Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Augsta līmeņa konferencē Briselē tiek saskaņoti viedokļi par daudzgadu finanšu shēmas (2014.-2020. gads) galvenajiem elementiem

Brisele, 2011. gada 21. oktobris. Augsta līmeņa konference par daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam, kas ilga divas dienas un kurā piedalījās valstu parlamentu deputāti, ministri un citas ieinteresētās personas, kā arī ES iestāžu pārstāvji, noslēdzās ar viedokļu saskaņošanu daudzos svarīgos jautājumos, vienlaikus apliecinot nepieciešamību turpināt plašu dialogu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumiem.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka šis pasākums sniedza vienreizēju iespēju piedalīties apspriedēs ar visām galvenajām ieinteresētajām personām par tādu svarīgu jautājumu kā turpmākais ES budžets.

Tika saskaņoti viedokļi daudzos svarīgos aspektos:

1. nepieciešamība maksimāli palielināt pievienoto vērtību, izveidojot ciešu saikni starp budžetu un skaidru politisko stratēģiju, proti stratēģiju "Eiropa 2020";

2. nepieciešamība koncentrēties uz darbībām, kas visefektīvāk tiek veiktas Eiropas līmenī, piemēram, saistībā ar vienoto tirgu, ieguldījumiem infrastruktūrā un pētniecībā utt.;

3. nepieciešamība turpināt budžeta izmantošanas vienkāršošanu un atvieglot lietotāju darbību, vienlaikus atzīstot, ka tā ir Eiropas un valstu kopīga atbildība;

4. nepieciešamība palielināt budžeta elastību un koncentrēties uz izdevumu kvalitātes uzlabošanu;

5. nepieciešamība būt atvērtiem apspriedēs par līdzekļu jautājumiem un censties ES finansēšanu padarīt pārredzamāku, kas ļautu izbeigt diskusijas par neto saņēmējiem un maksātājiem;

6. visbeidzot, nepieciešamība turpināt šo dialogu un vairāk iesaistīt valstu parlamentus.

Konferences beigās nākamā ES prezidentvalsts Dānija paziņoja par ieceri 2012. gada pirmajā pusē rīkot otru šādu konferenci.

Pamatinformācija

Vairāk nekā 400 personām, kuras pārstāvēja valstu parlamentus, valdības, ieinteresētās personas un ES iestādes, bija iespēja satikties un apspriest Komisijas priekšlikumu par daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam, kas tika iesniegts 2011. gada 29. jūnijā. Papildus divām plenārsēdēm tika rīkotas darba sesijas par izdevumu prioritātēm, pašu resursu nākotni un Eiropas pievienoto vērtību. Šo pasākumu kopīgi rīkoja Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padomes prezidentvalsts Polija. Komisiju pārstāvēja priekšsēdētājs Barrozu un priekšsēdētāja vietnieks Šefčovičs, kā arī komisāri Levandovskis, Šemeta un Hāns.

Plašāka informācija:

Konferences programma

Konferences tīmekļa vietne

2011. gada 20. un 21. oktobra konferences video:

- Atklāšanas runas

- Pirmā plenārsēde

- Otrā plenārsēde

- Nobeiguma piezīmes

Runas:

- Priekšsēdētāja Barrozu uzruna 20. oktobra konferences atklāšanā

- Komisāra Šemetas runa

- Priekšsēdētāja vietnieka Šefčoviča nobeiguma piezīmes 21. oktobra konferencē

Brošūra "Rokasgrāmata par daudzgadu finanšu shēmu" (pieejama visās valodās)

Preses materiāli, tostarp par Eiropas pievienoto vērtību

Mīti par ES budžetu

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar