Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon kavatseb tugevdada ELi võitlust uute ohtlike sünteetiliste uimastitega

Strasbourg, 25 oktoober 2011. Euroopa Komisjon andis täna uue hoo uimastitevastasele võitlusele ning teatas, et korraldab ümber võitluse ebaseaduslike uimastitega, eriti uut tüüpi psühhoaktiivsete ainetega, mis toimivad samamoodi nagu näiteks ecstasy ja kokaiin. Uut tüüpi uimastite levik on üha süvenev probleem. Euroopa Liidus tuvastati 2010. aastal 41 sellist ainet, mis on suur kasv võrreldes 2009. aastal kindlaks tehtud 24 ainega. Sellised uimastid muutuvad üha kättesaadavamaks internetis, levivad kiiresti ja paljudel liikmesriikidel on raskusi nende müügi takistamisega. Turule jõuab üha rohkem uut tüüpi uimasteid. Viimase kahe aasta jooksul lisandus keskmiselt iga nädal mõni uus aine. Ükski liikmesriik ei suuda üksi uimastite levikut peatada, sest riikliku tasandiga piirduvate aktsioonide korral pruugib uimastikaubitsejatel vaid tootmine üle viia naaberriiki või muuta salakaubaveo marsruute. Nüüd on Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena avardunud ELi võimalused uimastitega võitlemiseks. Järgnevate kuude jooksul töötab komisjon välja selgemad ja rangemad reeglid, et võidelda ohtlike uut tüüpi ebaseaduslike uimastite ja nende valmistamiseks kasutatavate kemikaalide leviku vastu.

ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding selgitas, et uusi sünteetilisi uimastid ilmub Euroopas turule enneolematult palju ning et uimastiäri on muutunud suurimaks piiriülese kuriteo liigiks ELis. „Euroopal tuleb uimastite levikule otsustavalt vastu astuda. Selleks et takistada uimastite tarnimist ja vähendada nende nõudlust, tuleb meil koordineerida tegevust terve ELi tasandil, muu hulgas määrata hoiatavaid kriminaalkaristusi. Reeglid peavad olema tõhusad ja lünkadeta, et inimesed ja eriti noored ei langeks uimastite küüsi, sest need kujutavad erilist ohtu nende tervisele ja käekäigule.”

Uut tüüpi uimastid, mis ei ole sugugi vähem ohtlikud kui juba keelustatud ained, muutuvad üha populaarsemaks. Vastavalt hiljuti avaldatud Eurobaromeetri uuringule tunnistab 5% Euroopa noortest, et on neid kasutanud. Kasutanuid on enim Iirimaal (16%), kellele järgnevad Poola (9%), Läti (9%), Ühendkuningriik (8%) ja Luksemburg (7%). Uuringust selgub seegi, et ELi 27 liikmesriigis on suur enamik 15–24aastasi nende ainete keelamise poolt.

Uut tüüpi uimastite ohuga võitlemiseks esitas komisjon uue, tervet Euroopat hõlmava lähenemisviisi, mille raames:

  • muudetakse rangemaks uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlevaid ELi õigusakte, et võimaldada Euroopa Liidul kiiremini reageerida, sealhulgas kehtestada ajutisi keelde. Kavas on ka piirata nende ainete müük interneti kaudu;

  • võetakse vastu uued ELi õigusaktid, mis võimaldavad piiriülese uimastiäri vastu võidelda kriminaalõiguse vahenditega. Komisjon parandab kuritegude ja karistuste määratlemist ning kehtestab liikmesriikidele rangema aruandluse korra;

  • tehakse ettepanek võtta vastu uued ELi õigusaktid, et tugevdada kontrolli uimastite toomiseks kasutatavate kemikaalide üle;

  • töötatakse välja tõhusamad eeskirjad uimastiärist saadud tulu konfiskeerimiseks. Komisjon esitab lähinädalate jooksul ettepaneku võtta vastu eeskirjad raskete kuritegude, sealhulgas narkoäri tulemusel saadud vara konfiskeerimise ja sissenõudmise kohta;

  • laiendatakse rahvusvahelist koostööd, eelkõige ELi-väliste transiidiriikide ja uimasteid tootvate riikidega, kuid samuti riikidega, mille kaudu saabub Euroopasse enamik uimasteid.

Taust

ELi uimastivastase võitluse poliitikat reguleerivad õigusaktid pärinevad 2004. ja 2005. aastast (nõukogu otsused 2004/757/JSK ja 2005/387/JSK) ning käsitlevad eeskätt uimastiäri ja nende valmistamiseks kasutatavaid kemikaale ning uusi psühhoaktiivseid aineid. Neid eeskirju tuleb ajakohastada, pidades silmas uimastiäri muutumist ja uut liiki uimastite tekkimist.

Tänu Lissaboni lepingu jõustumisele on Euroopal võimalik ajada tugevamat ja otsustavamat uimastitevastase võitluse poliitikat. Lissaboni lepingus on uimastiäri nimetatud eriti ohtlikuks piiriülese mõõtmega kuriteoks (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 83 lõige 1), mis võimaldab võtta vastu direktiive kuritegude ja karistuste määratlemise miinimumeeskirjade kohta. Uute õigusaktide vastuvõtmises osaleb ka Euroopa Parlament, neid rakendavad liikmesriigid ning see kõik toimub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kohtu valvsa pilgu all.

Ebaseaduslike uimastite ja nende kuritarvitamisega võitlemiseks tuleb välja töötada terviklik ja järjekindel lähenemisviis, mis hõlmab rahvatervise, sotsiaal- ja hariduspoliitikat ning koostööd õiguskaitseasutuste vahel ja rahvusvahelisel tasandil.

Küsitluse tulemusel selgus, et vähemalt 75,5 miljonit Euroopa elanikku on vähemalt korra tarvitanud kanepit, vähemalt 14 miljonit inimest on tarvitanud kokaiini ning vähemalt 12 miljonit inimest ecstasyt. Hiljutine Eurobaromeetri uuring näitas ka, et noorte puhul kolmandik (32%) meestest ja viiendik (20%) naistest on vähemalt korra elus proovinud kanepit. 57% vastanutest arvas, et suudaksid 24 tunni jooksul kergesti hankida kanepit. Ecstasy ja kokaiini kohta arvas seda 22% vastajaid.

Euroopas on võetud tõhusaid meetmeid uimastite nõudluse vähendamiseks ja uimastite kuritarvitamise tagajärgede kõrvaldamiseks, kuid liikmesriikidevahelised erinevused on suured. Komisjon kavatseb laiendada ja parandada uimastitega seotud teenuseid, töötades välja kvaliteedi miinimumnõuded, millega parandatakse uimastitega seotud ennetustööd ja ravi ning vähendatakse nende põhjustatava kahju suurust.

Selleks et saavutada konkreetseid tulemusi ebaseaduslike uimastite kasutamise ja uimastiäri vastases võitluses, tuleb pidada dialoogi kolmandate riikidega. EL kavatseb suurendada välisabi andmist ja tihendada koostööd maailma oluliste piirkondadega, nagu Ladina-Ameerika, Kariibi mere piirkonna ja Aafrika riigid, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa Föderatsioon.

Lisateave

Euroopa Komisjoni uimastivastane poliitika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_et.htm.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding.

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar