Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska komisia sprísňuje reakciu EÚ v boji proti novým a nebezpečným syntetickým drogám

Štrasburg 25. októbra 2011 – Európska Komisia dnes dala nový podnet protidrogovej politike, keď ohlásila revíziu predpisov EÚ zameraných na boj proti nelegálnym drogám, predovšetkým novým psychoaktívnym látkam, ktoré napodobňujú účinky nebezpečných drog, ako je extáza alebo kokaín a ktoré predstavujú rastúci problém. V roku 2010 zistila EÚ, že na trhu je k dispozícii rekordný počet 41 takýchto látok, pričom v predchádzajúcom roku bol ich počet 24. Tieto drogy sú vo zvýšenej miere dostupné na internete a do značnej miery sa rozšírili v mnohých členských štátoch, ktoré len s ťažkosťami obmedzujú ich predaj. Na trh tiež prichádzajú ďalšie nové drogy. Počas posledných dvoch rokov sa každý týždeň objavila nová látka. Samotné členské štáty nedokážu zastaviť šírenie drog. Záťahy na vnútroštátnej úrovni môžu jednoducho zločincov prinútiť, aby presunuli produkciu drog do susedných štátov alebo zmenili trasy presunu. Vďaka Lisabonskej zmluve získala EÚ nové možnosti na riešenie problému drog. Komisia počas nadchádzajúcich mesiacov pripraví jasnejšie a prísnejšie predpisy zamerané na boj proti novým nebezpečným drogám a obchodovaniu s nimi. Tieto predpisy sa budú týkať nelegálnych drog aj surovín používaných na ich výrobu.

„Doteraz nepoznaným tempom sa nové syntetické drogy stávajú v Európe široko dostupné. Okrem toho sa pašovanie drog stalo jedným z najzávažnejších zločinov s cezhraničným charakterom, páchaným v Európskej únii,“ povedala komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Reakcia Európy na problém drog musí byť dôrazná a rozhodná. Preto potrebujeme koordinované opatrenia na úrovni EÚ, zamerané na narušenie dodávky drog a zníženie dopytu, okrem iného prostredníctvom odradzujúcich trestnoprávnych sankcií. Sú potrebné účinné predpisy bez medzier, predovšetkým aby sa mladí ľudia nedostali do pasce nebezpečných drog, ktoré sú mimoriadne škodlivé pre ich zdravie a životné podmienky.“

Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra sú nové syntetické drogy, ktoré môžu byť rovnako nebezpečné ako zakázané látky, stále populárnejšie medzi 5 % mladých Európanov, ktorí ich už užili. Tieto čísla sú najvyššie v Írsku (16 %), po ňom nasleduje Poľsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené kráľovstvo (8 %) a Luxembursko (7 %). Prieskum odhaľuje, že veľká väčšina mladých ľudí vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov vo všetkých 27 členských štátoch EÚ je za zákaz týchto látok.

Komisia v rámci boja proti tejto rastúcej hrozbe predstavila nový celoeurópsky prístup, ktorý zahŕňa:

  • prísnejšie predpisy EÚ o nových psychoaktívnych látkach, aby EÚ bola schopná rýchlejšie reagovať, vrátane možnosti dočasných zákazov, ako aj boja proti predaju týchto látok prostredníctvom internetu,

  • nové trestnoprávne predpisy EÚ na základe trestného práva, zamerané na cezhraničné obchodovanie s drogami: Komisia zlepší vymedzenie trestných činov a sankcií a zavedenie prísnejšie oznamovacie povinnosti pre členské štáty,

  • nové predpisy EÚ na posilnenie kontroly nad chemickými látkami používanými na výrobu drog,

  • účinnejšie pravidlá, ktorých cieľom bude pripraviť priekupníkov drog o ich finančné zisky. Komisia počas budúcich týždňov navrhne predpisy zamerané na zhabanie a vymáhanie majetku zo závažnej trestnej činnosti vrátane obchodovania s drogami,

  • rozšírená spolupráca na medzinárodnej úrovni, predovšetkým s krajinami mimo EÚ, s tranzitnými krajinami a krajinami, v ktorých sa drogy vyrábajú, ako aj s krajinami, považovanými za hlavné miesta vstupu drog do Európy.

Kontext

Právne nástroje EÚ v politike boja proti drogám, najmä pokiaľ ide o obchodovanie s drogami a surovinami používanými na ich výrobu, ako aj výskyt nových psychoaktívnych látok, pochádzajú z roku 2004 a 2005 (rozhodnutie Rady 2004/757/SVV2005/387/SVV). Je potrebné tieto predpisy aktualizovať v súvislosti s nedávnymi zmenami v spôsobe obchodovania s drogami a v súvislosti s výskytom nových drog.

Vďaka Lisabonskej zmluve môže byť európska reakcia na drogy silnejšia a rozhodnejšia. Zmluva vymedzuje obchodovanie s drogami ako oblasť „obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom“ a umožňuje prijatie smerníc na ustanovenie minimálnych pravidiel pre vymedzenie trestných činov a sankcií (článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Nové právne predpisy, na prijatí ktorých sa bude podieľať Európsky parlament a ktoré budú implementovať členské štáty, budú skúmané Komisiou a nakoniec Súdnym dvorom EÚ.

Boj proti obchodovaniu s nelegálnymi drogami a s ich zneužívaním si vyžaduje integrovaný a súdržný prístup, na ktorom sa budú podieľať politiky v oblasti verejného zdravia, sociálnej starostlivosti a vzdelávania, ako aj spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva a medzinárodnej spolupráce.

Najmenej 75,5 milióna Európanov uviedlo, že počas svojho života aspoň jedenkrát užili marihuanu, kokaín vyskúšalo 14 miliónov a amfetamíny 12 miliónov ľudí. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra, venovaného postojom mladých ľudí uviedla jedna tretina mladých mužov (32 %) , že majú skúsenosti s marihuanou, v porovnaní s jednou pätinou mladých žien (20 %). 57 % opýtaných je presvedčených, že by si marihuanu dokázali ľahko zaobstarať v priebehu 24 hodín, zatiaľ čo iba 22 % opýtaných sa domnieva, že by to dokázali v prípade extázy alebo kokaínu.

V celej Európe boli zavedené opatrenia, ktoré majú znížiť dopyt po drogách a zmierniť dôsledky zneužívania drog. Medzi členskými štátmi však stále existujú zásadné rozdiely. Komisia bude reagovať na potrebu rozšíriť a zdokonaliť služby spojené s bojom proti užívaniu drog prostredníctvom vytvorenia nových nástrojov na zlepšenie štandardov kvality drogovej prevencie, liečby a starostlivosti na zmiernenie škôd súvisiacich so zneužívaním drog.

K dosiahnutiu konkrétnych výsledkov pri znižovaní užívania nedovolených drog a v boji proti užívaniu a obchodovaniu s nelegálnymi drogami bude potrebný pokračujúci dialóg s tretími krajinami. Európska únia bude konsolidovať vonkajšiu činnosť a spoluprácu s regiónmi, ktoré sú v tejto súvislosti dôležité (ako napríklad Latinská Amerika, karibské a africké krajiny, USA a Ruská federácia).

Ďalšie informácie:

Protidrogová politika Európskej komisie:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontakty:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar