Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Kommissionen vil beskytte EU's virksomheder mod svindelnumre og uredelige forretningsmetoder

Bruxelles, den 21. oktober 2011 – Der er i dag mange små virksomheder i Europa, der bliver udsat for svindelnumre og uredelige forretningsmetoder som f.eks. vildledende reklamer. Svindlerne gemmer sig bag nationale grænser og udnytter virksomhedernes – især de små virksomheders – sårbarhed, når de handler med andre EU-lande. Det kan også gå ud over læger eller advokater og organisationer i civilsamfundet. For at sikre en bedre beskyttelse af dem har Europa-Kommissionen indledt en offentlig høring for at få indhentet flere oplysninger fra virksomheder og andre berørte om arten og omfanget af disse uredelige metoder, bl.a. også om internetsvindel. Efter høringen vil Kommissionen så tage stilling til, hvordan man bedst kan sætte en stopper for, at svindlere kan udnytte huller i reglerne, og sikre en effektiv beskyttelse af legitime handlende.

"De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi, og de har ikke råd til at tabe penge til svindlere", sagde Kommissionens næstformand, justitskommissær Viviane Reding. "Vi har brug for nogle solide og effektive EU-regler for at komme uredelige forretningsmetoder til livs og sørge for, at de skyldige ikke kan gemme sig bag nationale grænser."

Hver dag bliver virksomheder, liberale erhverv og civilsamfundsorganisationer udsat for uredelig forretningspraksis. Det kan være lige fra vigtige oplysninger, der udelades, eller usande oplysninger om en vare, især i form af vildledende reklamer, og til chikaneri, tvang eller anden utilbørlig påvirkning.

De 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV) i EU udgør 99 % af EU's erhvervsliv og er særligt sårbare over for svindelnumre. Men undertiden bliver selv også store EU-virksomheder ofre for svindel.

Et hyppigt forekommende eksempel herpå er de erhvervsvejvisere, der sender skemaer ud til virksomheder og anmoder dem om at opdatere oplysningerne om dem, tilsyneladende uden beregning. Men når først en virksomhed har gjort det, får den at vide, at den har underskrevet en kontrakt og vil skulle betale et betydeligt årligt beløb. En undersøgelse foretaget af Europa-Parlamentet i 2008 fremdrog 13 000 klager over erhvervsvejvisere – og det tal anses for blot at være toppen af isbjerget. Ifølge denne undersøgelse blev virksomhederne typisk afkrævet 1 000 EUR.

Ofte indberetter virksomhederne det ikke engang, når de har været udsat for uredelig praksis, fordi det er tidkrævende, eller fordi de ikke ved, hvem de skal henvende sig til.

Kommissionens offentlige høring har til formål at indsamle data fra enkeltpersoner, virksomheder og civilsamfundet. Efter denne høring vil Kommissionen i løbet af første halvdel af 2012 præsentere sine idéer om, hvordan EU skal sætte ind, eventuelt med forslag om lovgivningsændringer.

Alle interesserede kan give deres mening til kende på :

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/opinion/

Den offentlige høring løber frem til den 16. december.

Baggrund

EU's lovgivning om vildledende og sammenlignende reklame (direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006) fastsætter mindstekriterier for, hvornår der er tale om vildledende reklame, som gælder i hele EU. Den yder handlende beskyttelse mod vildledende reklame rettet mod dem. Den sikrer også, at sammenlignende reklamer kun må sammenligne noget, der er sammenligneligt, at de må ikke sværte andre virksomheders varemærker til og ikke skabe forvirring blandt de handlende. Men selv om den nugældende EU-lovgivning beskytter forbrugerne mod enhver form for urimelig handelspraksis (direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005), er det samme ikke tilfældet for de handlende.

Kommissionen har til hensigt i første halvdel af 2012 at udsende en meddelelse, der skal tage sigte på at styrke beskyttelsen af erhvervsdrivende og forbedre samarbejdet mellem de nationale håndhævelsesmyndigheder på tværs af grænserne. Denne meddelelse vil indeholde en oversigt over, hvordan EU-lovgivningen om vildledende og sammenlignende reklame implementeres i medlemsstaterne, pege på problemområder og skitsere mulighederne for en eventuel revision af denne lovgivning.

Også Europa-Parlamentet har ved mange lejligheder understreget betydningen af disse spørgsmål. Specielt problemerne med vildledende erhvervsvejvisere var genstand for to vigtige beslutninger fra Europa-Parlamentet, en i 2008 og en af nyere dato fra 9. juni 2011.

Flere oplysninger

EU's lovgivning om vildledende og sammenlignende reklame:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/false-advertising/index_en.htm

Newsroom for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Justitskommissær og næstformand Viviane Redings hjemmeside:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar