Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie - Persbericht

Antitrust: Commissie begint onderzoek tegen Johnson & Johnson en Novartis

Brussel, 21 oktober 2011 - De Europese Commissie heeft ambtshalve een antitrustonderzoek ingeleid om na te gaan of de contractuele regelingen tussen het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson en de generieke dochters van het Zwitserse Novartis als doel of effect hebben gehad te verhinderen dat generieke versies van Fentanyl in Nederland op de markt kwamen. Fentanyl is een sterke pijnstiller voor chronische pijn. Het feit dat een procedure wordt ingeleid, loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek. Het betekent alleen dat de Commissie deze zaak prioritair zal behandelen.

Indien de contractuele regelingen dit doel of dit effect hebben gehad, kan het potentieel om een inbreuk op de EU-mededingingsregels gaan, met name artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dat alle mededingingsbeperkende praktijken verbiedt.

De Commissie volgt de zakelijke praktijken in de farmasector van nabij omdat uit een vroeger sectoraal onderzoek is gebleken dat de zogenaamde originator-ondernemingen misschien wel betalen om generieke geneesmiddelen met vertraging op de markt te brengen.

Joaquίn Almunia, Vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Deze sector is, gezien zijn belang voor consumenten en voor de overheidsfinanciën, voor mij een van de prioriteiten in het beleid voor de handhaving van de mededingingsregels. Farmabedrijven zien hun innovatie-inspannigen al beloond door de octrooien die zij krijgen. Een concurrent betalen om weg te blijven van de markt, is een beperking van de mededinging die de Commissie niet zal tolereren."

Hoe lang een antitrustonderzoek duurt, hangt af van verschillende factoren, met name de complexiteit van de zaak, de mate waarin de betrokken ondernemingen met de Commissie meewerken en de uitoefening van de rechten van verdediging.

Achtergrond bij het mededingingsonderzoek in de farmasector

In 2008-2009 heeft de Commissie een breed onderzoek naar de mededingingssituatie in de farmasector uitgevoerd. Daarbij lag de nadruk vooral op praktijken om de markttoetreding van generieke geneesmiddelen af te remmen, wat de consumenten ernstige schade kan berokkenen. Dit soort praktijken konden onder meer plaatsvinden via overeenkomsten tussen originator- en generieke bedrijven.

Na het sectorale onderzoek in de farmasector is de Commissie regelmatig potentieel problematische schikkingen in octrooigeschillen blijven monitoren (zie IP/11/840 en IP/10/887). Daarnaast heeft zij antitrustprocedures ingeleid tegen Servier (zie MEMO/09/322 en IP/10/1009), Lundbeck (zie IP/10/8) en Cephalon (zie IP/11/511). In deze zaken was mogelijk sprake van inbreuken op de EU-mededingingsregels, onder meer ook praktijken waarbij generieke bedrijven betrokken waren.

Achtergrond bij antitrustonderzoeken

Artikel 101 VWEU verbiedt overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen die de handel kunnen beïnvloeden en de mededinging kunnen verhinderen of beperken. Hoe deze bepaling in de praktijk wordt toegepast, is bepaald in Verordening (EG) nr. 1/2003 (de antitrustverordening). Deze verordening kan worden toegepast door de Commissie, maar ook door de nationale mededingingsautoriteiten in de EU-lidstaten.

Artikel 11, lid 6, van deze antitrustverordening bepaalt dat de inleiding van een procedure door de Commissie de mededingingsautoriteiten van de lidstaten hun bevoegdheid tot toepassing van de artikelen 101 en 102 VWEU (verbod op misbruik van dominante marktposities) op de betrokken praktijken ontneemt. Voorts wordt in artikel 16, lid 1, van dezelfde verordening bepaald dat de nationale rechter moet vermijden beslissingen te nemen die in strijd zouden zijn met een besluit dat de Commissie overweegt vast te stellen in een door haar gestarte procedure.

De Commissie heeft de partijen en de mededingingsautoriteiten van de lidstaten ingelicht dat zij in deze zaak de procedure heeft ingeleid.

Contact :

Amelia Torres (+32 2 295 46 29)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar