Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Europeiska kommissionen manar till stärkta EU-insatser i kampen mot nya syntetiska droger

Strasbourg den 25 oktober 2011 – Europeiska kommissionen har i dag gett ny kraft åt EU:s narkotikapolitik genom att presentera sina planer på omfattande ändringar av reglerna för bekämpning av olagliga narkotikapreparat och i synnerhet nya psykoaktiva preparat med effekter som liknar farliga droger som ecstasy och kokain, och som på senare år har blivit ett växande problem. Under 2010 identifierades rekordmånga nya psykoaktiva ämnen i EU (41 nya ämnen, jämfört med 24 föregående år). De nya preparaten blir allt lättare att få tag på via internet och har fått en snabb spridning i många medlemsländer, där man ofta har svårigheter att få stopp på försäljningen av dem. Fler nya droger kommer in på marknaden hela tiden. Under de senaste två åren har det i snitt upptäckts ett nytt preparat i veckan. Och ett medlemsland kan inte på egen hand stoppa spridningen av droger: mer kraftfulla insatser i ett medlemsland får ofta till effekt att kriminella grupper helt enkelt flyttar narkotikaproduktionen till grannländerna eller ändrar sina smugglingsvägar. Lissabonfördraget ger dock EU nya redskap för att ta itu med drogproblemet. Under de kommande månaderna kommer kommissionen att utarbeta tydligare och strängare regler i kampen mot farliga nya droger och handeln med dem – regler som ska omfatta både narkotikapreparaten som sådana och de kemikalier som används för att tillverka dem.

– Nya syntetiska droger sprider sig nu snabbare än någonsin i Europa, samtidigt som narkotikahandel blivit ett av de mest omfattande gränsöverskridande brotten inom Europeiska unionen. Våra motåtgärder måste vara kraftfulla och beslutsamma. Det är därför vi behöver samordna vårt agerande på EU-nivå, både för att strypa utbudet av och minska efterfrågan på narkotika, och vi måste kunna ha stöd av stränga och avskräckande brottspåföljder. Vi behöver verkningsfulla regler utan kryphål, särskilt för att förebygga att unga människor faller för frestelsen att använda droger som kan utgöra ett allvarligt hot mot deras hälsa och välmående, sa EU:s kommissionär för rättsliga frågor, Viviane Reding.

Enligt en Eurobarometer-undersökning som genomförts nyligen har nya syntetiska droger, som kan vara lika farliga som redan förbjudna narkotikapreparat, blivit alltmer populära bland unga människor, och 5 % av dem som svarade på undersökningen säger sig ha använt dem. I några medlemsländer ligger siffrorna klart högre, t.ex. i Irland (16 %), Polen (9 %), Lettland (9 %), Storbritannien (8 %) och Luxemburg (7 %). Undersökningen visar dock också att i de 27 medlemsländerna totalt stöder en stor majoritet av 15–24-åringarna ett förbud mot sådana preparat.

För att hantera det växande problemet har kommissionen nu föreslagit ett nytt arbetssätt, som ska leda till kraftfullare europeiska åtgärder. Det går bland annat ut på följande:

  • Skärpt EU-lagstiftning om nya psykoaktiva ämnen, så att EU kan agera snabbare, eventuellt även genom att införa tillfälliga förbud mot ämnen som utgör omedelbara risker, samt hantera problemet med försäljning via internet.

  • Nya EU-bestämmelser som gör det lättare att bekämpa gränsöverskridande narkotikahandel med stöd av straffrättsliga bestämmelser. Kommissionen har för avsikt att förbättra definitionerna av brott och påföljder och skärpa informationskraven på medlemsländerna.

  • Nya EU-bestämmelser som stärker kontrollen över kemikalier som kan användas för narkotikaframställning.

  • Mer effektiva bestämmelser för att förhindra ekonomisk vinning av narkotikabrott. Under de närmaste veckorna kommer kommissionen att föreslå regler om förverkande och återvinning av tillgångar som genererats genom allvarlig brottslighet, inklusive narkotikahandel.

  • Mer internationellt samarbete, i synnerhet med produktions- och transitländer utanför EU samt sådana länder som betraktas som viktiga införselställen för narkotika till Europa.

Bakgrund

EU:s rättsakter inom narkotikaområdet, som framför allt är inriktade på kontroll av narkotikahandel och av de kemikalier som kan användas för att framställa narkotika, antogs 2004 och 2005 (rådets beslut 2004/757/RIF respektive 2005/387/RIF). Dessa bestämmelser behöver nu aktualiseras, med tanke på den senaste tidens förändringar i narkotikahandeln och tillkomsten av nya preparat.

Lissabonfördraget ger EU möjlighet att utveckla en mer verkningsfull narkotikapolitik. Enligt fördraget utgör narkotikahandeln ”särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag”, vilket berättigar EU att anta direktiv om minimiregler om fastställande av vad som ska vara brottsligt samt om påföljder (artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Ny lagstiftning, där även Europaparlamentet har en del i processen och där medlemsländerna ansvarar för genomförandet, kommer att granskas av Europeiska kommissionen och i sista hand av EU-domstolen.

Kampen mot narkotikahandel och narkotikamissbruk kräver ett integrerat och väl samordnat arbetssätt, med bidrag från flera olika politikområden såsom folkhälsa, socialpolitik och utbildningspolitik, samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och internationellt samarbete.

Åtminstone 75,5 miljoner européer har svarat att de någon gång provat cannabis. För kokain är motsvarande siffra 14 miljoner och för amfetamin 12 miljoner. Av en nyligen genomförd Eurobarometer-undersökning om ungdomars attityder till droger framgår att ungefär en av tre unga män (32 %) har använt cannabis någon gång, medan motsvarande andel av unga kvinnor är 20 %. Av de som svarade på undersökningen trodde 57 % att de lätt skulle kunna få tag på cannabis inom 24 timmar, medan 22 % ansåg sig kunna få tag på ecstasy eller kokain inom samma tid.

Europeiska länder har vidtagit en rad olika åtgärder för att minska efterfrågan på droger och konsekvenserna av missbruk. Det återstår dock stora skillnader mellan olika medlemsländer. Kommissionen kommer att medverka till att utvidga tillgången till och öka kvaliteten på tjänster som är kopplade till narkotikaproblemet genom att utveckla nya verktyg som bidrar till effektivare insatser för att förebygga och behandla narkotikamissbruk och för att minimera de skadliga effekterna.

För att nå konkreta resultat i kampen mot olagliga droger och narkotikahandel krävs också en löpande dialog med länder utanför EU. EU kommer att befästa sina insatser för stöd och samarbete med viktiga regioner och länder, t.ex. Latinamerika, Västindien, Afrika, USA och Ryssland.

Läs mer

Europeiska kommissionens narkotikapolitik:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sv.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar