Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Inicjatywa UE na rzecz inteligentnych granic: Komisja dąży do łatwiejszego dostępu i wzmocnionej ochrony

Bruksela, dnia 25 października 2011 r. – Unia Europejska potrzebuje bardziej nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania przepływem podróżnych na swoich granicach zewnętrznych. Komisja Europejska przyjęła dzisiaj komunikat, w którym przedstawione zostały główne rozwiązania dotyczące wykorzystania nowych technologii w celu ułatwienia życia obcokrajowcom często podróżującym do UE oraz usprawnienia systemu monitorowania obywateli państw trzecich, którzy przekraczają granice.

Wyzwaniem dla wielu państw członkowskich jest umożliwienie podróżnym sprawnego i szybkiego przekraczania granic, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony. Każdego roku zewnętrzne granice UE przekracza 700 mln obywateli Unii oraz państw trzecich. Zakłada się, że w przyszłości liczba ta będzie znacznie wyższa. Do roku 20301 liczba pasażerów na lotniskach europejskich może wzrosnąć o 80%. O ile procedury odprawy granicznej nie zostaną w odpowiednim czasie zmodernizowane, może to oznaczać dla podróżnych większe opóźnienia i dłuższe kolejki. W interesie Unii leży ułatwienie turystom i osobom podróżującym służbowo wjazdu na teren Europy.

„Zadaniem Unii jest stałe unowocześnianie systemu zarządzania swoimi granicami zewnętrznymi oraz zadbanie o to, by strefa Schengen była lepiej przygotowana do sprostania przyszłym wyzwaniom”, oświadczyła Cecilia Malmström, unijna komisarz do spraw wewnętrznych. „Inicjatywa na rzecz inteligentnych granic umożliwiłaby regularnie podróżującym osobom szybsze przekraczanie granic, a nam pomogłaby wzmocnić ochronę na granicach zewnętrznych UE. Obecnie musimy zapewnić wprowadzenie najbardziej efektywnych systemów. Cieszę się, że w gronie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych będziemy mogli omówić dostępne rozwiązania.”

Kontekst

Inicjatywa na rzecz inteligentnych granic zakłada wdrożenie:

  • systemu wjazdów i wyjazdów, który polegałby na rejestrowaniu w elektronicznej bazie danych czasu oraz miejsca wjazdu, a także okresu trwania zatwierdzonych krótkich pobytów. Zastąpiłby on obecny system stemplowania paszportów. Dane te byłyby następnie udostępniane organom ds. kontroli granic i imigracji.

  • programu rejestrowania podróżnych, który umożliwiałby wjazd na teren UE określonym grupom często podróżujących osób z państw trzecich (tj. osoby podróżujące służbowo, członkowie rodzin itp.). Osoby takie byłyby poddane stosownej uprzedniej kontroli zgodnie z uproszczonymi zasadami odprawy granicznej dokonywanej przy użyciu automatycznych bramek. Przyspieszyłoby to przekraczanie granic dla 4 - 5 mln podróżnych rocznie2 oraz przyczyniłoby się do inwestycji w nowoczesne systemy automatycznej kontroli granic (np. na podstawie paszportów biometrycznych) na głównych punktach granicznych.

Przy omawianiu wdrożenia tych systemów należy zwrócić uwagę na ich wartość dodaną, aspekty technologiczne, wpływ na ochronę danych oraz koszty.

Komisja omówi te wszystkie elementy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Następnie w przyszłym roku przedstawi wnioski ustawodawcze.

Dzisiejszy komunikat to pierwsza reakcja na konkluzje Rady Europejskiej (24 czerwca 2011 r.), w których wezwano do przyspieszenia prac nad inicjatywą na rzecz inteligentnych granic (IP/11/781).

Komunikat został opracowany w ramach kompleksowego podejścia, które ma na celu usprawnienie ogólnego zarządzania strefą Schengen (więcej informacji na temat „pakietu Schengen” przedstawiono w komunikatach prasowych IP/11/1036 oraz MEMO/11/606), zgodnie z treścią komunikatu w sprawie migracji, przyjętego w dniu 4 maja 2011 r. (IP/11/532 oraz MEMO/11/273).

W dzisiejszym komunikacie doprecyzowano zagadnienia przedstawione w komunikacie przyjętym w 2008 r. pod tytułem „Przygotowanie kolejnych etapów rozwoju zarządzania granicami w Unii Europejskiej” (IP/08/215).

Szczegółowe informacje

MEMO/11/728

Strona Cecilii Malmström, unijnej komisarz do spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

W 2009 r. granice na lotniskach w Europie przekroczyło 400 mln osób; w 2030 r. liczba podróżnych, którzy będą musieli przejść odprawę, wyniesie 720 mln (zob. aktualne długoterminowe prognozy Europejskiej Organizacji do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), opublikowane w dniu 17 grudnia 2010 r.).

2 :

Obliczenia dokonane przy założeniu, że 20% wszystkich osób, którym wydano wizy uprawniające do wielokrotnego wjazdu (blisko 10 mln rocznie) oraz ten sam odsetek osób, których nie dotyczy obowiązek wizowy, ubiegałoby się o status podróżnego zarejestrowanego w systemie.


Side Bar