Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Eiropas Komisija vēlas stingrāku ES reakciju, lai apkarotu bīstamas jaunas sintētiskās narkotikas

Strasbūra, 2011. gada 25. oktobris. Eiropas Komisija šodien deva jaunu stimulu narkotiku apkarošanas politikai, paziņojot par ES noteikumu pārstrādāšanu attiecībā uz cīņu pret nelegālām narkotikām, jo īpaši jaunām psihoaktīvām vielām, kuras imitē tādu bīstamu narkotiku ietekmi kā ecstasy vai kokaīns un ir kļuvušas par arvien lielāku problēmu. ES 2010. gadā identificējusi šādu vielu rekordskaitu – 41 vielu, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 24 vielām iepriekšējā gadā. Šīs narkotikas arvien vairāk ir pieejamas internetā un ir strauji izplatījušās daudzās dalībvalstīs, kuras saskaras ar grūtībām nepieļaut šo vielu tirdzniecību. Tirgū nonāk citas jaunas narkotikas. Pēdējo divu gadu laikā ik nedēļu ir parādījusies jauna viela. Dalībvalstis vienas pašas nespēj apturēt narkotiku izplatīšanos: ierobežojumi valstu līmenī var vienkārši likt noziedzniekiem pārcelt narkotiku ražošanu uz kaimiņvalstīm vai mainīt kontrabandas maršrutus. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ES rīcībā ir jauni instrumenti, lai apkarotu narkotiku sērgu. Turpmāko mēnešu laikā Komisija izstrādās skaidrākus un stingrākus noteikumus, lai risinātu jautājumu par bīstamām jaunām narkotikām un par nelegālo narkotiku un to izgatavošanā lietoto ķīmisko vielu kontrabandu.

"Jaunās sintētiskās narkotikas Eiropā kļūst arvien plašāk pieejamas līdz šim nepieredzētā tempā. Turklāt narkotiku kontrabanda ir kļuvusi par vienu no visnozīmīgākajiem noziegumiem, kas Eiropas Savienībā tiek izdarīti pāri robežām," sacīja ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Eiropas reakcijai uz narkotiku problēmu ir jābūt spēcīgai un izlēmīgai. Tāpēc mums ir vajadzīga saskaņota rīcība ES līmenī, lai sagrautu narkotiku piedāvājumu un samazinātu pieprasījumu, tostarp izmantojot kriminālsankciju atturošo ietekmi. Ir nepieciešami efektīvi noteikumi bez nepilnībām, lai jo īpaši jaunieši neiekristu bīstamu narkotiku lietošanas lamatās, kas ir būtisks drauds viņu veselībai un labklājībai."

Saskaņā ar nesenu Eirobarometra aptauju jaunas sintētiskās narkotikas, kas var būt tikpat bīstamas kā aizliegtās vielas, kļūst arvien populārākas – 5 % Eiropas jauniešu apgalvo, ka ir tās lietojuši. Šie rādītāji visaugstākie ir Īrijā (16 %), tai seko Polija (9 %), Latvija (9 %), Apvienotā Karaliste (8 %) un Luksemburga (7 %). Aptauja atklāj, ka visās 27 ES dalībvalstīs liels vairums jauniešu vecumā no 15 līdz 24 gadiem atbalsta šo vielu aizliegšanu.

Lai novērstu šo pieaugošo draudu, Komisija ir izvirzījusi jaunu pieeju stingrākai Eiropas reakcijai, kura ietver:

  • stingrākus ES tiesību aktus par jaunām psihoaktīvām vielām, lai ES varētu nodrošināt ātrāku reakciju, tostarp iespēju uz laiku aizliegt šīs vielas, kā arī risināt jautājumu par šo vielu tirdzniecību internetā;

  • jaunus ES tiesību aktus, lai ar krimināltiesību palīdzību apkarotu narkotiku pārrobežu kontrabandu: Komisija uzlabos nodarījumu un sankciju definēšanu un paredzēs dalībvalstīm stingrāku pienākumu ziņot;

  • jaunus ES tiesību aktus, lai stiprinātu kontroli pār ķīmiskajām vielām, kuras izmanto narkotiku ražošanā;

  • efektīvākus noteikumus, lai nepieļautu, ka narkotiku kontrabandisti gūst finansiālu labumu: turpmākajās nedēļās Komisija ierosinās noteikumus par tādu līdzekļu konfiskāciju un atgūšanu, kas saistīti ar smagiem noziegumiem, tostarp narkotiku kontrabandu;

  • lielāku sadarbību starptautiskā līmenī, jo īpaši ar tranzīta un ražotājvalstīm ārpus ES, kā arī ar citām valstīm, kuras tiek uzskatītas par būtiskām narkotiku ievešanas vietām Eiropā.

Pamatinformācija

ES juridiskie instrumenti narkotiku apkarošanas politikas jomā, jo īpaši attiecībā uz narkotiku kontrabandu un narkotiku ražošanā izmantoto ķīmisko vielu kontroli, kā arī jaunu psihoaktīvu vielu parādīšanos, tika izstrādāti 2004. un 2005. gadā (Padomes Lēmums 2004/757/TI un 2005/387/TI). Saistībā ar nesenajām pārmaiņām attiecībā uz to, kā notiek narkotiku kontrabanda, un jaunu narkotiku parādīšanos šie noteikumi tagad ir jāatjaunina.

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas reakcija uz narkotikām var būt stingrāka un izlēmīgāka. Līgumā narkotiku kontrabanda definēta kā viens no "īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju", ļaujot pieņemt direktīvas, kurās paredzēts noteikumu minimums noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanai (Līguma par Eiropas Savienības darbību 83. panta 1. punkts). Jauni tiesību akti, kuros iesaistīts Eiropas Parlaments un kurus īsteno dalībvalstis, tiks pakļauti Komisijas un galu galā Eiropas Savienības Tiesas kontrolei.

Nelegālo narkotiku kontrabandas un ļaunprātīgas izmantošanas problēmas risinājumam vajadzīga integrēta un saskaņota pieeja, kura apvieno sabiedrības veselības, sociālo un izglītības politiku, kā arī sadarbību starp tiesībaizsardzības iestādēm un starptautisko sadarbību.

Vismaz 75,5 miljoni eiropiešu ir teikuši, ka vismaz vienreiz mūžā ir lietojuši marihuānu, bet kokaīnu un amfetamīnus ir izmēģinājuši attiecīgi 14 miljoni un 12 miljoni iedzīvotāju. Nesen veikta Eirobarometra aptauja par jauniešu attieksmi pret narkotikām liecina, ka viens no trīs jauniem vīriešiem (32 %) atzīst marihuānas lietošanu vismaz reizi mūžā, salīdzinot ar vienu no piecām sievietēm (20 %). 57 % no respondentiem uzskatīja, ka marihuānu var viegli sagādāt 24 stundu laikā, taču par ecstasy vai kokaīnu to pašu teica 22 %.

Eiropā pastāv dažādi līdzekļi, lai samazinātu pieprasījumu pēc narkotikām un narkomānijas sekas. Tomēr dalībvalstu starpā joprojām pastāv būtiskas atšķirības. Komisija reaģēs uz vajadzību paplašināt un uzlabot ar narkotikām saistītos pakalpojumus, izstrādājot jaunus instrumentus, lai uzlabotu narkotiku apkarošanas, narkomānijas ārstēšanas un seku samazināšanas kvalitātes standartus.

Pastāvīgs dialogs ar trešām valstīm ir būtisks, lai nelegālo narkotiku lietošanas samazināšanā un narkotiku kontrabandas apkarošanā gūtu konkrētus rezultātus. ES konsolidēs savu ārējo palīdzību un sadarbības pasākumus ar svarīgākajiem pasaules reģioniem (piemēram, Latīņameriku, Karību jūras reģiona un Āfrikas valstīm, ASV, kā arī Krievijas Federāciju).

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas narkotiku apkarošanas politika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_lv.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar