Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija siekia ryžtingesnės ES kovos su pavojingais naujais sintetiniais narkotikais

Strasbūras, 2011 m. spalio 25 d. Šiandien Europos Komisija suteikė naują postūmį kovos su narkotikais politikai – paskelbtas nuodugnus ES kovos su neteisėtais narkotikais taisyklių patikrinimas, visų pirma susijusių su naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis, kurių poveikis panašus į tokių pavojingų narkotikų, kaip ekstazis arba kokainas, ir kurių nuolat daugėja. 2010 m. ES nustatytas rekordinis tokių medžiagų skaičius – 41, palyginti su 24 2009 m. Šių narkotikų vis dažniau galima nusipirkti internetu, jie sparčiai išplito daugelyje valstybių narių – joms sunku užkirsti kelią tokiai prekybai. Rinkoje atsiranda daugiau naujų narkotikų. Per pastaruosius dvejus metus kas savaitę radosi po naują medžiagą. Valstybės narės negali vienos pačios sustabdyti narkotikų plitimo: dėl nacionalinio lygmens draudimų nusikaltėliai gali tiesiog perkelti narkotikų gamybą į kaimynines šalis arba pakeisti prekybos maršrutus. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES įgijo naujų priemonių narkotikų problemai spręsti. Per ateinančius mėnesius Komisija parengs aiškesnes ir griežtesnes kovos su naujais pavojingais narkotikais – tiek neteisėtais narkotikais, tiek jiems pagaminti naudojamomis cheminėmis medžiagomis – ir jų prekyba taisykles.

„Nauji sintetiniai narkotikai visoje Europoje plinta dar neregėtu greičiu. Be to, prekyba narkotikais tapo vienu svarbiausių tarpvalstybinių nusikaltimų Europos Sąjungoje, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding. – Europa turi tvirčiau ir ryžtingiau spręsti narkotikų problemą. Todėl turime imtis suderintų ES veiksmų, įskaitant atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas, kad būtų sutrikdytas narkotikų tiekimas ir sumažėtų jų paklausa. Būtinos veiksmingos, spragų neturinčios taisyklės, kad visų pirma jaunimas neklimptų į pavojingų narkotikų, keliančių didžiausią grėsmę jų sveikatai ir gerovei, liūną.“

Naujausios „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, nauji sintetiniai narkotikai, kurie gali būti tokie pat pavojingi kaip uždraustos medžiagos, labai populiarūs tarp jaunimo – jų vartoję yra 5 proc. jaunų europiečių. Daugiausia jų Airijoje (16 proc.), Lenkijoje (9 proc.), Latvijoje (9 proc.), Jungtinėje Karalystėje (8 proc.) ir Liuksemburge (7 proc.). Remiantis apklausos rezultatais, visose 27 ES valstybėse narėse didžioji dauguma 15–24 metų jaunuolių pritaria tokių medžiagų uždraudimui.

Siekdama išspręsti šią didėjančią problemą Komisija pasiūlė imtis ryžtingesnių Europos lygmens atsakomųjų veiksmų, įskaitant:

  • griežtesnius ES teisės aktus dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kad ES galėtų greičiau imtis atsakomųjų veiksmų, įskaitant galimybę laikinai uždrausti tam tikras medžiagas ir spręsti jų pardavimo internetu problemą;

  • naujus ES teisės aktus, kuriais siekiama spręsti tarpvalstybinės prekybos narkotikais problemą taikant baudžiamuosius įstatymus: Komisija tiksliau apibrėš nusikaltimus bei sankcijas ir valstybėms narėms nustatys griežtesnius ataskaitų teikimo reikalavimus;

  • naujus ES teisės aktus, kuriais būtų sustiprinta narkotikų gamyboje naudojamų cheminių medžiagų kontrolė;

  • veiksmingesnes prekiautojų narkotikais pajamų konfiskavimo taisykles: artimiausiomis savaitėmis Komisija pasiūlys turto, naudojamo sunkiems nusikaltimams daryti, įskaitant prekybą narkotikais, konfiskavimo ir išieškojimo taisykles;

  • aktyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą, visų pirma su tranzito ir gamybos šalimis, nepriklausančiomis ES, taip pat su šalimis, per kurias į ES patenka daugiausia narkotikų.

Pagrindiniai faktai

Teisinės ES kovos su narkotikais politikos priemonės – dėl prekybos narkotikais ir dėl narkotikams gaminti naudojamų cheminių medžiagų kontrolės ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų – priimtos atitinkamai 2004 ir 2005 m. (Tarybos sprendimai 2004/757/TVR ir 2005/387/TVR). Atsižvelgiant į pastarojo meto prekybos narkotikais pokyčius ir naujų narkotikų atsiradimą, šios taisyklės turi būti atnaujintos.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europa turi tvirčiau ir ryžtingiau spręsti narkotikų problemą. Lisabonos sutartyje prekyba narkotikais nurodyta kaip vienas iš „ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį“, todėl pateisinamas direktyvų, kuriomis nustatomos minimalios nusikalstamų veikų ir sankcijų apibrėžimo taisyklės, priėmimas (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 83 straipsnio 1 dalis). Naujus teisės aktus, kuriuos rengiant dalyvauja Europos Parlamentas ir kuriuos įgyvendina valstybės narės, turės nuodugniai peržiūrėti Komisija ir galiausiai Europos Teisingumo Teismas.

Sprendžiant prekybos ir piktnaudžiavimo neteisėtais narkotikais problemą būtinas integruotas ir darnus požiūris, kurio laikantis būtų bendrai formuojama visuomenės sveikatos, socialinė ir švietimo politika, taip pat užtikrinamas teisėsaugos institucijų ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Bent 75,5 mln. europiečių tvirtina bent kartą gyvenime vartoję kanapių, o kokaino ir amfetaminų – atitinkamai 14 milijonų ir 12 milijonų. Neseniai atliktos „Eurobarometro“ apklausos dėl jaunimo požiūrio į narkotikus rezultatai rodo, kad vienas iš trijų vaikinų (32 proc.) prisipažįsta bent kartą gyvenime vartojęs kanapių, o merginų – viena iš penkių (20 proc.). 57 proc. atsakovų mano galintys gauti kanapių per 24 valandas, 22 proc. atsakovų tą patį sako apie ekstazį ar kokainą.

Europoje taikomos įvairios narkotikų paklausos mažinimo ir piktnaudžiavimo narkotikais padarinių švelninimo priemonės. Tačiau padėtis valstybėse narėse tebėra labai skirtinga. Komisija atsižvelgs į poreikį plėsti ir gerinti su narkotikais susijusias paslaugas – rengs naujas priemones narkotikų prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo kokybės standartams gerinti.

Norint pasiekti konkrečių rezultatų mažinant neteisėtų narkotikų vartojimą ir kovojant su prekyba narkotikais būtinas nuolatinis dialogas su trečiosiomis šalimis. ES teiks didesnę išorės pagalbą ir stiprins bendradarbiavimą su svarbiausiais pasaulio regionais (Lotynų Amerika, Karibų ir Afrikos šalimis, JAV ir Rusija).

Išsamesnė informacija

Europos Komisija. Kovos su narkotikais politika

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar