Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja Europejska chce bardziej zdecydowanej reakcji UE w walce z nowymi niebezpiecznymi narkotykami syntetycznymi

Strasburg, 25 października 2011 r. – Komisja Europejska nadała dziś nowy impuls polityce antynarkotykowej, zapowiadając przegląd unijnych zasad walki z narkotykami, zwłaszcza nowymi substancjami psychoaktywnymi, które wywołują podobne objawy, co niebezpieczne narkotyki, takie jak ekstazy czy kokaina, i stanowią narastający problem. W 2010 r. UE zidentyfikowała rekordową liczbę 41 takich substancji; rok wcześniej lista ta liczyła 24 pozycje. Narkotyki te są coraz częściej dostępne przez Internet i szybko rozprzestrzeniły się w wielu państwach członkowskich, które napotykają trudności, próbując zapobiec ich sprzedaży. Na rynku ciągle pojawiają się nowe substancje. W ciągu ostatnich dwóch lat nowa substancja wchodzi do obiegu co tydzień. Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie powstrzymać zjawiska rozprzestrzeniania się narkotyków – zacieśnienie kontroli na poziomie krajowym może po prostu zmusić przestępców do przeniesienia produkcji narkotyków do sąsiednich krajów lub do zmiany dróg przerzutu. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego UE zyskała nowe narzędzia do walki z plagą narkotyków. W najbliższych miesiącach Komisja opracuje jaśniejsze i bardziej skuteczne zasady zwalczania niebezpiecznych nowych narkotyków i handlu, zarówno narkotykami, jak i substancjami chemicznymi wykorzystywanymi do ich produkcji.

„Nowe narkotyki syntetyczne stają się – w niespotykanym dotąd tempie – coraz powszechniej dostępne w Europie. Ponadto handel narkotykami stał się jednym z najczęstszych przestępstw transgranicznych w Unii Europejskiej”, powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Reakcja Europy wobec narkotyków musi być jednoznaczna i zdecydowana. Dlatego właśnie potrzebujemy skoordynowanych działań na poziomie UE, aby przerwać dostawy i zmniejszyć popyt, także poprzez stosowanie odstraszających sankcji karnych. Konieczne są skuteczne zasady, pozbawione luk prawnych, tak aby zwłaszcza młodzi ludzie nie wpadali w pułapkę konsumpcji niebezpiecznych narkotyków, które stanowią ogromne niebezpieczeństwo dla ich zdrowia."

Zgodnie z wynikami niedawnego badania Eurobarometru nowe narkotyki syntetyczne, które mogą być równie niebezpieczne co substancje zakazane, stają się coraz bardziej popularne – do kontaktu z nimi przyznało się 5% Europejczyków. Najwyższy odsetek odnotowano w Irlandii (16%), Polsce (9%), na Łotwie (9%), w Wielkiej Brytanii (8%) oraz Luksemburgu (7%). Badanie wykazało również, że we wszystkich 27 państwach członkowskich UE zdecydowana większość osób w wieku od 15 do 24 lat jest zdania, że należy zakazać tego rodzaju substancji.

Aby stawić czoła temu rosnącemu zagrożeniu, Komisja zaproponowała nowe podejście polegające na bardziej stanowczej reakcji Europy wobec narkotyków. Podejście to zakłada:

  • bardziej skuteczne przepisy UE dotyczące nowych substancji psychoaktywnych, umożliwiające UE szybszą reakcję, w tym możliwość wprowadzenia tymczasowego zakazu oraz zwalczanie sprzedaży takich substancji przez Internet;

  • nowe przepisy unijne pozwalające zwalczać transgraniczny handel narkotykami na mocy przepisów prawa karnego: Komisja doprecyzuje definicję przestępstw i sankcji oraz nałoży na państwa członkowskie bardziej rygorystyczne zobowiązania w zakresie sprawozdawczości;

  • nowe przepisy UE w celu wzmocnienia kontroli nad substancjami chemicznymi wykorzystywanymi do produkcji narkotyków;

  • bardziej skuteczne zasady umożliwiające pozbawianie handlarzy narkotyków ich zysków finansowych: w najbliższych tygodniach Komisja zaproponuje przepisy dotyczące konfiskaty i odzyskiwania aktywów powiązanych z poważną przestępczością, w tym handlem narkotykami;

  • ściślejszą współpracę na szczeblu międzynarodowym, zwłaszcza z krajami tranzytu i produkcji spoza UE, jak również z krajami uznawanymi za główne punkty wejścia dla narkotyków w Europie.

Kontekst

Instrumenty prawne UE stosowane w polityce antynarkotykowej, zwłaszcza do zwalczania handlu narkotykami i kontroli substancji chemicznych wykorzystywanych do produkcji narkotyków oraz dotyczące pojawiających się nowych substancji psychoaktywnych, powstały w latach 2004 i 2005 (decyzje Rady 2004/757/WSiSW oraz 2005/387/WSiSW). Należy zaktualizować te przepisy z powodu ewolucji sposobów handlu narkotykami i pojawienia się nowych substancji.

Dzięki traktatowi lizbońskiemu reakcja Europy wobec narkotyków może być silniejsza i bardziej zdecydowana. Traktat zalicza handel narkotykami do „szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym”, co umożliwia przyjęcie dyrektyw ustanawiających normy minimalne odnoszące się do definicji przestępstw oraz kar (art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Nowe ustawodawstwo, w tworzeniu którego uczestniczyć będzie Parlament Europejski, a wdrażaniu - państwa członkowskie, podlegać będzie kontroli Komisji, a ostatecznie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Walka z handlem narkotykami i ich nadużywaniem wymaga zintegrowanego i spójnego podejścia, łączącego politykę w dziedzinie zdrowia publicznego, edukacji oraz politykę społeczną, a także współpracę między organami ścigania oraz współpracę na szczeblu międzynarodowym.

Co najmniej 75,5 mln Europejczyków przyznaje się, że przynajmniej raz w życiu spróbowało marihuany, natomiast do kontaktu z kokainą i amfetaminą przyznaje się odpowiednio 14 mln i 12 mln osób. Wyniki niedawnego badania Eurobarometru na temat stosunku młodych ludzi do narkotyków wskazują, że jeden na trzech młodych mężczyzn (32%) i jedna na pięć młodych kobiet (20%) przyznają, że spożywali marihuanę co najmniej raz w życiu. 57% respondentów uważa, że z łatwością jest w stanie zdobyć marihuanę w ciągu 24 godzin; 22% jest podobnego zdania w odniesieniu do ekstazy i kokainy.

W Europie istnieją różne środki mające na celu zmniejszenie popytu na narkotyki i złagodzenie skutków ich nadużywania. Jednakże między państwami członkowskimi wciąż występują spore różnice. Komisja zareaguje na potrzebę rozszerzenia i usprawnienia usług przeznaczonych dla osób uzależnionych, opracowując nowe narzędzia pozwalające na podniesienie norm jakości w zakresie profilaktyki narkotykowej, leczenia oraz działań ograniczających szkody.

Ciągły dialog z państwami trzecimi ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia konkretnych rezultatów w zakresie redukcji spożycia narkotyków i zwalczania handlu narkotykami. UE skonsoliduje swoje działania w zakresie pomocy zewnętrznej i współpracy z najważniejszymi regionami na świecie (takimi jak Ameryka Łacińska, państwa Karaibów i Afryki, Stany Zjednoczone oraz Federacja Rosyjska).

Szczegółowe informacje

Polityka antynarkotykowa Komisji Europejskiej:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar