Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Enighet kring de viktigaste punkterna i den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter högnivåkonferens i Bryssel

Bryssel den 21 oktober 2011 – Efter en två dagar lång högnivåkonferens om den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 mellan företrädare för EU-institutionerna och nationella parlamentariker, ministrar och andra aktörer har man lyckats nå enighet kring många av de viktigaste punkterna. Man konstaterade dock samtidigt att det fordrades en fortsatt bred dialog på grundval av kommissionens förslag.

Deltagarna framhöll att konferensen erbjöd ett unikt tillfälle för en debatt mellan alla de främsta aktörerna om sådana viktiga frågor som t.ex. de framtida EU-budgetarna.

Man nådde enighet om att det är nödvändigt att åstadkomma följande:

1. Maximering av mervärdet genom en tydlig koppling mellan budgeten och en tydlig politisk strategi, dvs. vår Europa 2020-startegi.

2. Koncentration på sådan verksamhet som hanteras bäst på EU-nivå, t.ex. den inre marknaden, investeringar i infrastruktur och forskning.

3. Ytterligare förenklingar när det gäller användningen av budgetmedel och för användarna, varvid man bör vara medveten om att detta är ett ansvar som åvilar både EU och de enskilda medlemsstaterna.

4. En flexiblare budget och en ökad inriktning på utgifternas kvalitet.

5. Öppenhet för nya idéer vid diskussionerna om budgetmedel och en strävan efter ökad öppenhet när det gäller finansieringen av EU så att man slipper diskussionerna om nettobidragsmottagare och nettobidragsgivare till EU:s budget.

6. En fortsättning på dialogen, särskilt om hur man ska få de nationella parlamentena att delta i ökad utsträckning.

Vid slutet av konferensen meddelade Danmark som innehar ordförandeskapet i EU härnäst att en andra konferens planeras äga rum under första halvåret 2012.

Bakgrund

Fler än 400 företrädare för EU-institutionerna och de nationella parlamentena, regeringarna och andra aktörer har mötts för att diskutera det förslag till flerårig budgetram för perioden 2014–2020 som lades fram av kommissionen den 29 juni 2011. Det har hållits två plenarsammanträden samt arbetsmöten om utgiftsprioriteringar, de egna medlen i framtiden och EU:s mervärde. Konferensen anordnades gemensamt av Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och rådets polska ordförandeskap. Från kommissionens sida deltog ordföranden José Manuel Barroso och vice ordförande Maroš Šefčovič samt kommissionsledamöterna Janusz Lewandowski, Algirdas Šemeta och Johannes Hahn.

För närmare upplysningar se:

Programme of the conference (Konferensprogrammet)

Website of the conference (Konferensens webbplats)

Videor från konferensen den 20 och 21 oktober 2011:

Tal:

Broschyren Kort vägledning för den fleråriga budgetramen (finns på samtliga språk)

Press material, including on European added value (Pressmaterial, bl.a. om EU:s mervärde)

EU budget myths (Myter om EU:s budget)

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Jens Mester +32 22963973

Antonio Gravili +32 22954317

Patrizio Fiorilli +32 22958132


Side Bar