Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zwiększenie liczby odpowiedzialnych przedsiębiorstw może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w Europie

Bruksela, dnia 25 października 2011 r. Odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności gospodarczej to większy i bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy. W związku z tym Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków mających na celu wspieranie przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej biznesu.

Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej pomoże odkryć niewykorzystany potencjał tego wschodzącego sektora. Inicjatywę uzupełnia nowa, ambitna strategia w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, której celem jest zwiększenie zaufania i pewności konsumentów, jak również przyczynianie się przedsiębiorstw do dobrobytu całego społeczeństwa. Obie inicjatywy stanowią wyraz zaangażowania Komisji i sektora prywatnego w zakresie podejmowania zagadnień społecznych i środowiskowych, które mają szczególne znaczenie zwłaszcza w obliczu ograniczeń w budżecie publicznym.

Komisja proponuje również poprawę przejrzystości i wspieranie zrównoważonej działalności gospodarczej korporacji wielonarodowych. Przedsiębiorstwa działające w sektorach wydobywczym i leśnym będą musiały ujawniać więcej informacji dotyczących podatków, opłat licencyjnych oraz premii płaconych przez nie na całym świecie.

Komisja proponuje również uproszczenie zasad rachunkowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, co pozwoli im na oszczędności wynoszące nawet 1,7 mld euro rocznie. W ramach wniosków zmniejszono również uciążliwe obowiązki w zakresie sprawozdawczości dla spółek notowanych na giełdzie, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się jeszcze bardziej do oszczędności kosztów.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i politykę przemysłową, Antonio Tajani, powiedział: „Przedmiotowy pakiet środków leży w interesie przedsiębiorstw i w interesie całego społeczeństwa europejskiego. Zmniejsza on obciążenia administracyjne małych i średnich przedsiębiorstw oraz stwarza warunki dla rozwoju silnej i dynamicznej społecznej gospodarki rynkowej w perspektywie średnio- i długoterminowej”.

„Przedsiębiorstwa społeczne to obszary niewykorzystanego potencjału w obrębie jednolitego rynku” powiedział Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego. „Przedsiębiorczość społeczna to dobry przykład odpowiedzialnego podejścia do działalności gospodarczej, która jednocześnie przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Musimy jednak dopilnować, aby wszystkie przedsiębiorstwa, nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, brały pod uwagę swój ogromny wpływ na całe społeczeństwo; dlatego chciałbym również, aby duże korporacje wielonarodowe – w szczególności działające w sektorach leśnictwa i górnictwa – ujawniały więcej informacji na temat opłat przekazywanych państwom na całym świecie”.

László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, powiedział: „Prowadzenie działalności gospodarczej odpowiedzialnej społecznie wynika ze świadomości, że dzisiejszy kryzys dotyczy nie tylko gospodarki i finansów, ale również moralności. Uważam, że gospodarki naszych krajów ucierpiały, ponieważ przedsiębiorstwa nie zawsze przestrzegają wartości takich jak solidarność, zrównoważony rozwój, integracja społeczna i rzetelność. Przedsiębiorczość społeczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw mogą mieć decydujący wpływ w tym zakresie, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 dotyczących zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.”

Kluczowe elementy pakietu

Zachęcanie do odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej

Aby zwiększyć przejrzystość w odniesieniu do płatności dokonywanych przez przemysł wydobywczy i przemysł pozyskiwania drewna na rzecz państw na całym świecie, Komisja proponuje wprowadzenie systemu sprawozdawczości w podziale na poszczególne państwa (CBCR).

Wspomniany system będzie miał zastosowanie do dużych przedsiębiorstw będących prywatną własnością lub spółek notowanych na giełdach w UE, działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, sektorze górniczym lub sektorze pozyskiwania drewna. CBCR opiera się na innej zasadzie niż regularna sprawozdawczość finansowa, ponieważ dostarcza informacji finansowych w podziale na poszczególne państwa, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą, zamiast przedstawiać jeden zbiór danych na poziomie światowym. Sprawozdawczość dotycząca podatków, opłat licencyjnych i premii, jakie korporacja wielonarodowa przekazuje na rzecz państwa przyjmującego, pozwoli unaocznić finansowy wpływ spółki w państwach przyjmujących. Zwiększenie przejrzystości w tym zakresie powinno prowadzić do bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Aby system CBCR dotyczył różnych rodzajów przedsiębiorstw działających we wspomnianych gałęziach przemysłu, Komisja wnioskuje zarówno o zmianę dyrektywy w sprawie przejrzystości (2004/109/WE) w celu objęcia systemem spółek notowanych na giełdzie jak i dyrektyw o rachunkowości (78/660/EWG i 83/349/EWG) aby system odnosił się również do dużych przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie.

