Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kommissionen vidtar åtgärder för att skydda företag i EU mot otillbörliga affärsmetoder

Bryssel den 21 oktober 2011. Oseriösa aktörer som använder sig av otillbörliga affärsmetoder (såsom vilseledande reklam) tillfogar företag runt om i Europeiska unionen skada. Dessa bedragare bedriver verksamhet utanför det egna landet och utnyttjar därvid särskilt små företags utsatthet. De gömmer sig sedan bakom landsgränserna. Utövare av reglerade yrken och organisationer i det civila samhället faller också offer för otillbörliga affärsmetoder. Med sikte på att förbättra skyddet för företag och andra berörda parter inleder Europeiska kommissionen ett offentligt samråd för att inhämta information om olika typer av otillbörliga affärsmetoder (t.ex. online-bedrägerier) och om hur utbredda sådana metoder är. Efter detta samråd kommer kommissionen att undersöka hur man på bästa sätt kan hindra oseriösa aktörer att utnyttja kryphål i reglerna och säkerställa att aktörer som följer reglerna skyddas på ett verkningsfullt sätt.

Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:
– Småföretagen är ryggraden i Europas ekonomi. De har inte råd att förlora pengar till svindlare. Vi behöver kraftiga, verkningsfulla regler på EU-nivå för att slå ner på otillbörliga affärsmetoder och se till att de som använder sig av sådana metoder inte kan gömma sig bakom landsgränser.

Varje dag faller företag, utövare av reglerade yrken och organisationer i det civila samhället i EU offer för otillbörliga affärsmetoder. Det kan röra sig om allt ifrån utelämnande av viktig information om de varor/tjänster som erbjuds eller tillhandahållande av oriktig eller vilseledande information om dessa (särskilt i form av vilseledande reklam) till trakasserier, tvång och otillbörlig påverkan.

Små och medelstora företag är särskilt utsatta för bedrägerier (23 miljoner företag i EU, dvs. 99 % av alla företag i unionen, är att betrakta som små och medelstora företag), men även stora företag råkar ibland ut för bedragare.

En vanlig typ av bedrägeri består i att ett oseriöst katalogföretag skickar ut ett formulär till ett företag i vilket detta ombes att uppdatera uppgifterna om företaget i företagskatalogen i fråga, till synes utan kostnad. Om företaget går med på detta, underrättas det om att det har ingått ett avtal och faktureras ett betydande belopp varje år för att det står med i katalogen. Europaparlamentet utförde under 2008 en undersökning i vilken 13 000 klagomål om katalogbedrägerier dokumenterades. Dessa utgör troligen bara toppen av isberget. Enligt undersökningen är det vanligt att katalogföretagen begär 1 000 euro för sina ”tjänster”.

Ofta anmäler företag inte att de utsätts för otillbörliga affärsmetoder, på grund av att de inte har tid eller inte vet vem de ska vända sig till.

Kommissionen kommer i samband med det offentliga samrådet att inhämta information från privatpersoner, företag och det civila samhället. Under första halvåret 2012 kommer den att lägga fram förslag till åtgärder från EU:s sida, vilka kan komma att omfatta ändringar av lagstiftningen.

Berörda parter kan lämna synpunkter på följande adress:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Det offentliga samrådet pågår t.o.m. den 16 december 2011.

Bakgrund

I EU-direktivet om vilseledande och jämförande reklam (direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006) anges i hela EU gällande minimikriterier för fastställande av huruvida reklam är vilseledande. Direktivet innehåller även bestämmelser som syftar till att säkerställa att jämförande reklam jämför varor eller tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål och att sådan reklam inte svärtar ned andra företags varumärken eller skapar förvirring bland näringsidkare. Syftet med EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder (direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005) är att skydda konsumenter mot alla typer av otillbörliga affärsmetoder, men företag omfattas ännu inte av detta skydd.

Under första halvåret 2012 kommer kommissionen att lägga fram ett meddelande med sikte på att förstärka skyddet för företag och förbättra det gränsöverskridande samarbetet mellan de nationella myndigheterna. Meddelandet kommer att ge en överblick över hur EU-lagstiftningen om vilseledande och jämförande reklam och otillbörliga affärsmetoder tillämpas i unionens medlemsländer och över problemen vid tillämpningen av lagstiftningen. Det kommer också att utforska olika alternativ för en eventuell ändring av lagstiftningen.

Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen betonat hur viktiga de frågor som behandlas i det här pressmeddelandet är. Problemet med oseriösa katalogföretag har t.ex. varit föremål för två parlamentsresolutioner (den första antogs den 16 december 2008 och den andra den 9 juni 2011).

Ytterligare upplysningar

EU-lagstiftning om vilseledande och jämförande reklam och om otillbörliga affärsmetoder:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar