Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Vastutustundlikumad ettevõtted aitaksid edendada Euroopa majanduskasvu

Brüssel, 25. oktoober 2011 – Vastutustundlik lähenemine ettevõtluses tähendab suuremat ja jätkusuutlikumat majanduskasvu. Sellest lähtuvalt esitas Euroopa Komisjon meetmepaketi ettevõtluse ja vastutustundlike ettevõtete toetamiseks.

Sotsiaalettevõtteid soodustav algatus aitab sellel esilekerkival sektoril täielikult oma kasutamata potentsiaali ära kasutada. Algatusele lisandub ettevõtte ühiskondliku vastutuse ambitsioonikas strateegia, mille eesmärk on suurendada usaldusväärsuse taset ja tarbijate usaldust ning tõhustada ettevõtete panust ühiskonna heaolusse. Mõlemad algatused aitavad kaasa komisjoni jõupingutustele käsitleda erasektori kaasabil sotsiaalseid ja keskkonnateemasid, mis on eriti kohane aruteluteema praeguses olukorras, mil riikide eelarveid tuleb kärpida.

Ühtlasi teeb komisjon ettepaneku parandada läbipaistvust ja edendada jätkusuutlikku ettevõtlust rahvusvahelistes äriühingutes. Mäe- ja metsatööstusega tegelevad ettevõtted peaksid teatama avatumalt eri riikidele makstavad maksud, kasutustasud ja boonused.

Lõpuks pakub komisjon välja VKEde raamatupidamiseeskirjade lihtsustamise, millega nimetatud ettevõtjad võiksid säästa kuni 1,7 miljardit eurot aastas. Ettepanekutega kavandatakse ühtlasi kergendada börsil noteeritud äriühingutele, sealhulgas VKEdele pandud koormavat aruandluskohustust, mis omakorda tooks kaasa täiendava kokkuhoiu.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Kõnealune meetmepakett toimib nii ettevõtjate kui ka kogu Euroopa ühiskonna huvides. See vähendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ja loob keskmises ja pikas perspektiivis tingimused tugeva ja dünaamilise sotsiaalse turumajanduse jaoks.”

„Sotsiaalettevõtlus on üks meie ühtse turu ärakasutamata võimalusi,” sõnas siseturu volinik Michel Barnier. „Sotsiaalettevõtlus on hea näide sellisest ettevõtluskäsitlusest, mis on vastutustundlik ja aitab samas kaasa majanduskasvule ja tööhõivele. Kuid meil on vaja tagada, et mitte ainult sotsiaalettevõtted, vaid kõik äriühingud võtaksid oma mõju kogu ühiskonnale tõsiselt: seetõttu ma soovingi, et suured rahvusvahelised äriühingud, eelkõige mäe- ja metsatööstusega tegelevad ettevõtted, teataksid avalikumalt summad, mida nad eri riikide valitsustele kogu maailmas maksavad.”

Sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtlus lähtub mõistmisest, et tegemist ei ole üksnes majandusliku ja finantskriisi, vaid ka eetilise kriisiga. Ettevõtjad ei ole alati lähtunud sellistest väärtustest nagu solidaarsus, jätkusuutlikkus, kaasatus ja terviklikkus ning ma arvan, et meie majandus on pidanud selle pärast kannatama. Siin on sotsiaalettevõtlusel ja ettevõtte ühiskondlikul vastutusel võimalus avaldada otsustavat mõju ja aidata kaasa Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidele, st tagada rohkem töökohti ja suuremat majanduskasvu.”

Paketi põhielemendid

Vastutustundlike ettevõtete innustamine

Selleks et parandada nende maksete läbipaistvust, mida mäe- ja metsatööstusega tegelevad ettevõtted kogu maailmas valitsustele maksavad, on komisjon pakkunud välja võtta kasutusele aruandluse riikide kaupa liigendamise süsteem.

Seda tuleks hakata kohaldama selliste ELi suurte eraomanduses olevatele äriühingute või ELis noteeritud äriühingute puhul, mis tegutsevad nafta, gaasi, mäe- või metsatööstussektoris. Aruandluse riikide kaupa liigendamise kontseptsioon erineb tavapärasest finantsaruandlusest, kuna see sisaldab finantsteavet iga sellise riigi kohta, kus ettevõte tegutseb, selle asemel, et sisaldada koguteavet maailma tasandil. Aruanne maksudest, kasutustasudest ja boonustest, mida rahvusvaheline ettevõte maksab vastuvõtjariigi valitsusele, näitab selgelt, millist finantsmõju avaldab ettevõte vastuvõtjariigile. Selline palju läbipaistvam seisukoht oleks julgustuseks jätkusuutlikumale ettevõtlusele. Selleks et kõnealustes ettevõtlusvaldkondades tegutsevad eri ettevõttevormid oleksid aruandluse riikide kaupa liigendamise süsteemiga kaetud, teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi nii läbipaistvusdirektiiv (2004/109/EÜ), et katta nii börsil noteeritud ettevõtted, kui ka raamatupidamisdirektiivid (78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ), et katta suurt hulka noteerimata ettevõtteid.

Läbipaistvusdirektiivi väljapakutud läbivaatamine peaks edaspidi aitama ära hoida olukorda, kus kontrolli tagav osa börsil noteeritud äriühingu üle kuulub varjatud kujul investoritele (varjatud osalus). Sellised tavad võivad tekitada võimalusi turu ärakasutamiseks, vähendada investorite usaldust ja rikkuda nende kavatsusi. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb investoritel ära märkida kõik finantsinstrumendid, millel on ettevõtte tegevusele aktsiate omamisega samaväärne majanduslik mõju.

Komisjoni teatises ettevõtte ühiskondliku vastutuse kohta antakse selle mõiste ajakohastatud definitsioon, mis on vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete ja suunistega. See on strateegia, mis aitab ettevõtetel tõhusamalt oma potentsiaali ära kasutada. Selle eesmärk on suurendada usaldust ettevõtluse vastu ning selle alla kuulub ka ettevõtte ühiskondliku vastutuse Euroopa auhinna väljaandmine alates 2013. aastast, samuti paljudele aktsionäridele suunatud ettevõtte ühiskondliku vastutuse platvormide loomine mitmes vastavas tööstussektoris.

Sotsiaalettevõtluse lihtsustamine

Sotsiaalettevõte on selline ettevõte, kelle tegevusel on positiivne sotsiaalne mõju ja kes soovib mitte ainult teenida suurimat kasumit, vaid saavutada ka sotsiaalseid eesmärke. Praegu kuulub kogu Euroopa ettevõtetest sotsiaalettevõtluse sektorisse 10% ning see annab tööd rohkem kui 11 miljonile tasustatud töötajale. Sotsiaalettevõtluse algatus sisaldab hulka tegevusi edaspidiste arengute toetuseks. Selles pakutakse välja viisid, kuidas sotsiaalettevõtted saaksid parema juurdepääsu rahastamisele (sh ELi poolne rahastamine struktuurifondide kaudu ja tulevikus asutatav rahastamisinstrument, millega luuakse sotsiaalinvesteeringute fond ja finantsvahendajad, kellel on vajalikud vahendid kohustuste, võlgade ja riskijagamise haldamiseks), meetmed nähtavuse parandamiseks ja lihtsustatud õiguskeskkonna (sh tulevane ettepanek Euroopa Fondi põhimääruse kohta, sotsiaal- ja kohalike teenuste puhul kohaldatavate riigihanke-eeskirjade ja riigiabimeetmete eelseisev läbivaatamine).

VKEde halduskoormuse vähendamine

Ettepanekuga muuta raamatupidamisdirektiive (78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ) soovib komisjon vähendada väikeettevõtjate halduskoormust. Finantsaruannete koostamise lihtsustamine tähendab, et aruandeid on lihtsam võrrelda, need on selgemad ja paremini mõistetavad. Sel viisil saaksid finantsaruannete kasutajad, näiteks aktsionärid, pangad ja tarnijad, paremini aru ettevõtte majandusnäitajatest ja finantsseisundist. VKEde tõenäoline kulude kokkuhoid oleks hinnanguliselt 1,7 miljardit eurot aastas.

Lisaks sellele ei oleks läbipaistvusdirektiivi (2004/109/EÜ) väljapakutud läbivaatamise tulemusel noteeritud äriühingud, kaasa arvatud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad enam kohustatud kvartaalset vahearuannet esitama. Selline samm aitaks kulusid veelgi kokku hoida ja õhutaks finantsturge võtma vastu lühiajalisi strateegiaid.

Järgmised sammud

Vastutustundlikumate ettevõtetega seotud ettepanekute pakett on jätkuks ühtse turu aktile (vt IP/11/469), milles komisjon nägi ette 12 võimalust ühtse turu elavdamiseks 2012. aastaks, et tagada jätkusuutlikku, arukat ja kaasavat majanduskasvu. Kaks kindlaksmääratud võtmetegevust olid väikeste ja mikroettevõtete asutamine ja areng, mida tuleks saavutada aruka õigusaktide kohaldamise ja halduskoormuse vähendamise abil, ning sotsiaalettevõtluse arenguks soodsa majanduskeskkonna loomine.

Ettepanekud raamatupidamisdirektiivi ja läbipaistusdirektiivi läbivaatamiseks on praeguse seisuga esitatud Euroopa Parlamendile ja ELi Ministrite Nõukogule vastuvõtmiseks. Sotsiaalettevõtluse teatis on lähtepunktiks mitmele õigusalasele ja muud liiki algatusele, mis esitatakse kahe järgmise aasta jooksul. Sotsiaalmajanduse ja sotsiaalettevõtete konverents, mille komisjon korraldab 18. novembril 2011 Brüsselis, on esimene võimalus, mil sidusrühmad saavad need ettepanekud arutluse alla võtta.

Lisateave:

Vt MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_et.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Kontaktisikud:<0}

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar