Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Odpovědnější podniky mohou podpořit růst v Evropě

Brusel 25. října 2011 – Odpovědný přístup k podnikání znamená větší a udržitelnější hospodářský růst. Proto Evropská komise předložila balíček opatření na podporu podnikání a odpovědných podniků.

Zaprvé, iniciativa sociálního podnikání pomůže tomuto vzmáhajícímu se odvětví realizovat svůj nevyužitý potenciál. Doplňuje ji ambiciózní strategie sociální odpovědnosti podniků, která má prohlubovat důvěru, zejména u spotřebitelů, a zvýšit přispění podniků k blahobytu společnosti. Obě iniciativy posilují snahy Komise o zapojení soukromého sektoru do sociálních a environmentálních otázek, což je obzvláště relevantní v dobách omezených veřejných rozpočtů.

Komise také navrhuje zlepšit transparentnost a podpořit udržitelné podnikání u nadnárodních společností. Společnosti působící v oblasti těžby nerostných surovin a lesního hospodářství by měly být otevřenější ohledně daní, poplatků a bonusů, které vyplácejí po celém světě.

Komise dále navrhuje zjednodušit účetní pravidla pro MSP, což by jim mohlo ušetřit až 1,7 miliardy EUR ročně. Těmito návrhy by se také zmírnilo administrativně a nákladově náročné povinné výkaznictví u kótovaných společností včetně MSP, z čehož by plynuly další úspory nákladů.

Místopředseda Komise Antonio Tajani, který je komisařem pro podniky a průmysl, uvedl: „Tento balíček opatření je v zájmu podniků i celé evropské společnosti. Snižuje administrativní zátěž MSP a stanoví podmínky pro silné, dynamické sociálně tržní hospodářství ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.“

„Sociální podnik je jednou z oblastí našeho jednotného trhu, v níž se doposud skrývá nevyužitý potenciál,“ prohlásil Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh. A dodal: „Sociální podnik je dobrým příkladem koncepce podnikání, která je odpovědná, a zároveň přispívá k růstu a zaměstnanosti. Musíme však zajistit, aby všechny společnosti, a nejen sociální podniky, braly svůj dopad na širší společnost vážně. Proto také chci, aby velké nadnárodní společnosti, zejména velké nadnárodní společnosti působící v odvětví lesního hospodářství a těžby nerostných surovin, byly sdílnější ohledně toho, co platí vládám po celém světě.“

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor prohlásil: „Sociálně odpovědné podnikání je založeno na rozpoznání, že krize nemá pouze rozměr hospodářský a finanční, ale také etický. Podniky ne vždy ctí hodnoty, jako jsou solidarita, udržitelnost, začlenění a integrita, a v důsledku toho, domnívám se, naše hospodářství trpěla. Proto sociální podnikání a sociální odpovědnost podniků mohou rovněž rozhodujícím způsobem přispět k dosažení cílů iniciativy Evropa 2020, totiž vytvoření více pracovních míst a zajištění většího růstu.“

Hlavní prvky balíčku

Podpora odpovědného podnikání

Komise ke zvýšení transparentnosti plateb, které společnosti působící v odvětví těžby nerostných surovin a lesním hospodářství vyplácejí vládám po celém světě, navrhla zavést systém výkaznictví podle jednotlivých zemí (CBCR).

Tento systém by se vztahoval na velké společnosti EU v soukromém vlastnictví nebo společností, které jsou v EU kótovány, a působí v odvětvích ropy, plynu, těžby nerostných surovin či lesního hospodářství. CBCR se liší od obvyklého účetního výkaznictví, neboť podává finanční informace pro každou zemi, v níž společnost působí, a nikoli jediný soubor informací na globální úrovni. Vykazování daní, poplatků a bonusů, jež nadnárodní společnost vyplácí vládě hostitelské země, ukáže finanční dopad dané společnosti v hostitelských zemích. Tímto transparentnějším pojetím by se stimulovalo udržitelnější podnikání. Aby do působnosti systému CBCR spadaly různé druhy společností působících v daných odvětvích, navrhuje Komise zrevidovat směrnici o transparentnosti (2004/109/ES) tak, aby se vztahovala na kótované společnosti, a směrnice o účetnictví (78/660/EHS a 83/349/EHS) tak, aby se vztahovaly na velké společnosti nekótované.

Navrhovaná revidovaná verze směrnice o transparentnosti by nadto bránila investorům potají vytvářet kontrolní podíl v kótované společnosti („skryté vlastnictví“). Takové praktiky mohou vést ke zneužívání trhu, k nedostatečné důvěře investorů a k nesouladu záměrů investorů. Podle návrhu Komise by investoři museli oznamovat veškeré finanční nástroje, které mají stejný ekonomický účinek jako držba akcií.

Sdělení Komise o sociální odpovědnosti podniků podává zmodernizovanou definici tohoto pojmu, která je v souladu s mezinárodně uznávanými zásadami a obecnými směry. Slouží jako strategie, která umožní společnostem účinněji realizovat svůj potenciál. Je zaměřena na prohloubení důvěry v podnikání a její součástí je zavedení evropské ceny za sociální odpovědnost podniků v roce 2013 a vytvoření platforem sociální odpovědnosti podniků v celé řadě relevantních průmyslových odvětvích.

Usnadnění sociálního podnikání

Sociální podniky jsou společnosti, které mají pozitivní sociální dopad a jejichž jediným cílem není maximalizovat zisk, ale jež mají též cíle sociální. Odvětví sociálního hospodářství dnes reprezentuje 10 % všech evropských podniků a zaměstnává více než 11 milionů placených zaměstnanců. Iniciativa sociálního podnikání obsahuje řadu akcí na podporu dalšího rozvoje tohoto podnikání. Navrhuje způsoby, jak zlepšit přístup sociálních podniků k financování (včetně financování EU pomocí strukturálních fondů a budoucího zřízení finančního nástroje, který sociálním investičním fondům a finančním zprostředkovatelům poskytne nástroje v oblasti vlastního kapitálu, dluhu a sdílení rizika), opatření k jejich zviditelnění a zjednodušení regulačního prostředí (včetně budoucího návrhu statutu evropské nadace, nadcházející revize pravidel pro zadávání veřejných zakázek a opatření státní podpory pro sociální a místní služby).

Snížení administrativní zátěže pro MSP

Navržením novel směrnic o účetnictví (78/660/EHS a 83/349/EHS) chce Komise snížit administrativní zátěž pro malé společnosti. Pokud by se zjednodušilo sestavování účetní závěrky, byly by také účetní závěrky ve větší míře porovnatelné, jednoznačné a srozumitelné. Uživatelé této účetní závěrky, jako jsou akcionáři, banky a dodavatelé, by se mohli lépe orientovat co do výkonnosti společnosti a její finanční pozice. Možné úspory nákladů pro MSP se odhadují na 1,7 miliardy EUR ročně.

Kótované společnosti, včetně malých a středně velkých emitentů, by podle navržené revize směrnice o transparentnosti (2004/109/ES) už nemusely zveřejňovat finanční informace čtvrtletně. To by přispělo k dalším úsporám nákladů a mělo by to pomoci odradit finanční trhy od krátkodobě zaměřených strategií.

Další postup:

Balíček návrhů pro odpovědnější podnikání navazuje na Akt o jednotném trhu (viz IP/11/469), kde Komise stanovila dvanáct mechanismů k opětovnému nastartování jednotného trhu směrem k udržitelnému a inteligentnímu růstu podporujícímu začlenění v roce 2012. Dvě z těchto označených klíčových akcí jsou zakládání a rozvoj malých podniků a mikropodniků na základě inteligentní regulace a odstraňování administrativní zátěže a vytváření příznivého prostředí pro rozvoj sociálního podnikání.

Návrhy na revizi směrnic o účetnictví a směrnice o transparentnosti budou nyní postoupeny ke schválení Evropskému parlamentu a Radě ministrů EU. Sdělení o sociálním podnikání představuje výchozí bod pro celou škálu legislativních i mimolegislativních iniciativ, jež by měly být podniknuty během příštích dvou let. První příležitostí k rozpravě o nich se zúčastněnými stranami bude konference o sociálním hospodářství a sociálním podnikání, kterou Komise organizuje dne 18. listopadu 2011 v Bruselu.

Další informace:

Viz MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

{0>Contacts :<}0{>Kontaktní osoby:<0}

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Cristina Arigho (+32 22985399)

Catherine Bunyan (+32 22996512)

Maria Javorova (+32 22998903)


Side Bar