Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

De Europese Commissie zoekt naar een krachtiger antwoord in de strijd tegen gevaarlijke nieuwe synthetische drugs

Straatsburg, 25 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag een nieuwe impuls aan het drugsbeleid gegeven door een grondige herziening aan te kondigen van de EU-regelgeving inzake de strijd tegen illegale drugs, met name de nieuwe psychoactieve stoffen die een soortgelijke werking hebben als gevaarlijke drugs zoals ecstasy of cocaïne en die een groeiend probleem zijn. In 2010 is een recordaantal van dergelijke stoffen gemeld, namelijk 41, tegen 24 in het jaar daarvoor. Deze drugs zijn in toenemende mate verkrijgbaar via internet en hebben zich snel verspreid in veel lidstaten, die de verkoop van deze drugs moeilijk kunnen voorkomen. Meer nieuwe drugs komen op de markt. De afgelopen twee jaar is er elke week een nieuwe stof opgedoken. Afzonderlijk zijn de lidstaten niet in staat om de verspreiding van drugs tegen te gaan: beperkende maatregelen op nationaal niveau kunnen er toe leiden dat criminelen de drugsproductie gewoonweg naar buurlanden verplaatsen of hun handelsroutes verleggen. Nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, heeft de EU nieuwe instrumenten in handen om de drugsplaag aan te pakken. De Commissie zal in de komende maanden duidelijkere en sterkere regels ontwikkelen om gevaarlijke nieuwe drugs en de handel van zowel illegale drugs als van de chemicaliën waarvan drugs gemaakt worden, aan te pakken.

"Nieuwe synthetische drugs komen in Europa steeds sneller op grote schaal beschikbaar. Bovendien is de drugshandel een van de belangrijkste grensoverschrijdende misdrijven in de Europese Unie geworden," aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. "De Europese aanpak van drugs moet krachtig en besluitvaardig zijn. Daarom is een gecoördineerde actie op EU-niveau, met afschrikkende strafsancties, nodig om het aanbod van drugs te ontwrichten en de vraag terug te dringen. Doeltreffende wetten zonder mazen in het net zijn nodig zodat met name jongeren niet in de val trappen van het gebruik van gevaarlijke drugs, die een enorme bedreiging voor hun gezondheid en welzijn vormen.

Volgens een recente Eurobarometer-enquête worden nieuwe synthetische drugs, die net zo gevaarlijk kunnen zijn als verboden stoffen, steeds populairder bij de 5% van de Europese jongeren die zeggen deze drugs gebruikt te hebben. De hoogste cijfers worden gemeld voor Ierland (16%), gevolgd door Polen (9%), Letland (9%), het Verenigd Koninkrijk (8%) en Luxemburg (7%). Uit de enquête blijkt dat in de 27 lidstaten van de EU een grote meerderheid in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar deze stoffen wil verbieden.

Om deze toenemende dreiging aan te pakken, heeft de Commissie een nieuwe aanpak voor een krachtiger Europees antwoord voorgesteld, waaronder:

  • sterkere EU-wetgeving inzake nieuwe psychoactieve stoffen, inclusief de mogelijkheid tijdelijke verboden op te leggen, zodat de EU sneller kan optreden en de verkoop van deze stoffen via internet kan aanpakken;

  • nieuwe EU-wetgeving om de grensoverschrijdende handel in drugs strafrechtelijk aan te pakken. De Commissie zal misdrijven en sancties beter definiëren en strengere rapportageverplichtingen voor de lidstaten invoeren;

  • nieuwe EU-wetgeving om de controle van chemicaliën waar drugs van worden gemaakt te versterken;

  • doeltreffendere regels om de drugshandelaren hun winsten te ontnemen. De Commissie zal in de komende weken regels voorstellen inzake de confiscatie en ontneming van vermogensbestanddelen die met zware misdaad, inclusief de drugshandel, zijn gemoeid;

  • meer samenwerking op internationaal niveau, vooral met doorvoer- en productielanden buiten de EU alsook met de landen die als grote invoerhavens voor de drugs in Europa worden beschouwd.

Achtergrond

De rechtsinstrumenten van de EU inzake het drugsbeleid, met name inzake drugshandel en de controle van chemicaliën waar drugs van worden gemaakt, alsook de komst van nieuwe psychoactieve stoffen dateren van 2004 en 2005 (Besluiten van de Raad 2004/757/JBZ en 2005/387/JBZ). Deze wetgeving moet nu worden herzien vanwege de recente wijzigingen in de drugshandel en de komst van nieuwe drugs.

Nu het Verdrag van Lissabon van kracht is, is een sterkere en besluitvaardiger Europese aanpak mogelijk. Het Verdrag definieert drugshandel als een vorm van "bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie", waardoor het mogelijk wordt richtlijnen vast te stellen met daarin minimumvoorschriften betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties (artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Nieuwe wetgeving waarbij het Europees Parlement betrokken is en die door de lidstaten wordt uitgevoerd, zal kritisch worden bekeken door de Commissie en uiteindelijk door het Hof van Justitie van de EU.

De aanpak van illegale drugshandel en drugsmisbruik vereist een geïntegreerde en samenhangende benadering, waarin volksgezondheid, maatregelen van sociale en educatieve aard, samenwerking tussen wetshandhavingsinstanties en internationale samenwerking worden gecombineerd.

Minstens 75,5 miljoen Europeanen hebben gezegd al minstens éénmaal in hun leven cannabis te hebben gebruikt, terwijl respectievelijk 14 miljoen en 12 miljoen mensen cocaïne en amphetamine hebben geprobeerd. Een recente Eurobarometer-enquête inzake de houding van jongeren jegens drugs bevestigt dat een op de drie jonge mannen (32%) toegeeft al minstens éénmaal in hun leven cannabis te hebben gebruikt, vergeleken met een op de vijf jonge vrouwen (20%). Van de respondenten dacht 57% met gemak binnen 24 uur cannabis te kunnen krijgen, terwijl dat voor ecstasy of cocaïne 22% is.

In heel Europa zijn diverse maatregelen van kracht om de vraag naar drugs en de gevolgen van drugsmisbruik te beperken. Er bestaan echter nog steeds grote verschillen tussen de lidstaten. De Commissie zal op de behoefte om drugsgerelateerde diensten uit te breiden en te versterken reageren door nieuwe instrumenten te ontwikkelen ter verbetering van de kwaliteitseisen inzake drugspreventie, behandeling van verslaafden en schadevermindering.

Een voortdurende dialoog met derde landen is van cruciaal belang om concrete resultaten te boeken in de beperking van het gebruik van illegale drugs en de strijd tegen de drugshandel. De EU zal haar externe steun en samenwerkingsactiviteiten met zeer belangrijke regio's van de wereld (zoals Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Afrikaanse landen, de Verenigde Staten en de Russische Federatie) versterken.

Voor meer informatie:

Europese Commissie – drugscontrolebeleid:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_nl.htm

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Contacts:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar