Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan komissio tehostaa uusien synteettisten huumeiden torjuntaa EU:ssa

Strasbourg, 25. lokakuuta 2011 – Euroopan komissio on tänään antanut uutta pontta huumeidentorjuntapolitiikkaan vahvistamalla uudet säännöt, joilla torjutaan laittomia huumausaineita EU:ssa. Kohteena ovat erityisesti uudet psykoaktiiviset huumausaineet, jotka jäljittelevät ekstaasin tai kokaiinin tapaisten vaarallisten huumeiden vaikutuksia. Nämä aineet ovat kasvava ongelma: niitä löydettiin EU:ssa vuonna 2010 ennätysmäärä eli 41, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 24. Näitä huumeita on yhä helpommin saatavilla internetin kautta, ja ne ovat levinneet nopeasti monissa jäsenvaltioissa, joiden on vaikea estää niiden myyntiä. Markkinoille tulee jatkuvasti lisää uusia huumeita. Kahden viime vuoden aikana on löydetty keskimäärin yksi uusi aine viikossa. Jäsenvaltiot eivät pysty yksinään pysäyttämään huumeiden leviämistä, sillä yhdessä maassa tehdyt takavarikot saattavat vain ajaa rikolliset siirtämään tuotannon naapurimaihin tai vaihtamaan kuljetusreittiä. Lissabonin sopimuksen ansiosta EU:lla on nyt uudet välineet puuttua laittomaan huumekauppaan. Komissio laatii lähikuukausien aikana uusien vaarallisten huumeiden ja huumekaupan torjumiseksi selkeämmät ja tiukemmat säännöt, joilla voidaan puuttua sekä huumausaineisiin että kemikaaleihin, joista niitä valmistetaan.

”Uusia synteettisiä huumeita tulee Euroopan markkinoille ennennäkemättömän nopeasti. Lisäksi huumekaupasta on tullut yksi tärkeimmistä rajatylittävän rikollisuuden muodoista Euroopan unionissa”, sanoi oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding. ”EU:n on torjuttava huumeita tehokkaasti ja määrätietoisesti. Siksi tarvitaan EU:n tasolla koordinoituja toimia, jotta voidaan murskata huumeiden toimitusketju ja vähentää kysyntää muun muassa tehokkaiden rikosoikeudellisten seuraamusten avulla. Tarvitaan aukottomat säännöt, jotta varsinkaan nuoret eivät ryhtyisi käyttämään vaarallisia huumeita, jotka muodostavat suuren uhkan heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen.”

Hiljattain tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan uudet synteettiset huumausaineet, jotka voivat olla aivan yhtä vaarallisia kuin kielletyt aineet, ovat yhä suositumpia, sillä 5 prosenttia nuorista sanoo käyttäneensä niitä. Luvut ovat suurimmat Irlannissa (16 %), Puolassa (9 %), Latviassa (9 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (8 %) ja Luxemburgissa (7 %). Kyselyn mukaan kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa valtaosa 15–24-vuotiaista kannattaa näiden aineiden kieltämistä.

Komissio on esittänyt tämän kasvavan uhkan torjumiseksi uutta lähestymistapaa ja entistä tiukempia EU:n toimia, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

  • uusia psykoaktiivisia aineita koskevan EU:n lainsäädännön tiukentaminen niin, että EU voi torjua näitä aineita nopeammin esimerkiksi kieltämällä ne väliaikaisesti tai puuttumalla niiden myyntiin internetissä;

  • uusi EU:n lainsäädäntö, jonka avulla voidaan puuttua rajatylittävään huumekauppaan rikosoikeuden keinoin; komissio täsmentää rikosten ja seuraamusten määritelmiä ja tiukentaa jäsenvaltioiden raportointivelvollisuutta;

  • uudet EU:n säännöt, joilla kiristetään huumeiden valmistuksessa käytettävien kemikaalien valvontaa;

  • tehokkaammat säännöt, joiden nojalla huumekauppiailta voidaan ottaa pois rikoksen tuoma hyöty: komissio esittää lähiviikkoina sääntöjä vakavan rikollisuuden kuten huumekaupan avulla saatujen varojen takavarikointia ja takaisinperimistä varten;

  • kansainvälisen yhteistyön lisääminen erityisesti EU:n ulkopuolisten kauttakulku- ja tuottajamaiden kanssa sekä niiden maiden kanssa, joiden kautta huumeiden ensisijaisesti uskotaan saapuvan Eurooppaan.

Tausta

EU:n huumeidentorjuntasäädökset, jotka koskevat erityisesti huumekauppaa ja huumeiden valmistuksessa käytettävien kemikaalien valvontaa sekä uusia psykoaktiivisia aineita, ovat peräisin vuosilta 2004 ja 2005 (neuvoston päätökset 2004/757/YOS ja 2005/387/YOS). Näitä sääntöjä on nyt päivitettävä huumekaupan alalla viime aikoina tapahtuneiden muutosten ja uusien huumausaineiden vuoksi.

Lissabonin sopimuksen ansiosta EU voi nyt toteuttaa entistä tehokkaampia huumeidentorjuntatoimia entistä määrätietoisemmin. Perussopimuksessa huumekauppa määritellään erityisen vakavaksi rikollisuudeksi, joka on luonteeltaan rajatylittävää. Sen torjumiseksi voidaan antaa direktiivejä, joissa vahvistetaan rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevat vähimmäissäännöt (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 83 artiklan 1 kohta). Myös Euroopan parlamentti osallistuu uuden lainsäädännön antamiseen, ja jäsenvaltiot panevat sen täytäntöön. Täytäntöönpanon valvonnasta huolehtivat komissio ja viime kädessä EU:n tuomioistuin.

Laittoman huumekaupan torjunta edellyttää yhdennettyä ja johdonmukaista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät kansanterveyden edistäminen, sosiaali- ja koulutuspolitiikka ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyö sekä yhteistyö kansainvälisellä tasolla.

Ainakin 75,5 miljoonaa eurooppalaista on ilmoittanut käyttäneensä kannabista ainakin kerran elämässään. Kokaiinia on kokeillut 14 miljoonaa ja amfetamiinia 12 miljoonaa eurooppalaista. Tuoreessa Eurobarometri-kyselyssä selvitettiin nuorten suhtautumista huumeisiin, ja tulosten mukaan nuorista miehistä joka kolmas (32 %) ja nuorista naisista joka viides (20 %) on käyttänyt kannabista ainakin kerran elämässään. Vastaajista 57 prosenttia uskoi voivansa hankkia kannabista helposti vuorokauden sisällä, kun ainoastaan 22 prosenttia sanoi samaa ekstaasista tai kokaiinista.

Euroopassa on pyritty vähentämään huumausaineiden kysyntää ja huumausaineiden väärinkäytön seurauksia eri keinoin. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin tässä suhteessa yhä suuria eroavuuksia. Komissio pyrkii vastaamaan tarpeeseen laajentaa ja tehostaa huumeita koskevia palveluja kehittämällä uusia välineitä, joiden avulla voidaan parantaa huumeidentorjunnan laatunormeja, hoitoa ja haittavaikutusten vähentämistä.

Jatkuva vuoropuhelu kolmansien maiden kanssa on olennaisen tärkeää, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia tuloksia laittomien huumausaineiden käytön vähentämisen ja huumekaupan torjunnan alalla. EU kehittää ulkoisia tuki- ja yhteistyötoimiaan tässä suhteessa keskeisten alueiden kanssa (Latinalainen Amerikka, Karibian ja Afrikan maat, Yhdysvallat ja Venäjän federaatio).

Lisätietoja

Euroopan komission huumeidenvastainen politiikka:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar