Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Konferencia na vysokej úrovni v Bruseli: zbližovanie názorov na kľúčové otázky viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020

Brusel 21. októbra 2011 – Dvojdňová konferencia na vysokej úrovni týkajúca sa viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, na ktorej sa zišli členovia národných parlamentov, ministri a ďalšie zainteresované strany, sa skončila zblížením stanovísk v mnohých kľúčových otázkach a zároveň potvrdením potreby pokračovať v širokom dialógu na základe návrhov Komisie.

Účastníci zdôraznili, že táto konferencia predstavovala jedinečnú príležitosť prediskutovať so všetkými kľúčovými aktérmi také dôležité otázky, akou je napr. budúcnosť rozpočtov EÚ.

Zblíženie názorov sa prejavilo v mnohých dôležitých aspektoch, ku ktorým patrí:

1. potreba maximalizovať pridanú hodnotu zreteľným prepojením rozpočtu s jasnou politickou stratégiou – našou stratégiou Európa 2020;

2. potreba zamerať sa na to, čo sa dá najlepšie dosiahnuť na európskej úrovni, napr. jednotný trh, investície do infraštruktúry a výskumu atď.;

3. potreba ďalšieho zjednodušenia, pokiaľ ide o používanie rozpočtových prostriedkov a nároky kladené na príjemcov, pričom ide o spoločnú zodpovednosť na európskej a národnej úrovni;

4. potreba flexibilnejšieho rozpočtu a zamerania sa na kvalitu výdavkov;

5. potreba otvoreného prístupu k diskusiám týkajúcim sa zdrojov a úsilia o transparentnejšie financovanie EÚ, ktoré by ukončilo diskusie o čistých príjemcoch a prispievateľoch;

6. potreba pokračovať v tomto dialógu, a najmä potreba ďalšieho zapojenia národných parlamentov.

V závere konferencie budúce dánske predsedníctvo EÚ oznámilo svoj zámer zorganizovať druhú takúto konferenciu v prvej polovici roku 2012.

Kontext:

Viac ako 400 zástupcov národných parlamentov, vlád, zainteresovaných strán a inštitúcií EÚ malo možnosť stretnúť sa a prediskutovať návrh viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, ktorý Komisia predložila 29. júna 2011. Dve plenárne zasadnutia boli doplnené pracovnými zasadnutiami týkajúcimi sa priorít v oblasti výdavkov, budúcnosti vlastných zdrojov a európskej pridanej hodnoty. Túto akciu spoločne zorganizovali Európska komisia, Európsky parlament a poľské predsedníctvo Rady. Za Komisiu sa jej zúčastnil predseda Barroso, podpredseda Šefčovič a komisári Lewandowski, Šemeta a Hahn.

Ďalšie informácie:

Program konferencie

Webová stránka konferencie

Videozáznamy konferencie z 20. a 21. októbra 2011:

Prejavy:

Brožúra „Návrh na viacročný finančný rámec“ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch)

Tlačové materiály vrátane materiálov o európskej pridanej hodnote

Mýty o rozpočte EÚ

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 3070)

Jens Mester (+32 2 296 3973)

Antonio Gravili (+32 2 295 4317)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132)


Side Bar