Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

По-отговорен бизнес означава повече растеж за Европа

Брюксел, 25 октомври 2011 г. Отговорният подход към бизнеса означава по-висок и по-устойчив икономически растеж. Това е причината Европейската комисия да представи пакет от мерки за подпомагане на предприемачеството и отговорния бизнес.

На първо място, Инициативата за социално отговорен бизнес ще помогне на този зараждащ се сектор да реализира неизползвания си досега потенциал. Тази инициатива се допълва от амбициозна стратегия за корпоративна социална отговорност, целяща повишаването на потребителското доверие в бизнеса и на приноса на всички компании за увеличаване на общественото благосъстояние. И двете инициативи подкрепят усилията на Комисията да ангажира частния сектор по социални и екологични въпроси, което е особено актуално в периоди на бюджетни ограничения в публичния сектор.

Комисията предлага също подобряване на прозрачността и насърчаване на устойчивия бизнес сред мултинационалните компании. Компаниите в рудодобивния и дърводобивния сектор ще трябва да разкрият информация за таксите, възнагражденията и бонусите, които плащат по целия свят.

И накрая, Комисията предлага да се опростят счетоводните правила за малки и средни предприятия, което ще им позволи да спестяват до 1,7 млрд. EUR годишно. Предложенията ще намалят тежестта на задълженията за докладване за регистрираните на борсовите пазари дружества, включително и МСП, което допълнително намалява разходите.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, който отговаря за политиката в областта на промишлеността и предприемачеството, заяви: „Този пакет от мерки е в интерес както на предприятията, така и на цялото европейско общество. Той намалява административната тежест за малките и средни предприятия и създава условия за силна, динамична и социално ориентирана пазарна икономика в среден и дългосрочен план.“

„Социално отговорният бизнес е една от сферите с неоползотворен потенциал в нашия единен пазар“, отбеляза комисарят за вътрешния пазар Мишел Барние. „Той е добър пример за подход, който е не само отговорен, но и допринася за генерирането на растеж и трудова заетост. Но трябва да гарантираме, че всички компании, не само социално отговорните, се замислят сериозно за въздействието си върху обществото в най-широк смисъл: затова искам и големите мултинационални компании — особено тези в дърводобивната и рудодобивната промишленост — да обявят открито колко плащат на правителствата по света.“

Ласло Андор, комисар по въпросите на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви „Идеята за социално отговорен бизнес произтича от разбирането, че кризата не е само икономическа и финансова, но също така и етична. Бизнесът не винаги споделя ценности като солидарността, устойчивостта, приобщаването и почтеността и аз вярвам, че в резултат от това нашите икономики страдат. Именно тук социалният бизнес и корпоративната социална отговорност могат да окажат решаващо въздействие и по този начин да допринесат за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за повече растеж и заетост.“

Основни елементи на пакета

Насърчаване на отговорния бизнес

За да увеличи прозрачността в плащанията от рудодобивната и дърводобивната промишленост към правителства по целия свят, Комисията предложи въвеждането на система за доклади по държави (СДД).

Системата ще се прилага за големи частни компании или регистрирани на борсовите пазари в ЕС дружества, които осъществяват дейности в секторите за добив на нефт, газ, полезни изкопаеми или дървесина. Концепцията на СДД е по-различна от обичайното финансово отчитане, тъй като представя по-скоро финансова информация за всяка държава, в която дадено дружество осъществява дейност, отколкото единен набор от информация на глобално ниво. Докладването на такси, възнаграждения и бонуси, които една мултинационална компания плаща на съответното правителство ще покаже финансовото въздействие на компанията в приемащите държави. Прозрачността на този подход ще насърчи стремежа на предприятията към повече устойчивост. За да се включат различните типове компании в тези сектори в СДД, Комисията предлага да се преразгледат Директивата за прозрачността (2004/109/EC) така, че да включи регистрираните дружества, и Счетоводните директиви (78/660/EEC и 83/349/EEC) така, че да включват големи нерегистрирани на борсовите пазари дружества.

Освен това, преразгледаната Директива за прозрачността ще попречи на инвеститорите тайно да набират контролни пакети от акции в регистрирани на борсовите пазари дружества („скрита собственост“). Такива практики могат да породят възможности за пазарна злоупотреба, ниско потребителско доверие и несъответствие между намеренията на различните групи инвеститори. Съгласно предложението на Комисията инвеститорите ще трябва да обявяват всички финансови инструменти, които имат същия икономически ефект като притежаването на акции.

Съобщението на Комисията за корпоративната социална отговорност (КСО) предлага актуализирано определение на концепцията в съответствие с международно признати принципи и насоки. То играе ролята на стратегия, която ще позволи на компаниите да реализират потенциала си по-ефективно. Насочено е към повишаване на доверието в бизнеса, включително и чрез учредяване на Европейска награда за КСО от 2013 г. и създаване на КСО-платформи за множество участници в редица сектори на промишлеността.

Подпомагане на социалното предприемачество

Социално отговорните предприятия са дружества, които имат положително социално въздействие и в корпоративните си цели включват и социални елементи, не само увеличаване на печалбите. Днес социалната икономика съставлява 10 % от всички европейски предприятия, като в нея са заети над 11 милиона платени служители. Инициативата за социално отговорен бизнес включва редица действия, които имат за цел да насърчат по-нататъшното ѝ развитие. Тя предлага начини за подобряване на достъпа на социално отговорния бизнес до финансиране (включително финансиране от ЕС чрез структурните фондове и бъдещ финансов инструмент, който осигурява на фондовете за социални инвестиции и на финансовите посредници инструменти на собствения капитал, дългови инструменти и инструменти с поделяне на риска), мерки за подобряване на популярността и опростена регулаторна среда (включително бъдещото предложение за статут на европейска фондация, предстоящото преразглеждане на правилата за възлагане на обществени поръчки и мерките за държавно подпомагане за социални и местни услуги).

Намаляване на бюрократичните формалности за малките и средни предприятия

Чрез предложението си за изменение на Счетоводните директиви (78/660/EEC и 83/349/EEC), Комисията се стреми да намали административните формалности за малките предприятия. Като се опрости изготвянето на финансовите отчети, те ще станат по-лесно сравними, по-ясни и по-разбираеми. Това ще даде възможност и на получателите на финансовите отчети като акционери, банки и доставчици да добият по-добра представа от резултатите и финансовото състояние на предприятието. Потенциалните икономии на разходи за МСП се оценяват на около 1,7 милиарда EUR.

Освен това, съгласно предложението за изменение на Директивата за прозрачността (2004/109/EC), регистрираните на борсовите пазари дружества, в това число малки и средни емитенти, вече няма да бъдат задължени да публикуват финансова информация всяко тримесечие. Това ще даде възможност за допълнителни икономии на разходи и ще допринесе за избягването на краткосрочния подход на финансовите пазари.

Следващи стъпки:

Пакетът от предложения за повече социална отговорност на предприятията последва Акта за единния пазар (виж IP/11/469), в който Комисията представи 12 лоста за укрепване на единния пазар през 2012 г. с устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. Две от основните действия, посочени в него са създаването и развитието на микро- и малки предприятия чрез въвеждане на интелигентно регламентиране и намаляване на бюрократичните формалности и създаването на среда, благоприятстваща развитието на социалното предприемачество.

Предложенията за преразглеждане на Счетоводните директиви и Директивата за прозрачността ще бъдат представени за приемане от Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС. Съобщението за социалното предприемачество е отправна точка за редица законодателни и политически инициативи, които ще стартират през следващите две години. Първа възможност те да се обсъдят със заинтересованите участници ще предложи конференцията за социалната икономика и социално отговорния бизнес на 18 ноември 2011 г. в Брюксел, чийто домакин ще бъде Европейската комисия.

За повече информация:

Вж. MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_bg.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Catherine Bunyan (+32 2 299 65 12)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar