Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia sa snaží ochrániť európske podniky pred podvodmi a nekalými praktikami

Brusel 21. októbra 2011 – Malé podniky v Európe sú ohrozované nekalými praktikami podvodných obchodníkov, ku ktorým patrí aj klamlivá reklama. Podvodníci sa ukrývajú za hranicami jednotlivých členských štátov a zneužívajú zraniteľnosť spoločností – predovšetkým malých podnikov – pri obchodovaní v iných krajinách EÚ. Obeťou sa môžu stať aj živnostníci, ako lekári a advokáti, či organizácie občianskej spoločnosti. V záujme zabezpečenia lepšej ochrany otvára Európska komisia verejné konzultácie s cieľom získať od spoločností a iných zainteresovaných strán viac informácií o povahe a rozsahu týchto nekalých praktík vrátane internetových podvodov. Na základe týchto konzultácii Komisia následne posúdi, akým spôsobom možno najlepšie zabrániť tomu, aby podvodní obchodníci zneužívali medzery v predpisoch, a ako možno zároveň legitímnym obchodníkom zabezpečiť skutočnú ochranu.

Malé podniky sú oporným pilierom európskeho hospodárstva a len ťažko si môžu dovoliť prichádzať o peniaze kvôli podvodníkom“, vyhlásila podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Potrebujeme prísne a účinné európske pravidlá, ktoré nám umožnia bojovať proti týmto nekalým praktikám a ktoré zároveň zabezpečia, že vinníci sa nebudú môcť skrývať za hranicami jednotlivých členských štátov. “

Podniky, živnostníci a organizácie občianskej spoločnosti so sídlom v EÚ sa dennodenne stávajú obeťami nekalých praktík. Tieto praktiky môžu siahať od vynechania podstatných informácií alebo poskytovania nepravdivých či zavádzajúcich informácií o ponúkanom tovare a službách, a to najmä prostredníctvom klamlivej reklamy, až po obťažovanie, nátlak a neprimerané ovplyvňovanie.

Ľahkou korisťou pre podvodníkov je predovšetkým 23 miliónov malých a stredných podnikov v EÚ, ktoré predstavujú 99 % všetkých spoločností EÚ. Do osídiel podvodných mechanizmov však niekedy spadnú aj veľké spoločnosti EÚ.

Jednou z bežných podvodných praktík sú podvodné adresáre firiem, v prípade ktorých sú podniky prostredníctvom formulára ľstivým spôsobom nabádané k tomu, aby údajne zadarmo aktualizovali svoje údaje. Po podpísaní tohto tlačiva sa však obeť dozvie, že práve podpísala zmluvu, z ktorej jej plynie nemalý ročný poplatok. Počas prieskumu, ktorý Európsky parlament uskutočnil v roku 2008, bolo len v prípade podvodných adresárov firiem zdokumentovaných 13 000 sťažností – čo je však len špičkou ľadovca. Z výskumu vyplynulo, že od spoločností sa zvyčajne vyžadoval poplatok vo výške 1 000 EUR.

Spoločnosti, ktoré sa stali obeťou nekalých praktík, tento podvod často ani neohlásia, a to z dôvodu nedostatku času alebo vedomostí, na koho sa v tomto prípade obrátiť.

Cieľom týchto verejných konzultácií je zhromaždiť údaje od jednotlivcov, podnikov a organizácií občianskej spoločnosti. Po ukončení týchto konzultácií predloží Komisia v prvom polroku 2012 možné budúce opatrenia EÚ v tejto oblasti, ktorých súčasťou môžu byť aj legislatívne zmeny.

Zainteresované strany môžu svoje stanoviská predkladať prostredníctvom

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Verejné konzultácie budú prebiehať do 16. decembra 2011.

Kontext

Právne predpisy EÚ o klamlivej a porovnávacej reklame (smernica 2006/114/ES z 12. decembra 2006) stanovujú minimálne právne normy pre klamlivú reklamu v celej EÚ. Chránia obchodníkov pred klamlivou reklamou, ktorá je na nich zameraná. Zároveň zabezpečujú, aby porovnávacia reklama porovnávala iba „podobné s podobným“, aby neznevažovala ochranné známky iných podnikov a aby neviedla k zámene medzi obchodníkmi. Avšak zatiaľ čo existujúce právne predpisy EÚ ochraňujú pred všetkými formami nekalých obchodných praktík spotrebiteľov (smernica 2005/29/ES z 11. mája 2005), pre obchodníkov to neplatí.

Komisia plánuje v prvej polovici roku 2012 uverejniť oznámenie, ktoré bude zamerané na zvýšenie ochrany obchodných subjektov a na prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva. Oznámenie poskytne prehľad o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o klamlivej a porovnávacej reklame v jednotlivých členských štátoch, poukáže na problematické miesta a zároveň posúdi možnosť revízie týchto právnych predpisov.

Na dôležitosť tejto problematiky poukázal pri mnohých príležitostiach aj Európsky parlament, ktorý najmä v súvislosti s podvodnými adresármi firiem prijal dve dôležité uznesenia, prvé v roku 2008 a druhé nedávno, 9. júna 2011.

Ďalšie informácie:

Právne predpisy EÚ o klamlivej a porovnávacej reklame :

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Informačné centrum pre oblasť spravodlivosti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar