Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Zbliżone poglądy na temat najważniejszych elementów wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 w wyniku konferencji na wysokim szczeblu w Brukseli

Bruksela, 21 października 2011 r. – Dwudniowa konferencja na wysokim szczeblu w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, która zgromadziła krajowych parlamentarzystów, ministrów i inne zainteresowane podmioty oraz przedstawicieli instytucji UE, zakończyła się wypracowaniem zbieżnych poglądów na temat najważniejszych kwestii, przy czym pokazała potrzebę kontynuowania szerokiego dialogu na podstawie wniosku Komisji.

Uczestnicy podkreślili, że wydarzenie to stanowi wyjątkową okazję do podjęcia debaty z udziałem wszystkich najważniejszych podmiotów na temat tego istotnego zagadnienia, jakim są przyszłe budżety UE.

Osiągnięto zbieżne poglądy w wielu zasadniczych kwestiach, takich jak:

1. potrzeba maksymalizowania wartości dodanej poprzez jasne powiązanie budżetu z przejrzystą strategią polityczną, jaką jest nasza strategia „Europa 2020”;

2. potrzeba skupienia się na dziedzinach, które zapewniają najlepsze wyniki na szczeblu europejskim, takich jak jednolity rynek, inwestycje w infrastrukturę i badania naukowe itp.;

3. potrzeba dalszego uproszczenia sposobu wydatkowania budżetu, ułatwienia życia jego użytkownikom, przy jednoczesnym podkreśleniu faktu, że jest to wspólny obowiązek decydentów zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym;

4. potrzeba zapewnienia bardziej elastycznego budżetu i skupienia się na jakości wydatków;

5. potrzeba otwartego podejścia przy omawianiu kwestii zasobów oraz dążenia do zapewnienia bardziej przejrzystego sposobu finansowania UE, który położyłby kres dyskusjom o beneficjentach netto i płatnikach netto;

6. i wreszcie – potrzeba kontynuacji tego dialogu, a w szczególności potrzeba pełniejszego zaangażowania w ten proces parlamentów krajowych.

Pod koniec konferencji przyszła prezydencja duńska UE ogłosiła zamiar zorganizowania drugiej takiej konferencji w pierwszej połowie 2012 r.

Kontekst:

Ponad 400 przedstawicieli parlamentów krajowych, rządów, innych zainteresowanych podmiotów oraz instytucji UE miało okazję spotkać się i omówić wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 przedstawiony w dniu 29 czerwca 2011 r. Oprócz dwóch sesji plenarnych zorganizowano sesje robocze na temat priorytetów w zakresie wydatków, przyszłości zasobów własnych i europejskiej wartości dodanej. Impreza została zorganizowana wspólnie przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i prezydencję polską w Radzie. Ze strony Komisji w konferencji uczestniczyli przewodniczący Barroso wiceprzewodniczący Šefčovič oraz komisarze Lewandowski, Šemeta i Hahn.

Więcej informacji:

Program konferencji:

Strona internetowa konferencji

Materiały wideo z konferencji, która odbyła się w dniach 20 i 21 października 2011 r.:

Przemówienia:

Broszura „Podstawowy przewodnik po wieloletnich ramach finansowych" (dostępna we wszystkich językach)

Materiały prasowe, w tym dotyczące europejskiej wartości dodanej

Mity na temat budżetu UE

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar