Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

EU:s konsumenter risar finanstjänster och bränslemarknader

Bryssel den 21 oktober 2011 – Finanstjänster, investeringar (inklusive pensioner och värdepapper), bolån och fastighetstjänster är de marknader som oftast sviker konsumenterna i EU, enligt den senaste resultattavlan för konsumentmarknaderna. På varumarknaderna får begagnade bilar och bränsle bottenbetyg. Precis som 2010 gör tjänstemarknaderna dåligt ifrån sig: finanstjänster och nättjänster ligger alla under medel. El och bränsle har försämrats mest sedan 2010. Resultattavlans huvudindex rankar konsumentmarknaderna efter konsumenternas förtroende, kundnöjdhet, enkelhet i jämförelser mellan erbjudanden samt problem och klagomål. Dessutom mäts konsumenternas val, enkelheten i att byta leverantör eller taxa samt prisskillnader mellan länder. Syftet är att kartlägga de marknader som fungerar sämst. De följs upp genom att man analyserar problemen ingående och kartlägger politiska åtgärder. Med ledning av de senaste resultaten kommer kommissionen att undersöka konsumentkreditmarknaden och bränslemarknaden.

– Nyttan för konsumenterna med den inre marknaden mäts i vad den kan åstadkomma för dem i form av kvalitet, större urval, lägre priser, öppenhet och kundnöjdhet. Tack vare resultattavlan kan vi se var det inte verkar fungera. Den här processen går ut på evidensbaserat beslutsfattande som svar på konsumenternas verkliga problem på den inre marknaden. Företag som tillgodoser konsumenternas behov kommer att belönas av konsumenterna, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

I den årliga resultattavlan för konsumentmarknaderna rankas 51 varu- och tjänstemarknader som täcker över 60 % av hushållens budget för att visa vilka marknader som inte tjänar konsumenterna i EU.

Resultat

  • Tjänstemarknaderna gör fortfarande dåligt ifrån sig: finanstjänster (t.ex. konsumentkrediter) och nättjänster (t.ex. el) ligger under medel.

  • Totalt sett är investeringar (inklusive pensioner och värdepapper), fastighetstjänster och bolån de tre sämsta konsumentmarknaderna (2010 var det investeringar, fastighetstjänster och internetleverantörer, IP/10/1369).

  • Varumarknaderna verkar fungera betydligt bättre. Några undantag från den regeln är begagnade bilar och fordonsbränsle, som fick bottenbetyg (2010 var det begagnade bilar, kläder och skodon samt kött, IP/10/1369).

  • Sedan 2010 har el- och bränslemarknaderna försämrats mest, vilket kan bero på konsumenternas uppfattning om el- och bränslepriserna.

  • När den upplevda enkelheten att byta leverantör eller taxa beaktas liksom konsumenternas faktiska byten, får bolån, investeringar och el lägst betyg av de 14 tjänstemarknader som analyserades.

  • 64 % av konsumenterna är nöjda med utbudet av varor eller leverantörer (alla marknader sammanlagt). Det tyder på att urval är ett mindre problem för konsumenterna än förtroende för näringsidkarna och möjligheten att jämföra erbjudanden.

Hela rapporten med nationella rankningar finns på

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Nästa steg

Som uppföljning inleder kommissionen två marknadsundersökningar:

  • En om konsumentkredit, som får låga betyg på förtroende och jämförbarhet. Eftersom konsumentkreditdirektivet ska ses över 2013 kan undersökningen bidra till bedömningen av EU:s nuvarande regler. Undersökningen omfattar inte bolån, eftersom kommissionen lagt fram ett separat förslag om det (IP/11/383).

  • En om bränsle. Bränslemarknaden får näst lägst betyg av varumarknaderna och har försämrats mest sedan 2010. Marknaden har den fjärde största andelen av hushållens budget. Dessutom kan de många olika bränslebeteckningarna förvirra konsumenterna och påverka den inre marknaden.

På många andra problemmarknader har undersökningar redan utförts (bl.a. el och konsumentfinanstjänster) eller pågår (bl.a. internet), se MEMO/11/718.

Bakgrund

Syftet med resultattavlan för konsumentmarknaderna är att kartlägga vilka marknader som fungerar sämst för konsumenterna och sedan följa upp dem, analysera problemen ingående och kartlägga politiska åtgärder.

Det främsta indexet i resultattavlan för att ranka 51 marknader är resultatindikatorn för marknaden. Indexet sammanställs av konsumenternas svar om 1) förtroende för leverantörer, 2) nöjdhet, 3) enkelhet att jämföra erbjudanden och 4) problem och klagomål. Dessutom övervakas byte av leverantör och taxa (på 14 tjänstemarknader), konsumenternas val och prisskillnader mellan EU-länderna på drygt 100 varor och tjänster.

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar