Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen vil have EU til at sætte mere håndfast ind over for de farlige nye syntetiske narkotika

Strasbourg, den 25. oktober 2011 – For at puste nyt liv i narkotikabekæmpelsespolitikken har Europa-Kommissionen i dag bebudet, at den vil tage EU's regler om ulovlige stoffer op til en grundig revision, især med hensyn til de nye psykoaktive stoffer med samme virkninger som farlige narkotiske stoffer som f.eks. ecstasy eller kokain, der er et voksende problem. EU har i 2010 identificeret hele 41 sådanne stoffer, hvilket er en rekord i forhold til de 24 i året før. Disse stoffer kan i stigende grad købes via internettet og er blevet hurtigt udbredt i mange medlemsstater, der har store problemer med at forhindre salget af dem. Og flere nye stoffer er på vej ind på markedet. I de sidste to år er der hver uge kommet et nyt stof til. Medlemsstaterne kan ikke på egen hånd sætte en stopper for spredningen af disse stoffer, for hver gang der på nationalt plan sættes ind mod illegal narkotikaproduktion, får det måske blot producenterne til at flytte produktionen til et naboland eller ændre salgskanalerne. Med Lissabontraktaten har EU nu fået nye muligheder for at sætte ind over for narkotikaproblemerne. I løbet af de kommende måneder vil Kommissionen søge at få indført klarere og skrappere regler om farlige nye narkotiske stoffer og handelen med dem – både illegale narkotiske stoffer og de kemikalier, der bruges til at fremstille dem.

De nye syntetiske narkotika er under meget hastig udbredelse i Europa. Og handel med narkotika er blevet en af de vigtigste former for grænseoverskridende kriminalitet i EU", sagde EU's justitskommissær, Viviane Reding. “EU er nødt til at sætte hårdt og beslutsomt ind over for narkotika, og der er derfor behov for en samordnet indsats på EU-plan for at få standset forsyningerne af narkotika og reduceret efterspørgslen, bl.a. gennem afskrækkende strafferetlige sanktioner. Vi har brug for effektive regler uden smuthuller, som kan forhindre, at især de unge bliver fanget i et narkotikamisbrug, der vil være en trussel for deres liv og helbred.

Ifølge en nylig Eurobarometerundersøgelse er de nye syntetiske stoffer, der kan være lige så farlige som de forbudte stoffer, blevet stadigt mere populære blandt de unge, idet 5 % af de europæiske unge oplyser at have taget dem. Tallene er højst i Irland (16 %), hvorefter kommer Polen (9 %), Letland (9 %), Storbritannien (8 %) og Luxembourg (7 %). Undersøgelsen viste, at et stort flertal af unge i aldersgruppen 15-24 år går ind for et forbud mod disse stoffer.

For at imødegå denne voksende trussel foreslår Kommissionen en ny, mere håndfast EU-tilgang, der bl.a. går ud på :

  • Stramning af EU-lovgivningen om nye psykoaktive stoffer for at sætte EU i stand til at sætte hurtigere ind, bl.a. med midlertidige forbud og indgreb mod salg via internettet

  • Ny EU-lovgivning på det strafferetlige område, der skal åbne mulighed for at sætte effektivt ind mod grænseoverskridende handel med narkotika : Kommissionen agter at stramme op på definitionerne af strafbare handlinger og straffe og indføre skærpede indberetningsforpligtelser for medlemsstaterne

  • Ny EU-lovgivning med henblik på en skærpet kontrol med kemikalier, der bruges til fremstilling af narkotika

  • Mere effektive regler rettet mod narkotikahandleres profit: i løbet af de kommende uger vil Kommissionen foreslå regler om beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver fra kriminelle handlinger, herunder illegal narkotikahandel

  • Øget internationalt samarbejde, især med transit- og producentlande uden for EU samt de lande, via hvilke den illegale import af narkotika til Europa især foregår.

Baggrund

EU-lovgivningen på narkotikaområdet, især om illegal handel med narkotika og kontrol med kemikalier, der kan bruges til at fremstille narkotika, samt de nye psykoaktive stoffer, stammer tilbage fra 2004 og 2005 (rådsafgørelserne 2004/757/RIA og 2005/387/RIA). Den udvikling, der er sket med hensyn til den måde, hvorpå den illegale handel med narkotika foregår, og fremkomsten af nye narkotiske stoffer, gør det nu nødvendigt at opdatere disse regler.

Med Lissabontraktaten er EU nu blevet i stand til at sætte hårdere og mere beslutsomt ind over for narkotika. Traktaten definerer ulovlig narkotikahandel som en af de former for "kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension", hvor der kan vedtages direktiver med minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor (artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Den nye lovgivning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtager på dette område, vil skulle implementeres i medlemsstaterne under Kommissionens og i sidste instans EU-Domstolens kontrol.

For at sætte ind over for illegal handel med og misbrug af narkotika er det nødvendigt med en samordnet og sammenhængende tilgang omfattende både sundheds-, social- og uddannelsespolitik, samarbejde mellem retshåndhævelsesmyndigheder og internationalt samarbejde.

Mindst 75,5 millioner europæere har ifølge eget udsagn taget cannabis mindst én gang i deres liv, mens 14 millioner har prøvet at tage kokain og 12 millioner har prøvet amfetamin. Ifølge en nylig Eurobarometer-undersøgelse af unges holdning til narkotika har en ud af tre unge mænd (32 %) taget cannabis mindst én gang i deres liv, mens det samme kun er tilfældet med en ud af fem unge kvinder (20 %). 57 % af de adspurgte sagde, at de uden vanskeligheder kunne skaffe hash inden for 24 timer, mens 22 % sagde det samme for ecstasy eller kokain.

Overalt i Europa søger man på forskellig vis at mindske efterspørgslen efter narkotika og virkningerne af narkotikamisbrug. Men på dette område er der stadigvæk store forskelle mellem de enkelte medlemsstater. På baggrund af behovet for at styrke og forbedre narkotikabekæmpelsen har Kommissionen til hensigt at udvikle nye redskaber til forbedring af den forebyggende indsats og behandlingen af misbrugere samt mindskelse af de skadelige virkninger af narkotika.

En fortsat dialog med tredjelande har afgørende betydning for opnåelsen af konkrete resultater i bestræbelserne på at mindske brugen af ulovlige stoffer og bekæmpe handel med narkotika. EU vil derfor styrke sin eksterne bistand til og samarbejde med vigtige regioner i verden (som f.eks. landene i Latinamerika, Vestindien og Afrika, USA og Den Russiske Føderation).

Flere oplysninger

Europa-Kommissionen – narkotikapolitik

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Justitskommissær og næstformand Viviane Redings hjemmeside:

http://ec.europa.eu/reding

BILAG

Mere håndfast EU-indsats over for narkotikaproblemerne i Europa

Inden for de kommende to år vil Kommissionen fremlægge

  • en lovgivningspakke om narkotika, med forslag til revision af rammeafgørelsen om ulovlig narkotikahandel og rådsafgørelsen om nye psykoaktive stoffer

  • lovgivningsforslag om narkotikaprækursorer

  • lovgivningsforslag om bekæmpelse af organiseret kriminalitet, herunder ulovlig handel med narkotika, gennem beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver samt nye foranstaltninger rettet mod hvidvaskning af penge

  • indikatorer til overvågning af udbuddet af narkotika, narkotikarelateret kriminalitet og udviklingen i narkotikaudbuddet med det formål at forbedre effektiviteten af de foranstaltninger, der træffes for at reducere udbuddet

  • minimumskvalitetsstandarder med henblik på forbedring af den indsats, der gøres for at forebygge og behandle narkotikamisbrug samt mindske virkningerne heraf.

 

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar