Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия иска по-решителен отговор на ЕС в борбата с опасните нови синтетични наркотици

Страсбург, 25 октомври 2011 г. — Днес Европейската комисия даде нов тласък на политиката за борба с наркотиците, като обяви затягане на правилата на ЕС в борбата с незаконните наркотици, по-специално новите психоактивни вещества, които наподобяват ефекта на опасни наркотици, като екстази и кокаин, и представляват все по-голям проблем. ЕС идентифицира рекорден брой от 41 такива вещества през 2010 г., като броят им за предходната година е бил 24. Тези наркотични вещества могат да се намерят все по-лесно чрез интернет и се разпространиха бързо в много държави-членки, които срещат трудности да попречат на продажбата им. Повече нови наркотични вещества влизат на пазара. През последните две години всяка седмица се е появявало по едно ново вещество. Държавите-членки не могат да спрат сами разпространението на наркотиците: репресивните мерки на национално равнище могат просто да принудят трафикантите да преместят производството на наркотиците в съседни страни или да променят маршрутите на трафика. След влизането в сила на Договора от Лисабон ЕС разполага с нови инструменти, за да се бори с проблема с наркотиците. През идните месеци Комисията ще разработи по-ясни и строги правила за справяне с опасните нови вещества и с трафика както на незаконните наркотици, така и на химикалите, използвани за приготвянето им.

„Новите синтетични наркотици се разпространяват с безпрецедентни темпове в Европа. Освен това трафикът на наркотици се превърна в едно от най-значителните трансгранични престъпления в Европейския съюз“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг. „Отговорът на Европа на наркотиците трябва да бъде силен и решителен. Ето защо се нуждаем от съгласувани действия на равнище ЕС, за да прекъснем предлагането на наркотици и да намалим търсенето, включително чрез възпиращи наказателни санкции. Необходими са ефективни правила без възможност за заобикалянето им, за да не попадат най-вече младите хора в капана на използването на опасни наркотици, които силно застрашават здравето и благосъстоянието им.“

Според неотдавнашно проучване на Евробарометър новите синтетични наркотици, които могат да бъдат също толкова опасни, колкото и забранените вещества, са все по-популярни, като 5 % от младите европейци признават, че са ги опитвали. Този процент е най-висок в Ирландия (16 %), следвана от Полша (9 %), Латвия (9 %), Обединеното кралство (8 %) и Люксембург (7 %). Според проучването във всички 27 държави-членки на ЕС огромното мнозинство от младите хора на възраст 15—24 години смятат, че тези вещества трябва да бъдат забранени.

За да се справи с тази растяща заплаха, Комисията представи нов подход за по-решителен европейски отговор, който включва:

  • По-силно законодателство на ЕС за новите психоактивни вещества, така че ЕС да може да осигури по-бърз отговор, включително възможността за временна забрана, както и мерки срещу продажбата на тези вещества в интернет;

  • Ново законодателство на ЕС, насочено към трансграничния трафик на наркотици чрез средствата на наказателното право: Комисията ще подобри дефиницията на престъпленията и санкциите и ще въведе по-силни задължения за докладване за държавите-членки;

  • Нови закони на ЕС за засилване на контрола над химикалите, използвани за производство на наркотици;

  • По-ефективни правила за лишаване на трафикантите на наркотици от финансовите им печалби: през идните седмици Комисията ще предложи правила за конфискация и възстановяване на активи, свързани с тежки престъпления, включително трафик на наркотици;

  • Повече сътрудничество на международно равнище, особено с държавите на производство и транзитно преминаване извън ЕС, както и с държавите, смятани за основни входни врати за наркотиците в Европа.

Контекст

Правните инструменти на ЕС в областта на политиката срещу наркотиците, а именно за трафика на наркотици и за контрола на химикалите, използвани за производство на наркотици, както и за появата на нови психоактивни вещества, са от 2004 и 2005 г. (решения на Съвета 2004/757/ПВР и 2005/387/ПВР). Тези правила сега се нуждаят от актуализация поради последните промени в начина, по който се извършва трафикът на наркотиците, и появата на нови наркотици.

Сега, след като Договорът от Лисабон вече е в сила, Европа може да даде по-силен и по-решителен отговор на проблема с наркотиците. В Договора трафикът на наркотици се определя като една от формите на „особено тежка престъпност с трансгранично измерение“, което позволява приемането на директиви за установяването на минимални правила относно дефинирането на престъпленията и на санкциите (член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз). Новото законодателство, в чието приемане ще участва Европейският парламент и което ще бъде въведено от държавите-членки, ще бъде подложено на контрол от Европейската комисия и накрая от Съда на ЕС.

Борбата срещу трафика и злоупотребата с незаконни наркотици изисква интегриран и съгласуван подход, който обединява здравните, социалните и образователните политики, както и сътрудничество между правоприлагащите органи и международно сътрудничество.

Най-малко 75,5 милиона европейци признават, че са използвали канабис поне веднъж в живота си, 14 милиона и 12 милиона са опитвали съответно кокаин и амфетамини. Неотдавнашно проучване на Евробарометър за отношението на младите хора към наркотиците показва, че всеки трети млад мъж (32 %) и всяка пета млада жена (20 %) признават, че са използвали канабис поне веднъж в живота си. 57 % от участниците в проучването смятат, че могат лесно да се сдобият с канабис в рамките на 24 часа, а 22 % от тях казват същото за екстази или кокаин.

В Европа са въведени различни мерки, за да се намалят търсенето на наркотици и последиците от злоупотребата с наркотици. Големи различия обаче продължават да съществуват между държавите-членки. Комисията ще отговори на необходимостта от разширяване и подобряване на услугите, свързани с наркотиците, като разработи нови инструменти за подобряване на стандартите за качество за превенцията, лечението и намаляването на вредите от наркотиците.

Непрекъснатият диалог с трети държави е от изключително важно значение за постигането на конкретни резултати за намаляване на употребата на незаконни наркотици и за борба с трафика на наркотици. ЕС ще консолидира външната си помощ и сътрудничеството си с ключови региони по света (като държавите от Латинска Америка, Карибския басейн и Африка, САЩ и Руската федерация).

За повече информация

Политика на Европейската комисия за борба с наркотиците:

http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

ANNEX

Stronger EU action to tackle Europe's drug problem

In the next two years, the Commission will present:

  • a drugs legislative package, proposing the revision of the Framework Decision on drug trafficking and of the Council Decision on new psychoactive substances;

  • legislative proposals on drug precursors;

  • legislative proposals on fighting organised crime, including drug trafficking, through confiscation and asset recovery, and new measures against money laundering;

  • indicators to monitor drug supply, drug-related crime and drug-supply reduction to help improve the effectiveness of supply-reduction interventions;

  • minimum quality standards to improve drug prevention, treatment and harm-reduction services.

 

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar