Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Vastuullisempi yritystoiminta voi edistää kasvua Euroopassa

Bryssel, 25.10.2011 – Vastuullinen yritystoiminta edistää talouskasvua ja tekee siitä kestävämpää. Tämän vuoksi Euroopan komissio on esittänyt toimenpidepaketin, jolla tuetaan yrittäjyyttä ja vastuullista yritystoimintaa.

Sosiaalisen yrittäjyyden aloitteella autetaan tätä kehittyvää alaa hyödyntämään potentiaalinsa täysimääräisesti. Sen lisäksi on laadittu uusi kunnianhimoinen Yritysten yhteiskunnallinen vastuu -strategia, jolla pyritään lisäämään kuluttajien luottamusta yrityksiä kohtaan ja lisäämään yritysten osallistumista yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämiseen. Näillä molemmilla tuetaan komission pyrkimyksiä saada yksityinen sektori mukaan sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien kysymysten käsittelyyn, mikä on erityisen tärkeää aikoina, jolloin julkisen sektorin budjettivarat ovat rajallisia.

Komissio on myös laatinut ehdotuksia, joilla lisätään avoimuutta ja edistetään kestävää yritystoimintaa monikansallisissa yrityksissä. Kaivos- ja metsäalan yritysten olisi ilmoitettava avoimemmin eri maille maksamansa verot, rojaltit ja bonukset.

Komissio ehdottaa myös pk-yritysten kirjanpitosääntöjen yksinkertaistamista, mikä voisi tuoda pk-yrityksille jopa 1,7 miljardin euron vuotuiset säästöt. Ehdotuksilla lievennettäisiin myös pörssiyhtiöiden (pk-yritykset mukaan lukien) vaivalloisia raportointivelvoitteita, mikä synnyttäisi lisäsäästöjä.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajanin mukaan tässä toimenpidepaketissa on otettu huomioon sekä yritysten että koko Euroopan yhteiskunnalliset edut. ”Sillä vähennetään pienten ja keskisuurten yritysten hallinnollisia rasitteita ja luodaan edellytykset vahvalle ja dynaamiselle sosiaaliselle markkinataloudelle keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä”, lisäsi Tajani.

Sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Michel Barnier totesi, että sosiaalinen yritystoiminta on yksi ala, jota ei ole vielä kauttaaltaan hyödynnetty sisämarkkinoilla. ”Sosiaalinen yritystoiminta on mainio esimerkki siitä, miten yritys voi toimia vastuullisesti ja samalla parantaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Meidän on kuitenkin varmistettava, että kaikki yritykset kantavat vastuunsa koko yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista. Sen vuoksi haluan, että myös monikansalliset yhtiöt ja erityisesti metsä- ja kaivosalan yritykset ilmoittaisivat avoimemmin, mitä ne maksavat eri valtioille”, painotti Barnier.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komission jäsen László Andor huomautti, että sosiaalisesti vastuullisen yritystoiminnan lähtökohtana on sen oivaltaminen, että kriisi ei koske pelkästään taloutta ja rahoitusta vaan se on myös eettinen ongelma. ”Yritykset eivät aina liputa solidaarisuuden, kestävyyden, osallisuuden ja eheyden puolesta, mikä on mielestäni yksi syy talousongelmiimme. Sosiaalisella yritystoiminnalla ja Yritysten yhteiskunnallinen vastuu -strategialla voi olla tähän ratkaiseva vaikutus, ja ne voivat siten edesauttaa myös työpaikkojen lisäämistä ja kasvun edistämistä koskevien Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamista”, totesi Andor.

Paketin pääkohdat

Vastuullisen yritystoiminnan kannustaminen

Komissio on tehnyt ehdotuksen maakohtaisesta raportointijärjestelmästä (CBCR). Se toivoo, että tämän järjestelmän ansiosta avoimuus kaivos- ja metsäalan yritysten eri valtioille suorittamista maksuista lisääntyy.

Tätä järjestelmää sovellettaisiin yksityisomistuksessa oleviin EU:n suuryrityksiin ja EU:ssa pörssiin listautuneisiin yrityksiin, jotka toimivat öljy-, kaasu-, kaivos- tai metsäalalla. Se poikkeaa tavanomaisesta tilinpäätöksestä, koska se sisältää rahoitustiedot kaikista maista, joissa yritys toimii, eikä pelkästään kaikista maista yhteen koottuja tietoja. Monikansallisen yrityksen isäntävaltiolleen maksamista veroista, rojalteista ja bonuksista käy ilmi, millainen taloudellinen vaikutus yrityksellä on isäntävaltioissaan. Tällainen avoimempi lähestymistapa kannustaisi yrityksiä kestävämpään yritystoimintaan. Jotta kaikki näillä aloilla toimivat erityyppiset yritykset saataisiin järjestelmän piiriin, komissio ehdottaa kolmen direktiivin tarkistamista. Avoimuusdirektiivin (2004/109/EY) tarkistuksella järjestelmään otettaisiin mukaan pörssiin listautuneet yritykset ja tilinpäätösdirektiivien (78/660/ETY ja 83/349/ETY) tarkistuksella muut suuryritykset.

Avoimuusdirektiivin tarkistusehdotus estäisi myös sijoittajia hankkimasta salaa määräysvallan jossakin pörssiin listautuneessa yrityksessä (”piilotettu omistus”). Tällaiset käytänteet voivat johtaa markkinoiden väärinkäyttöön, vähentää investoijien luottamusta ja vääristää sijoittajien aikeita. Komission ehdotuksen mukaan sijoittajien olisi ilmoitettava kaikki rahoitusvälineet, joilla on sama taloudellinen vaikutus kuin osakkeiden hallussapidolla.

Yritysten yhteiskunnallista vastuuta (CSR) koskevassa komission tiedonannossa annetaan sosiaaliselle vastuulle nykyaikainen määritelmä, joka on yhdenmukainen kansainvälisesti tunnettujen periaatteiden ja suuntaviivojen kanssa. Se on strategia, jonka avulla yritykset voivat käyttää potentiaaliaan paremmin hyödykseen. Lisäksi sillä pyritään lisäämään luottamusta yrityksiin. Esimerkkinä tästä mainittakoon eurooppalaisen CSR-palkinnon jakaminen vuodesta 2013 alkaen ja useita asiaankuuluvilla aloilla toimivia sidosryhmiä yhteen liittävien CSR-alustojen perustaminen.

Sosiaalisen yrittäjyyden helpottaminen

Sosiaalista yritystoimintaa harjoittavilla yrityksillä on myönteinen sosiaalinen vaikutus. Ne eivät pyri pelkästään voiton maksimointiin, vaan myös sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sosiaalisten yritysten osuus kaikista Euroopan yrityksistä on nykyisin kymmenen prosenttia, ja ne työllistävät yli 11 miljoonaa palkattua työntekijää. Sosiaalisen yrittäjyyden aloite sisältää useita toimia, joilla aloitetta on tarkoitus kehittää edelleen. Siinä ehdotetaan tapoja parantaa sosiaalisten yritysten mahdollisuutta saada rahoitusta (esim. rakennerahastoista saatava EU-rahoitus sekä tuleva sosiaalisia investointirahastoja ja rahoituksen välittäjiä tukeva rahoitusväline, joka sisältää oman pääoman ehtoisia instrumentteja, velkainstrumentteja ja riskinjakovälineitä), niiden näkyvyyttä parantavia toimenpiteitä ja yksinkertaisempaa sääntely-ympäristöä (kuten tuleva ehdotus eurooppalaisia säätiöitä koskevasta perussäännöstä sekä julkisia hankintoja koskevien sääntöjen ja sosiaalipalveluja ja paikallisia palveluja koskevien valtiontukitoimenpiteiden tarkistaminen).

Byrokratian vähentäminen pk-yrityksiltä

Tilinpäätösdirektiivien (78/660/ETY ja 83/349/ETY) muutosehdotuksen myötä komissio haluaa vähentää pieniyrityksille koituvia hallinnollisia rasitteita. Tilinpäätöslaskelmien valmistelun yksinkertaistaminen parantaisi laskelmien vertailukelpoisuutta, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi osakkeenomistajien, pankkien ja hankkijoiden kaltaisten tilinpäätöslaskelmien käyttäjien olisi helpompi ymmärtää yrityksen tulosta ja rahoitustilannetta. Pk-yritykset voisivat täten säästää arviolta 1,7 miljardia euroa vuodessa.

Avoimuusdirektiivin (2004/109/EY) tarkistusehdotuksen mukaan pörssiin listautuneiden yritysten ei enää tarvitsisi julkaista taloudellisia tietojaan neljännesvuosittain. Tämä koskisi myös pieniä ja keskisuuria liikkeellelaskijoita. Tämä vähentäisi kustannuksia ja todennäköisesti myös halukkuutta lyhytnäköisyyteen rahoitusmarkkinoilla.

Jatkotoimet:

Vastuullisempaan yritystoimintaan tähtäävä ehdotuspaketti juontaa juurensa sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (ks. IP/11/469), jossa komissio vahvisti kestävään, älykkääseen ja osallistavaan kasvuun tähtäävät 12 viputekijää vuoden 2012 sisämarkkinoille. Keskeisiä toimia ovat mm. pienten yritysten ja mikroyritysten perustaminen ja kehittäminen älykkään sääntelyn ja byrokratian vähentämisen avulla sekä sosiaalista yrittäjyyttä kannustavan ekosysteemin perustaminen.

Tilinpäätösdirektiivien ja avoimuusdirektiivin tarkistusehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja EU:n ministerineuvostolle hyväksymistä varten. Sosiaalista yrittäjyyttä koskeva tiedonanto muodostaa lähtökohdan useille lainsäädännöllisille ja ei-lainsäädännöllisille aloitteille, jotka on tarkoitus toteuttaa seuraavien kahden vuoden aikana. Ensimmäinen mahdollisuus keskustella niistä sidosryhmien kanssa tarjoutuu komission Brysselissä 18. marraskuuta 2011 järjestämässä sosiaalista taloutta ja sosiaalista yritystoimintaa koskevassa konferenssissa.

Lisätietoja:

ks. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_fi.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52

Cristina Arigho (+32-2) 298 53 99

Catherine Bunyan (+32-2) 299 65 12

Maria Javorova (+32-2) 299 89 03


Side Bar