Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise usiluje o razantnější kroky EU proti nebezpečným novým syntetickým drogám

Štrasburk 25. října 2011 – Evropská komise dnes dala čerstvý podnět protidrogové politice tím, že oznámila přepracování pravidel EU pro boj s nedovolenými drogami, zejména novými psychoaktivními látkami, které napodobují účinky nebezpečných drog, jako je extáze nebo kokain, a které představují sílící problém. Evropská unie v roce 2010 zjistila rekordní počet 41 těchto látek, což představuje značný nárůst, jelikož v předchozím roce jich bylo 24. Tyto drogy jsou stále častěji dostupné prostřednictvím internetu a rychle se rozšířily v mnoha členských státech, které nyní jen obtížně brání jejich prodeji. Na trh se dostávají nové drogy – v posledních dvou letech se každý týden objevuje jedna nová látka. Členské státy samotné nejsou schopny šíření drog zastavit: zásah v jednom členském státě může pachatele této trestné činnosti pouze přimět k tomu, aby výrobu prostě přesunuli do sousedních zemí nebo změnili trasy obchodu s drogami. Díky Lisabonské smlouvě však má EU k řešení drogového problému nové nástroje. Komise bude v nadcházejících měsících vyvíjet jasnější a pevnější pravidla boje proti nebezpečným novým drogám a pro potírání obchodu jak s nezákonnými drogami, tak s chemickými látkami, které se k jejich výrobě používají.

Dostupnost nových syntetických drog se v Evropě zvyšuje tempem, které nemá obdoby. Obchod s drogami se navíc stal jedním z nejvýznamnějších druhů přeshraniční trestné činnosti v Evropské unii, řekla komisařka pro spravedlnost Viviane Redingová. Evropa musí proti drogám zasáhnout tvrdým a rozhodným způsobem. Proto potřebujeme jednotný postup na úrovni EU, jehož cílem bude přerušit dodávky drog a snížit poptávku, mimo jiné pomocí odrazujících trestních sankcí. Jsou potřebná účinná pravidla bez mezer, aby se zejména mladí lidé nedostávali do pasti nebezpečných drog, které jsou velice škodlivé pro jejich zdraví a ohrožují také jejich životní podmínky.

Podle nedávného průzkumu Eurobarometeru jsou nové syntetické drogy, které mohou být stejně nebezpečné jako zakázané látky, stále populárnější a 5 % mladých Evropanů uvádí, že je již užili. Jejich počet je nejvyšší v Irsku (16 %), po němž následuje Polsko (9 %), Lotyšsko (9 %), Spojené království (8 %) a Lucembursko (7 %). Průzkum ukazuje, že ve všech 27 členských státech je většina mladých lidí ve věku od 15 do 24 let pro to, aby byly tyto látky zakázány.

Komise v reakci na tuto rostoucí hrozbu přestavila nový celoevropský přístup, zahrnující také:

  • zdokonalené právní předpisy EU týkající se nových psychoaktivních látek, aby EU mohla rychleji reagovat, včetně možnosti dočasných zákazů, a také boje proti prodeji těchto látek prostřednictvím internetu,

  • nové právní předpisy EU zaměřené na přeshraniční obchodování s drogami pomocí trestního práva: Komise zlepší definici trestných činů a sankcí a zavede přísnější oznamovací povinnost pro členské státy,

  • nové předpisy EU pro posílení kontroly nad chemickými látkami používanými pro výrobu drog,

  • účinnější pravidla, jejichž cílem bude připravit překupníky drog o jejich finanční zisky: Komise v příštích týdnech navrhne pravidla pro konfiskaci a vymáhání majetku ze závažné trestné činnosti, včetně obchodu s drogami,

  • větší spolupráci na mezinárodní úrovni, zejména se zeměmi mimo EU –s tranzitními zeměmi a zeměmi, kde jsou drogy vyráběny – a také se zeměmi považovanými za hlavní místa vstupu drog do Evropy.

Souvislosti

Právní nástroje EU v protidrogové politice, zejména pokud jde o obchodování s drogami a kontrolu chemických látek používaných k výrobě drog, a také výskyt nových psychoaktivních látek, pocházejí z let 2004 a 2005 (rozhodnutí Rady 2004/757/SVV a 2005/387/SVV). Tato pravidla je nyní třeba aktualizovat podle posledních změn ve způsobu obchodování s drogami a v souvislosti s výskytem nových drog.

Díky Lisabonské smlouvě může být nyní reakce Evropy silnější a rozhodnější. Smlouva nyní definuje obchod s drogami jako jednu z mimořádně závažných trestných činností s přeshraničním rozměrem“ a umožňuje přijetí směrnic, které stanoví minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí (čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie). Nové právní předpisy, jejichž přijetí se účastní Evropský parlament a které jsou prováděny členskými státy budou zkoumány Komisí a nakonec Soudním dvorem EU.

Potírání obchodu s nedovolenými drogami a s jejich zneužíváním vyžaduje integrovaný a soudržný přístup, na němž se budou podílet politiky v oblasti veřejného zdraví, sociální oblasti a vzdělávání. Potřebná je rovněž spolupráce orgánů příslušných pro vymáhání práva a mezinárodní spolupráce.

Nejméně 75,5 milionu Evropanů uvedlo, že ve svém životě alespoň jednou užili konopí, kokain vyzkoušelo 14 milionů lidí a amfetaminy 12 milionů lidí. Podle nedávného průzkumu Eurobarometru věnovaného postojům mladých lidí k drogám přiznává jedna třetina mužů (32 %), že užili konopí alespoň jednou v životě. Totéž platí u jedné mladé ženy z pěti (20 %). 57 % dotazovaných vyjádřilo přesvědčení, že konopí lze snadno opatřit do 24 hodin, a 22 % uvedlo totéž o extázi nebo kokainu.

V celé Evropě byla zavedena opatření, která mají snížit poptávku po drogách a zmírnit důsledky zneužívání drog. Mezi jednotlivými členskými státy však stále existují zásadní rozdíly. Komise bude reagovat na potřebu rozšířit a zdokonalit služby spojené s potíráním užívání drog tím, že vyvine nové nástroje ke zlepšení standardů kvality drogové prevence, léčby a péče ke zmírnění škod souvisejících se zneužíváním drog.

K dosažení konkrétních výsledků ve snižování užívání nedovolených drog a v boji proti obchodu s drogami je důležitý pokračující dialog se třetími zeměmi. Evropská unie bude konsolidovat svou vnější činnost a spolupráci s těmi regiony světa, které jsou v této souvislosti významné (jako je Latinská Amerika, karibské a africké země, USA a Ruská federace).

Další informace

Evropská komise – protidrogová politika:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_en.htm

Domovská stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar