Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Atsakingesnis verslas gali skatinti Europos ūkio augimą

Briuselis, 2011 m. spalio 25 d. Atsakingai vykdomas verslas reiškia didesnį ir patvaresnį ūkio augimą, todėl Europos Komisija parengė verslumo ir atsakingo verslo priemonių rėmimo kompleksą.

Pirmoji iniciatyva padės įsibėgėti socialinio verslo įmonėms. Kartu priimta bendrovių socialinės atsakomybės strategija, kurios tikslas didinti vartotojų pasitikėjimą ir siekti, kad įmonės labiau prisidėtų prie visuomenės gerovės. Šiomis iniciatyvomis Komisija tikisi padidinti privačiojo sektoriaus dėmesį socialiniams ir aplinkos klausimams, ypač aktualų ribojamų viešųjų biudžetų aplinkybėmis.

Komisija taip pat siūlo gerinti tarptautinių korporacijų skaidrumą ir skatina jas verslą vykdyti tvariau. Kasybos ir miškų pramonės bendrovės turėtų viešinti daugiau informacijos apie kitose šalyse sumokėtus mokesčius ir premijas.

Taip pat Komisija siūlo supaprastinti smulkaus ir vidutinio verslo atskaitomybės taisykles. Patvirtinus projektą, būtų sutaupyta iki 1,7 mlrd. eurų kasmet ir sumažėtų į biržos prekybos sąrašus įtrauktų įmonių, taip pat ir MVĮ, prievolės skelbti ataskaitas.

Už įmonių ir pramonės politiką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šios priemonės naudingos ir įmonėms, ir visiems europiečiams. Jos sumažins mažų ir vidutinių įmonių administracinę naštą ir ilgainiui pagerins socialinės rinkos ekonomikos veikimo ir dinamiškumo sąlygas“.

„Socialiai atsakingas verslas yra viena iš perspektyviausių neišnaudotų Europos bendrosios rinkos nišų“, – sakė už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michel Barnier. – Tai puikus pavyzdys, kad verslas gali būti ir atsakingas, ir skatinti ūkio augimą bei darbo vietų kūrimą. Tačiau reikia užtikrinti, kad ne tik socialiai atsakingos įmonės, bet ir visos bendrovės rimtai vertintų savo poveikį plačiajai visuomenei. Todėl noriu, kad didžiosios tarptautinės bendrovės, ypač tos, kurios vykdo gavybos ir medienos ruošos veiklą, atskleistų daugiau informacijos apie vyriausybėms visame pasaulyje išmokamas sumas“.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andor sakė: „Socialiai atsakingas verslas kyla iš supratimo, kad krizė kyla ne tik dėl ekonominių ir finansinių, bet ir moralinių priežasčių. Verslininkai ne visada paisė solidarumo, tvarumo, įtraukties ir sąžiningumo vertybių, ir, manau, dėl to kentėjo mūsų šalių ekonomika. Todėl socialinis verslas ir įmonių socialinė atsakomybė yra nepaprastai svarbios; jos gali prisidėti siekiant „Europos 2020“ tikslų – didesnio ekonomikos augimo ir užimtumo.“

Svarbiausi priemonių komplekso elementai

Verslo atsakomybės skatinimas

Norėdama, kad kasybos ir medienos ruošos bendrovių ir vyriausybių kitose pasaulio šalyse sandoriai būtų skaidresni, Komisija pasiūlė atskaitomybės pagal šalis sistemą (angl. CBCR).

Šis sistema būtų taikoma privačioms didelėms ES bendrovėms arba ES biržų prekybos sąrašuose įrašytoms bendrovėms, kurios vykdo naftos ar dujų gavybos, kasybos arba medienos ruošos veiklą. CBCR skirtųsi nuo reguliarios finansinės atskaitomybės, nes įpareigotų pateikti finansinę informaciją apie atskirose šalyse, kuriose veikia bendrovė, atliktus mokėjimus, o ne bendras žinias apie veiklą visame pasaulyje. Pranešdamos apie sumokėtus mokesčius, išmokas ir premijas, kurias sumokėjo vyriausybėms savo veiklos šalyje, tarptautinės korporacijos atskleistų savo finansinį poveikį valstybėms, kuriose jos vykdo veiklą. Tokia skaidrumo praktika bus palanki įmonėms, kurių veikla tvaresnė. Siekdama, kad CBCR sistema būtų taikoma ir į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms bendrovėms ir didelėms į tokius sąrašus neįtrauktoms įmonėms, Komisija siūlo persvarstyti Skaidrumo direktyvą (2004/109/EB) ir Atskaitomybės direktyvas (78/660/EEB ir 83/349/EEB).

Komisija taip pat siūlo, kad pagal persvarstytą Skaidrumo direktyvą investuotojams būtų draudžiama slapta perimti kontrolinį į biržos prekybos sąrašus įtrauktos įmonės akcijų paketą. Tokia praktika gali lemti piktnaudžiavimą rinka, mažinti investuotojų pasitikėjimą ir suklaidinti investuotojus. Projekte numatyta, kad investuotojai turėtų pranešti apie visas finansines priemones, kurios turi tokį pat ekonominį poveikį kaip akcijos.

Komisija taip pat pasiūlė atnaujintą, su tarptautiniu mastu pripažintais principais ir gairėmis suderintą bendrovių socialinės atsakomybės koncepciją. Jai skirtas komunikatas yra strategija, padėsianti įmonėms veiksmingiau išnaudoti savo potencialą. Tikimasi, kad ji padės padidinti pasitikėjimą verslu. Tarp kitų projektų numatyta nuo 2013 m. skirti Europos bendrovių socialinės atsakomybės prizą, sukurti įvairias suinteresuotąsias šalis jungiančias sektorines platformas.

Sąlygos plėtoti socialinį verslą

Socialinės įmonės labiau nei pelno siekia socialinių tikslų ir daro teigiamą socialinį poveikį. Šiandien socialinį verslą vykdo maždaug 10 % ES įmonių, kuriose dirba daugiau nei 11 mln. samdomų darbuotojų. Socialinių įmonių iniciatyvoje numatyta keliolika veiksmų, kuriais būtų remiama tolesnė jų plėtra: gerinamos galimybės gauti finansavimą (taip pat ir iš ES struktūrinių fondų); kuriama finansavimo priemonė, kuri socialinio investavimo fondams ir finansiniams tarpininkams suteiktų akcijų, skolos ir rizikos pasidalijimo priemonių; gerinamas socialinių įmonių žinomumas; paprastinamas reguliavimas, pavyzdžiui, numatomas Europos fondo statuto pasiūlymas, viešųjų pirkimų taisyklių persvarstymas ir valstybės pagalbos priemonės socialinėms ir vietos paslaugoms.

Mažiau biurokratinės naštos smulkiam ir vidutiniam verslui

Pasiūlydama iš dalies pakeisti Atskaitomybės direktyvas (78/660/EEB ir 83/349/EEB) Komisija siekia sumažinti mažų įmonių administracinę naštą. Numatoma supaprastinti finansinių ataskaitų rengimo tvarką, o tos ataskaitos turėtų tapti aiškesnės, suprantamesnės ir labiau palyginamos. Finansinės atskaitomybės naudotojai (akcininkai, bankai ir tiekėjai) geriau supras įmonės rezultatus ir finansinę padėtį. Tikimasi, kad mažos ir vidutinės įmonės kasmet sutaupys 1,7 mlrd. eurų.

Be to, siūloma, kad persvarsčius Skaidrumo direktyvą (2004/109/EB) į biržos prekybos sąrašus įrašytos bendrovės, įskaitant smulkiuosius ir vidutinio dydžio emitentus, nebebūtų įpareigoti skelbti ketvirčio finansinę informaciją. Tai padėtų dar labiau sumažinti sąnaudas ir išvengti trumpalaikių rezultatų vaikymosi finansų rinkose.

Tolesni veiksmai:

Pasiūlymų kompleksas teikiamas po Bendrosios rinkos akto (žr. IP/11/469), kuriame Komisija numatė dvylika veiksmų, kuriais bendrajai rinkai 2012 m. būtų suteiktas naujas postūmis skatinti tvarų, pažangų ir integracinį augimą. Du iš numatytųjų pagrindinių veiksmų mažų ir mikroįmonių kūrimas ir plėtra tobulinant reguliavimą ir naikinant biurokratizmą, kuriant socialinių įmonių plėtrai palankią aplinką.

Dabar Atskaitomybės direktyvų ir Skaidrumo direktyvos persvarstymo projektai bus perduoti priimti Europos Parlamentui ir ES Tarybai. Socialinio verslo komunikatas taps pagrindu kelioms teisėkūros arba teisiškai neprivalomoms iniciatyvoms, kurios bus parengtos per artimiausius dvejus metus. Pirmą kartą viešai jis su suinteresuotosiomis šalimis bus aptartas 2011 m. lapkričio 18 d. Briuselyje vyksiančioje Socialinės ekonomikos ir socialinio verslo konferencijoje, kurią rengia Europos Komisija.

Daugiau informacijos:

Žr. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734 ir MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar