Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese commissie - Persbericht

Meer verantwoordelijke ondernemingen kunnen de groei in Europa aanzwengelen

Brussel, 25 oktober 2011 – Een verantwoordelijke ondernemingsaanpak betekent meer en duurzamere economische groei. Daarom heeft de Europese Commissie een pakket maatregelen gepresenteerd om ondernemerschap en verantwoord ondernemen te ondersteunen.

In de eerste plaats zal deze opkomende sector met behulp van het "Initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen" zijn onaangeboorde potentieel kunnen benutten. Dit wordt aangevuld met een ambitieuze strategie voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om het vertrouwen van de consument te verhogen en de bijdrage van bedrijven aan het welzijn van de maatschappij te verbeteren. Beide initiatieven schragen de inspanningen van de Commissie om zich samen met de privésector te richten op sociale en milieuvraagstukken, met name in tijden van bezuinigingen.

Voorts stelt de Commissie voor de transparantie te verbeteren en duurzaam ondernemen te bevorderen bij multinationals. Mijn- en bosbouwbedrijven zouden meer openheid moeten betrachten wat betreft de belastingen, licenties en bonussen die zij wereldwijd betalen.

Tot slot wil de Commissie de boekhoudvoorschriften voor het mkb vereenvoudigen waarmee deze bedrijven mogelijk 1,7 miljard euro per jaar kunnen besparen. Met deze voorstellen zou ook de belastende rapportageverplichtingen voor beursgenoteerde ondernemingen kunnen worden verminderd, met inbegrip van het mkb, hetgeen tot meer besparingen moet leiden.

Antonio Tajani, vice-voorzitter van de Commissie die verantwoordelijk is voor Ondernemingen- en industriebeleid verklaarde in dit verband: "Dit pakket maatregelen is in het belang van zowel het bedrijfsleven als de Europese maatschappij in haar geheel. Het verlaagt de administratieve belasting voor kleine en middelgrote ondernemingen en legt de midden en langetermijnvoorwaarden vast voor een sterke, dynamische en sociale markteconomie."

"Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de bronnen op onze interne markt die nog niet zijn aangeboord", aldus Michel Barnier, commissaris voor de Interne markt. "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een goed voorbeeld van een bedrijfsaanpak waarbij zowel verantwoordelijkheid aan de dag wordt gelegd als een bijdrage wordt geleverd aan groei en banen. We moeten er wel voor zorgen dat alle bedrijven, niet alleen sociaal voelende ondernemingen, zich bewust zijn van de impact die zij hebben op de maatschappij in brede zin: daarom wil ik ook dat grote multinationals - met name bedrijven die actief zijn in de mijn- en bosbouw – meer open zijn over de bedragen die zij betalen aan regeringen wereldwijd."

László Andor, lid van de Commissie voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie zei hierover het volgende: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt voort uit het besef dat de crisis niet alleen economisch en financieel is maar ook ethische kanten heeft. Bedrijven dragen waarden als solidariteit, duurzaamheid, inclusiviteit en integriteit niet altijd hoog in het vaandel en ik geloof dat onze economieën de gevolgen hiervan hebben ondervonden. Daarom kan maatschappelijk verantwoord ondernemen juist hier een doorslaggevende rol spelen en zo bijdragen aan de doelstellingen van "Europa 2020" om meer werkgelegenheid en groei te creëren."

Voornaamste elementen van het pakket

Verantwoordelijk ondernemen aanmoedigen

Om transparantie bij de uitbetaling van bedragen die de winnings- en houtkapindustrieën wereldwijd aan regeringen overmaken te verhogen, heeft de Commissie voorgesteld een systeem van verslaglegging per land (CBCR) in te voeren.

Dit systeem zou van toepassing zijn op grote bedrijven in de EU die in privé-handen zijn of beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in de olie- of gassector, de mijnbouw of de houtkapindustrie. CBCR onderscheidt zich van de gebruikelijke financiële verslaglegging omdat in plaats van samengevatte informatie op wereldniveau, financiële informatie wordt gepresenteerd voor elk land waarin een bedrijf actief is. Informatie over belastingen, licenties en bonussen die een multinational afdraagt aan een regering van het gastland laat zien welke financiële impact een bedrijf heeft in dat gastland. Een dergelijke transparantere aanpak zou duurzamer ondernemen aanmoedigen. Om met het CBCR-systeem de verschillende soorten bedrijven te kunnen bestrijken die actief zijn in deze industrieën stelt de Commissie de herziening voor van zowel de Transparantierichtlijn (2004/109/EG) om rekening te houden met beursgenoteerde ondernemingen als de Jaarrekeningenrichtlijnen (78/660/EEG en 83/349/EEG) om rekening te houden met grote niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Voorts zou met de voorgestelde herziening van de Transparantierichtlijn kunnen worden voorkomen dat investeerders heimelijk een meerderheidsbelang opbouwen in een beursgenoteerde onderneming ("hidden ownership"). Dergelijke praktijken kunnen leiden tot mogelijk marktmisbruik, het vertrouwen van investeerders ondermijnen of een vertekend beeld geven van hun bedoelingen. In het voorstel van de Commissie zouden investeerders alle financiële instrumenten moeten melden met eenzelfde economische effect als het bezit van aandelen.

De mededeling van de Commissie over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven biedt een gemoderniseerde definitie van dit concept dat spoort met internationaal aanvaarde beginselen en richtsnoeren. Het fungeert als een strategie waarmee bedrijven hun doelstellingen doelmatiger kunnen verwezenlijken. Beoogd wordt het vertrouwen in het bedrijfsleven te verbeteren door ondermeer in 2013 een Europese onderscheiding uit te reiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en in een aantal relevante industriesectoren platformen op te richten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin uiteenlopende actoren vertegenwoordigd zijn.

Vergemakkelijken van sociaal ondernemerschap

Sociale bedrijven zijn ondernemingen die een positieve impact hebben op de maatschappij en als bedrijf eerder streven naar sociale doelstellingen dan alleen het optimaliseren van de winst. Momenteel vertegenwoordigt de sociale economie 10% van alle Europese ondernemingen en zijn er in deze sector meer dan 11 miljoen bezoldigde arbeidsplaatsen. Het Initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat een aantal maatregelen om de verdere ontwikkeling ervan te steunen. Zo worden oplossingen voorgesteld om de toegang van sociale ondernemingen tot financiering te vergemakkelijken (met inbegrip van EU-financiering waarbij een beroep wordt gedaan op de Structuurfondsen en het toekomstige financieel instrument om sociale investeringsfondsen te verstrekken en financiële tussenpersonen die beschikken over instrumenten op het vlak van inbreng van eigen en vreemd kapitaal, en risicodelingsinstrumenten), maatregelen ter verbetering van hun zichtbaarheid en een vereenvoudigde regelgevingskader (met inbegrip van een toekomstig voorstel voor een Europees statuut voor stichtingen, de aankomende herziening van de voorschriften inzake overheidsaanbestedingen en maatregelen in het kader van staatssteun voor sociale en plaatselijke diensten).

Bureaucratische rompslomp voor het mkb verminderen

Met haar voorstel om de Jaarrekeningenrichtlijn (78/660/EEG en 83/349/EEG), te herzien, wil de Commissie de administratieve rompslomp voor kleine bedrijven verminderen. Door de vereenvoudiging zou het makkelijker worden de jaarrekeningen op te stellen en zouden deze makkelijker kunnen worden vergeleken, duidelijker zijn en eenvoudiger te begrijpen. Buitenstaanders zoals aandeelhouders, banken en leveranciers zouden op deze manier ook een beter inzicht krijgen in de resultaten van een bedrijf en zijn financiële positie. De potentiële kostenbesparingen voor het mkb worden geraamd op 1,7 miljard euro per jaar.

Voorts zouden beursgenoteerde bedrijven onder de voorgestelde herziening van de Transparantierichtlijn (2004/109/EG), met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, niet langer verplicht worden financiële kwartaalcijfers te publiceren. Dit zou weer bijdragen tot verdere kostenbesparingen en kortetermijndenken op de financiële markten ontmoedigen.

Volgende stappen:

Het pakket voorstellen voor meer verantwoord ondernemen volgt op de Single Market Act (zie IP/11/469), waarin de Commissie twaalf hefbomen presenteert om de interne markt nieuw leven in te blazen teneinde in 2012 een duurzame, slimme en inclusieve groei tot stand te brengen. Twee van de voornaamste maatregelen zijn de oprichting en ontwikkeling van kleine en micro-ondernemingen door slimme regelgeving in te voeren, de administratieve rompslomp te verminderen en een ecosysteem op te zetten dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van sociaal ondernemingschap.

De voorstellen om de Jaarrekeningenrichtlijn en de Transparantierichtlijn te herzien zullen nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de EU worden voorgelegd. De mededeling inzake sociaal ondernemerschap vormt het uitgangspunt voor een aantal initiatieven van zowel wetgevende als niet‑wetgevende aard, die de komende twee jaar ontplooid zullen worden. Een eerste gelegenheid om deze voorstellen met belanghebbenden te bespreken, is de Conferentie over sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen die op 18 november 2011 in Brussel door de Commissie wordt georganiseerd.

Meer informatie:

Zie MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar