Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon püüab kaitsta ELi ettevõtjaid pettuste ja ebaausate tavade eest

Brüssel, 21. oktoober 2011 – Väikeettevõtjatele kogu Euroopas tekitavad kahju petturid, kes kasutavad ebaausaid võtteid, näiteks eksitavat reklaami. Sellised petturid asuvad sageli väljaspool riigi piire ja kasutavad ära teistes ELi riikides äritegevust harrastavate ettevõtjate, eelkõige väikeettevõtjate haavatavust. Pettuste ohvriks võivad langeda ka füüsilisest isikust ettevõtjad, näiteks arstid või advokaadid, ning kodanikuühiskonna organisatsioonid. Ohvrite paremaks kaitsmiseks algatab Euroopa Komisjon avaliku arutelu, et koguda ettevõtjatelt ja teistelt pettustega kokku puutunud isikutelt või organisatsioonidelt rohkem teavet ebaausate tavade, sealhulgas internetipettuste iseloomu ja ulatuse kohta. Arutelu järel hindab komisjon, kuidas kõige paremini takistada pettureid ära kasutamast seaduselünki ja kuidas tagada ausate kaupmeeste tõhus kaitse.

„Väikeettevõtjad on Euroopa majanduse selgroog ja nad ei saa endale lubada raha kaotamist tüssajate taskusse,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Ebaausate tavade väljajuurimiseks ja tagamaks, et süüdlased ei saaks varjuda riigipiiride taha, on tarvis kindlaid ja tõhusaid eeskirju, mis kehtivad kogu Euroopas.”

ELi ettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid langevad iga päev ebaausate tavade ohvriks. Sellised tavad võivad hõlmata tähtsa teabe mahavaikimist või vale teabe esitamist pakkumise tegemisel, kusjuures pettuse vahendina kasutatakse sageli eksitavat reklaami. Samuti võidakse ettevõtjaid ahistada, sundida või avaldada neile lubamatut survet.

Väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd), kes on pettustele eriti vastuvõtlikud, on ELis 23 miljonit ja nende osakaal ELi kõigi ettevõtjate seas on 99%. Mõnikord langevad petuskeemide ohvriks ka ELi suurettevõtjad.

Üks levinud petuskeem on seotud ärikataloogidega. Ärikatalooge koostavad petturid saadavad ettevõtjatele vormid, millel paluvad uuendada oma andmeid – näiliselt tasuta. Kui ohver on vormi täitnud, teatatakse talle, et ta on alla kirjutanud lepingule ja peab maksma aastas märkimisväärse summa. Euroopa Parlament korraldas 2008. aastal uuringu, mille raames tuvastati 13 000 kaebust ärikataloogidega seotud pettuste kohta. See on oletatavasti ainult jäämäe tipp. Uuringu kohaselt nõuti ettevõtjatelt aastamaksuks harilikult 1000 eurot.

Sageli jäävad sellised juhtumid registreerimata, sest ettevõtjatel pole aega või nad ei tea, kelle poole pöörduda.

Komisjoni korraldatava avaliku arutelu käigus kogutakse andmeid nii üksikisikutelt, ettevõtjatelt kui ka kodanikuühiskonnalt. Arutelu järel esitab komisjon 2012. aasta esimesel poolel ELi võimalikud tulevased meetmed, mis võivad hõlmata ka muudatuste tegemist õigusaktides.

Huvilised võivad esitada oma seisukohti järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Avalik arutelu kestab16. detsembrini 2011.

Taust

ELi õigusaktis eksitava ja võrdleva reklaami kohta (12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ) on kehtestatud õiguslikud miinimumnõuded eksitava reklaami reguleerimiseks ELis. Õigusaktiga nähakse ettevõtjatele ette kaitse neile suunatud eksitava reklaami vastu. Samuti tagatakse sellega, et võrdlevas reklaamis võrreldakse omavahel samaväärseid tooteid. See tähendab, et reklaamis ei tohi halvustada teiste ettevõtjate kaubamärke ega tekitada ettevõtjate seas segadust. Kui ELi praeguste õigusaktidega kaitstakse kõigi ebaausate kaubandustavade vastu tarbijaid (11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ), siis sama ei kehti ettevõtjate kohta.

Komisjon kavatseb avaldada 2012. aasta esimesel poolel teatise, mille eesmärk on tugevdada kaubandusettevõtjate kaitset ja muuta tõhusamaks riikide täitevasutuste piiriülene koostöö. Teatises antakse ülevaade eksitavat ja võrdlevat reklaami käsitlevate ELi õigusaktide rakendamisest liikmesriikides, sõnastatakse probleemid ja uuritakse ELi õigusaktide võimaliku läbivaatamise vajadust.

Küsimuse olulisust on mitmel korral rõhutanud ka Euroopa Parlament. Ärikatalooge koostavate petturite probleemi on käsitletud kahes olulises Euroopa Parlamendi resolutsioonis, millest üks avaldati 2008. aastal ja teine alles üsna hiljuti, 9. juunil 2011.

Lisateave

ELi õigusaktid eksitava ja võrdleva reklaami kohta:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Justiits- ja siseküsimuste veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)


Side Bar