Ponadto wnioskowana zmiana dyrektywy w sprawie przejrzystości zapobiegnie niejawnemu przejmowaniu pakietu kontrolnego przez inwestorów w spółkach notowanych na giełdzie („ukryte udziały”). Takie praktyki mogą prowadzić do potencjalnych nadużyć na rynku, niskiego poziomu zaufania inwestorów i rozbieżności w ich zamiarach. Zgodnie z propozycją Komisji, na inwestorach ciążył będzie obowiązek powiadamiania o wszystkich instrumentach finansowych mających taki sam skutek gospodarczy jak pakiety akcji.

Komunikat Komisji w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) zawiera uaktualnioną definicję wspomnianego pojęcia, zgodną z normami i wytycznymi uznanymi na forum międzynarodowym. Jest to strategia, która pozwoli przedsiębiorstwom na bardziej skuteczne wykorzystanie swojego potencjału. Ma ona na celu zwiększenie zaufania do przedsiębiorstw – między innymi za pomocą nagrody w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, przyznawanej od 2013 r. – oraz stworzenie platform odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw dla zainteresowanych podmiotów w szeregu istotnych sektorów przemysłowych.

Ułatwienia dla przedsiębiorczości społecznej

Społeczne przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i których cel korporacyjny nie obejmuje wyłącznie maksymalizacji zysku, lecz również cele społeczne. Gospodarka społeczna stanowi 10 % ogółu przedsiębiorstw europejskich oraz zapewnia zatrudnienie ponad 11 milionom pracowników. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej obejmuje szereg działań, które będą wspierać jej dalszy rozwój. W jej ramach proponuje się ułatwienie społecznym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania (w tym ze środków UE za pośrednictwem funduszy strukturalnych jak również planowane utworzenie instrumentu finansowego w celu dostarczenia społecznych funduszy inwestycyjnych oraz ustanowienie instytucji pośrednictwa finansowego z instrumentami kapitałowymi, instrumentami dłużnymi oraz instrumentami opartymi na podziale ryzyka), środki skierowane na poprawę widoczności społecznych przedsiębiorstw oraz stworzenie uproszczonego otoczenia regulacyjnego (w tym przyszły wniosek dotyczący statutu Europejskiej Fundacji, zbliżająca się zmiana przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz środków pomocy państwa przeznaczonych na usługi lokalne oraz społeczne).

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych MŚP

Za pomocą swojego wniosku w sprawie zmiany dyrektyw o rachunkowości (78/660/EWG i 83/349/EWG), Komisja zmierza do zmniejszenia obciążeń administracyjnych małych przedsiębiorstw. Uproszczenie procesu sporządzania sprawozdań finansowych sprawi, że będą one bardziej porównywalne, czytelne i łatwiejsze do zrozumienia. Pozwoli to również użytkownikom sprawozdań finansowych, takim jak udziałowcy, banki i dostawcy na lepsze zrozumienie notowań przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej. Możliwe oszczędności MŚP szacuje się na 1,7 mld euro każdego roku.

Ponadto w ramach proponowanej zmiany dyrektywy w sprawie przejrzystości (2004/109/WE), spółki notowane na giełdzie – w tym mali i średni emitenci – nie będą już zobowiązane do publikowania kwartalnych informacji finansowych. Takie rozwiązanie umożliwi dalsze oszczędności kosztów oraz zniechęci do podejmowania krótkoterminowych inwestycji na rynkach finansowych.

Dalsze działania:

Pakiet wniosków dotyczących bardziej odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej stanowi nawiązanie do Aktu o jednolitym rynku (patrz IP/11/469), w którym Komisja określiła dwanaście dźwigni służących do ożywienia do roku 2012 jednolitego rynku w celu zrównoważonego, inteligentnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego. Dwie ze wspomnianych kluczowych inicjatyw obejmowały tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw za pomocą wdrożenia odpowiednich przepisów i zmniejszenia obciążeń administracyjnych, jak również stworzenie systemu umożliwiającego rozwój przedsiębiorczości społecznej .

Wnioski dotyczące zmiany dyrektyw o rachunkowości oraz dyrektywy w sprawie przejrzystości zostaną obecnie przesłane do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Ministrów UE w celu ich przyjęcia. Komunikat w sprawie przedsiębiorczości społecznej stanowi punkt wyjścia dla szeregu inicjatyw ustawodawczych i innych niż ustawodawcze, które będą rozwijane w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwsza możliwość przedyskutowania wspomnianych inicjatyw ze stronami zainteresowanymi pojawi się na konferencji w sprawie gospodarki społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej, zorganizowanej przez Komisję w dniu 18 listopada 2011 r. w Brukseli.

Dodatkowe informacje:

Zob. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Kontakt :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar