priemyselných odvetviach, Komisia navrhuje revíziu smernice o transparentnosti (2004/109/ES) – na zahrnutie kótovaných spoločností – ako aj smerníc o účtovníctve (78/660/EHS a 83/349/EHS) – na zahrnutie veľkých nekótovaných spoločností.

Okrem toho by revidovaná verzia smernice o transparentnosti bránila investorom potajomky si vybudovať rozhodujúci podiel v kótovanej spoločnosti („skryté vlastníctvo“). Takéto praktiky môžu mať za následok zneužívanie trhu, nedostatok dôvery na strane investorov a nerovnováhu zámerov investorov. Podľa návrhu Komisie by investori boli povinní oznamovať všetky finančné nástroje s hospodárskym účinkom vlastníctva akcií.

Oznámenie Komisie o sociálnej zodpovednosti podnikov ponúka modernizovanú definíciu tejto myšlienky, ktorá je v súlade s medzinárodne uznávanými zásadami a hlavnými líniami. Slúži ako stratégia, ktorá podnikom umožní účinnejšie realizovať svoj potenciál. Je zamerané na prehĺbenie dôvery v podnikanie. Jej súčasťou je zavedenie európskej ceny za sociálnu zodpovednosť podnikov v roku 2013 a vytvorenie platforiem sociálnej zodpovednosti podnikov v celom rade dotknutých priemyselných sektorov, v ktorých budú zastúpení rôzni aktéri.

Uľahčenie sociálneho podnikania

Sociálne podniky sú spoločnosti, ktoré majú pozitívny vplyv v sociálnej sfére a ktorých hlavným cieľom nie je len maximálny zisk, ale aj ciele v sociálne oblasti. V súčasnosti odvetvie sociálnych podnikov predstavuje 10 % všetkých európskych spoločností a má viac ako 11 miliónov platených zamestnancov. Iniciatíva sociálneho podnikania obsahuje celý rad činností na podporu jeho ďalšieho rozvoja. Navrhuje spôsoby, ako zlepšiť prístup sociálnych podnikov k financovaniu (vrátane financovania zo zdrojov EÚ prostredníctvom štrukturálnych fondov a budúceho zriadenia finančného nástroja na poskytovanie kapitálových a dlhových nástrojov a nástrojov na spoločné znášanie rizika sociálnym investičným fondom a finančným sprostredkovateľom), opatrenia na ich zviditeľnenie a zjednodušené regulačné prostredie (vrátane budúceho návrhu štatútu európskej nadácie, plánovanej revízie pravidiel verejného zaobstarávania a opatrení štátnej pomoci pre sociálne a miestne služby).

Zníženie byrokracie pre MSP

Komisia navrhla zmeniť a doplniť smernice o účtovníctve (78/660/EHS a 83/349/EHS) so zámerom znížiť administratívne bremeno pre malé spoločnosti. Ak by sa zjednodušilo zostavovanie finančných výkazov, boli by ľahšie porovnateľné, jednoznačnejšie a ľahšie pochopiteľné. Aktéri, ktorí ich využívajú, napríklad akcionári, banky a dodávatelia, by si jednoduchšie mohli vytvoriť prehľad o výsledkoch spoločnosti a jej finančnom postavení. Možné úspory nákladov pre MSP sa odhadujú na 1,7 miliardy EUR ročne.

Okrem toho by kótované spoločnosti, vrátane malých a stredne veľkých emitentov, podľa smernice o transparentnosti (2004/109/ES) už neboli povinné zverejňovať finančné informácie každý štvrťrok. Výsledkom by boli ďalšie úspory nákladov, ako aj motivácia odvrátiť sa od trendu myslenia v krátkodobých časových horizontoch na finančných trhoch.

Ďalšie kroky:

Balík návrhov pre zodpovednejšie podnikanie vychádza z Aktu o jednotnom trhu (pozri IP/11/469), v ktorom Komisia načrtla dvanásť mechanizmov na oživenie jednotného trhu v roku 2012 v prospech udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu. Dve z určených kľúčových činností sú vytvorenie a rozvoj malých podnikov a mikropodnikov vďaka inteligentnej regulácii a zníženiu byrokracie, a vytvorenie ekosystému priaznivého pre rozvoj sociálneho podnikania.

Návrhy na revíziu smerníc o účtovníctve a smernice o transparentnosti čakajú teraz na schválenie Európskeho parlamentu a Rady ministrov EÚ. Oznámenie o sociálnej zodpovednosti podnikov predstavuje východiskový bod pre celú škálu legislatívnych i nelegislatívnych iniciatív, ktoré sa plánujú na ďalšie dva roky. Prvou príležitosťou na diskusiu o nich so zainteresovanými stranami bude Konferencia o sociálnom hospodárstve a sociálnom podnikaní, ktorú Komisia organizuje 18. novembra 2011 v Bruseli.

Ďalšie informácie:

Pozri MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sk.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar