Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Atbildīgāki uzņēmumi var veicināt lielāku izaugsmi Eiropā

Brisele, 2011. gada 25. oktobris. Atbildīga pieeja uzņēmējdarbībai nozīmē lielāku un ilgtspējīgāku ekonomisko izaugsmi. Tāpēc Eiropas Komisija nākusi klajā ar pasākumu kopumu atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstam.

Pirmkārt, sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva palīdzēs šai jaunajai nozarei realizēt tās neizmantoto potenciālu. Lai palielinātu patērētāju uzticēšanos uzņēmumiem un uzlabotu uzņēmumu ieguldījumu lielākā sabiedrības labklājībā, šo iniciatīvu papildina jauna vērienīga stratēģija par uzņēmumu sociālo atbildību. Abas iniciatīvas stiprina Komisijas centienus iesaistīties sociālo un vides jautājumu risināšanā ciešā sadarbībā ar privāto sektoru, kas ir īpaši aktuāli publiskā budžeta ierobežojumu apstākļos.

Komisija ierosina arī uzlabot caurskatāmību un veicināt starptautisko uzņēmumu ilgtspējīgu uzņēmējdarbību. Uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas ieguves rūpniecības un meža nozarē, būtu jākļūst atklātākām attiecībā uz nodokļiem, lietošanas atlīdzībām un citiem maksājumiem, ko tās maksā visā pasaulē.

Visbeidzot, Komisija ierosina vienkāršot MVU grāmatvedības noteikumus, kas ļautu tiem ietaupīt aptuveni 1,7 miljardus eiro gadā. Priekšlikumi arī samazinātu apgrūtinošās pārskatu iesniegšanas saistības biržās kotētiem uzņēmumiem, tostarp MVU, kas dotu vēl lielākus ietaupījumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Antonio Tajāni, kura atbildības joma ir rūpniecības un uzņēmējdarbības politika, sacīja: "Šis pasākumu kopums ir gan uzņēmumu, gan visas Eiropas sabiedrības interesēs. Tas samazina mazo un vidējo uzņēmumu administratīvo slogu un izvirza nosacījumus stiprai, dinamiskai sociālajai tirgus ekonomikai vidējā un ilgā termiņā."

"Sociālie uzņēmumi ir mūsu vienotā tirgus neizmantotā potenciāla joma", teica par iekšējo tirgu atbildīgais komisārs Mišels Barnjē. "Sociālie uzņēmumi ir labs piemērs tam, ka pieeja uzņēmējdarbībai ir gan atbildīga, gan izaugsmi un darbavietas veicinoša. Bet mums jānodrošina, ka visas uzņēmējsabiedrības, ne tikai sociālie uzņēmumi, nopietni uztver savu ietekmi uz plašāku sabiedrību: tāpēc es arī vēlos, lai lielās starptautiskās sabiedrības, īpaši tās, kas darbojas ieguves rūpniecībā un meža nozarē, būtu atklātākas attiecībā uz maksājumiem, ko tās maksā saskaņā ar attiecīgo valstu likumiem visā pasaulē."

Lāslo Andors, nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs, sniedza šādu komentāru: "Sociāli atbildīga uzņēmējdarbība rodas no atziņas, ka krīze nav radusies tikai ekonomikas un finanšu apstākļu dēļ, tā ir saistīta arī ar ētikas jautājumiem. Uzņēmumi ne vienmēr aizstāv tādas vērtības kā solidaritāte, ilgtspēja, iekļautība un godīgums, un es domāju, ka tieši tāpēc mūsu valstu ekonomika ir cietusi. Šajā jomā sociālajiem uzņēmumiem un uzņēmumu sociālajai atbildībai var būt izšķirīga nozīme, tādējādi veicinot stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu — vairāk darbvietu un lielāka izaugsme — sasniegšanu.

Priekšlikumu kopuma galvenie elementi

Atbildīgu uzņēmumu veicināšana

Lai uzlabotu caurredzamību attiecībā uz maksājumiem, ko ieguves rūpniecības un kokrūpniecības uzņēmumi veic visā pasaulē saskaņā ar attiecīgo valstu likumiem, Komisija ierosinājusi ieviest sistēmu pārskatu sagatavošanai par katru valsti (Country-by-Country Reporting jeb CBCR).

Šī sistēma attiektos uz privātiem lieliem uzņēmumiem Eiropas Savienībā vai ES biržās kotētiem uzņēmumiem, kas darbojas naftas, gāzes, kalnrūpniecības vai kokrūpniecības nozarē. CBCR koncepcija ir atšķirīga no parastiem finanšu pārskatiem, jo sniedz finanšu informāciju par katru valsti, kurā darbojas uzņēmums, nevis vienotu datu kopumu pasaules mērogā. Ziņas par nodokļiem, lietošanas atlīdzībām un citiem maksājumiem, ko starptautisks uzņēmums maksā katrā attiecīgajā valstī, kurā tas darbojas, palīdzēs noteikt uzņēmuma finansiālo ietekmi šajās valstīs. Šādai caurredzamākai pieejai vajadzētu veicināt ilgtspējīgākus uzņēmumus. Lai CBCR sistēmā aptvertu dažādus uzņēmumu veidus, kas darbojas šajās nozarēs, Komisija ierosina pārskatīt gan Atklātības direktīvu (2004/109/EK), lai iekļautu biržās kotētus uzņēmumus, gan Pārskatu direktīvas (78/660/EEK un 83/349/EEK), lai aptvertu lielus uzņēmumus, kas nekotējas biržās.

Turklāt ierosinātā Atklātības direktīvas pārskatīšana novērstu situāciju, ka investori slepus iegūst biržā kotēta uzņēmuma kontrolpaketi (t.s. slēptās īpašumtiesības). Šāda prakse var radīt tirgus ļaunprātīgas izmantošanas situācijas, mazināt investoru uzticības līmeni un izraisīt investoru nodomu atšķirības. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu investoriem būs nepieciešams paziņot par visiem finanšu instrumentiem, kuriem ir tāda pati ekonomiskā ietekme kā dalībai akciju kapitālā.

Komisijas Paziņojumā par uzņēmumu sociālo atbildību ir piedāvāta modernizēta šīs koncepcijas definīcija, kas ir saskaņā ar starptautiski atzītiem principiem un vadlīnijām. Tas kalpo kā stratēģija, kas ļaus uzņēmumiem iedarbīgāk realizēt savu potenciālu. Tā mērķis ir vairot uzticību uzņēmumiem, tostarp 2013. gadā ieviešot Eiropas balvu sociāli atbildīgiem uzņēmumiem un izveidojot sociāli atbildīgu uzņēmumu platformas vairākās rūpniecības nozarēs.

Sociālas uzņēmējdarbības veicināšana

Sociālie uzņēmumi ir sabiedrības, kurām ir pozitīva sociālā ietekme un kuru korporatīvais mērķis ir risināt sociālos uzdevumus, nevis tikai vairot peļņu. Šodien sociālo uzņēmumu īpatsvars ekonomikā ir 10 % no visiem Eiropas uzņēmumiem, un šajā nozarē nodarbināti vairāk nekā 11 miljoni algotu darbinieku. Sociālo uzņēmumu iniciatīva ietver vairākus pasākumus šādas uzņēmējdarbības turpmākam atbalstam. Tajā ir ierosināti vairāki paņēmieni, kā uzlabot sociālo uzņēmumu piekļuvi finansējumam (tas ietver gan ES finansējumu no struktūrfondiem, gan plānu nākotnē izveidot finanšu instrumentu sociālo ieguldījumu līdzekļu nodrošināšanai un finanšu starpniekiem ar kapitāla, parāda un riska dalīšanas instrumentiem), pasākumi šādu uzņēmumu pamanāmības nodrošināšanai un vienkāršots regulējums (tostarp gaidāmais priekšlikums par Eiropas nodibinājumu statūtiem, publiskā iepirkuma noteikumu pārskatīšana nākotnē un valsts atbalsta pasākumi sociālajiem un vietējiem pakalpojumiem).

Birokrātijas mazināšana MVU interesēs

Izdarot grozījumus Pārskatu direktīvās (78/660/EEK un 83/349/EEK), Komisija vēlas samazināt mazo uzņēmumu administratīvo slogu. Vienkāršojot finanšu pārskatu sagatavošanu, pārskati kļūtu vieglāk salīdzināmi, skaidrāki un saprotamāki. Tas ļautu tādiem finanšu pārskatu lietotājiem kā akciju turētāji, bankas un piegādātāji gūt labāku izpratni par uzņēmuma rādītājiem un finansiālo stāvokli. Potenciālie ietaupījumi MVU tiek lēsti 1,7 miljardu eiro apmērā.

Turklāt, pārskatot Atklātības direktīvu (2004/109/EK), biržās kotētiem uzņēmumiem, tostarp maziem un vidējiem uzņēmumiem, vairs nebūs jāpublicē ceturkšņa finansiālā informācija. Tas palīdzētu ietaupīt vēl vairāk, un tam vajadzētu mazināt finanšu tirgu tiekšanos pēc ātras peļņas.

Turpmākās rīcības plāns

Priekšlikumu kopums atbildīgāku uzņēmumu veicināšanai ir turpinājums Aktam par vienoto tirgu (sk. IP/11/469), kurā Komisija izklāstīja divpadsmit mehānismus vienotā tirgus aktivizēšanai 2012. gadā ilgtspējīgai, gudrai un iekļaujošai izaugsmei. Starp galvenajiem noteiktajiem pasākumiem bija mazo uzņēmumu un mikrouzņēmumu izveide un attīstīšana, ieviešot gudru regulējumu un samazinot birokrātiju, un sociālās uzņēmējdarbības attīstību veicinošas "ekosistēmas" radīšana.

Priekšlikumus Pārskatu direktīvu un Atklātības direktīvas pārskatīšanai tagad nodos pieņemšanai Eiropas Parlamentam un ES Ministru padomei. Paziņojums par sociālo uzņēmējdarbību ir sākuma punkts vairākām leģislatīvām un neleģislatīvām iniciatīvām, ko paredzēts iesniegt turpmāko divu gadu laikā. Pirmā izdevība tās apspriest kopā ar citām ieinteresētajām personām būs Konferencē par sociālo ekonomiku un sociālo uzņēmējdarbību, ko 2011. gada 18. novembrī Briselē rīkos Eiropas Komisija.

Sīkāka informācija

Sk. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lv.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Kontakpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar