Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Slechte waardering EU-consumenten voor financiële diensten en brandstofmarkten

Brussel, 21 oktober 2011 – Financiële diensten, investeringen (waaronder pensioenen en effecten), hypotheken en onroerend goed zijn de markten waarvan consumenten in de hele EU vinden dat zij te kort schieten, volgens het laatste scorebord voor de consumentenmarkten. Van de goederenmarkten worden tweedehands auto's en brandstoffen het slechtst gewaardeerd. Net als in 2010 blijven de dienstenmarkten onderpresteren, waarbij de financiële dienstverlening en netwerkdiensten zonder uitzondering onder het gemiddelde presteren. De elektriciteitsvoorziening en brandstoffen zijn in vergelijking met 2010 het meest achteruitgegaan. In de hoofdindex van het scorebord rangschikt de consumentenmarkten aan de hand van consumentenvertrouwen, het gemak waarmee aanbiedingen kunnen worden vergeleken, problemen en klachten. Ook de keuze van de consument, het gemak waarmee van leverancier en tarief kan worden gewisseld en prijsverschillen tussen landen worden beoordeeld. Doel daarbij is in kaart te brengen op welke markten de kans op slecht functioneren het grootst is, waarna in een follow-upstudie de problemen verder worden uitgediept en beleidsantwoorden worden geformuleerd. Op basis van de laatste uitkomsten zal de Europese Commissie het consumentenkrediet en de brandstofmarkten onder de loep nemen.

Commissaris voor Gezondheid en consumenten John Dalli zei in dit verband: "De waarde van de interne markt voor consumenten wordt afgemeten aan de hand van wat deze hun oplevert in de zin van kwaliteit, breder aanbod, lagere prijzen, transparantie en tevredenheid. Dankzij het scorebord kunnen wij zien waar dit niet het geval lijkt te zijn. Dit levert ons gegevens op waarmee wij ons beleid kunnen afstemmen op de reële problemen waarmee consumenten in de interne markt te maken hebben. Bedrijven die aan de behoeften van de consument tegemoetkomen, worden beloond door de keuze van de consument".

Het jaarlijkse scorebord voor de consumentenmarkten geeft een ranglijst van 51 diensten- en goederenmarkten die ruim 60% van de huishoudbudgets vertegenwoordigen, om te zien waar de consumenten waarschijnlijk niet aan de behoeften van de consumenten tegemoet komt.

Voornaamste bevindingen

  • De dienstenmarkten blijven onderpresteren, waarbij de financiële dienstverlening (bv. consumentenkrediet) en netwerkdiensten zonder uitzondering onder het gemiddelde presteren.

  • Over het geheel gezien (waaronder pensioenen en effecten), diensten op het gebied van onroerend goed en hypotheken zijn de slechtst presterende markten (in 2010 waren dit investeringen, onroerend goed en internetaanbod, IP/10/1369).

  • De goederenmarkten lijken over het algemeen veel beter te functioneren. Uitzonderingen zijn tweedehands auto's en voertuigbrandstoffen, die in de goederencategorie het laagst scoorden (in 2010 waren dit tweedehands auto's, kleding en schoeisel, en vlees; zie IP/10/1369).

  • In vergelijking met 2010 zijn de elektriciteits- en brandstofmarkt er het meest op achteruit gegaan, wat mogelijk verband houdt met het consumentensentiment over de elektriciteits- en brandstofprijzen.

  • Wanneer wordt gekeken naar het vermeende gemak waarmee van leverancier of tariefplan kan worden gewisseld en naar de daadwerkelijke overstap door consumenten, scoren hypotheken, investeringen (waaronder pensioenen en effecten) en elektriciteitsvoorziening het laagst van de 14 geanalyseerde dienstenmarkten.

  • 64% van de consumenten is tevreden over het aanbod aan goederen en leveranciers (in alle markten). Hieruit valt af te leiden dat het aanbod voor consumenten een minder groot probleem is dan zaken als vertrouwen in handelaren en de mogelijkheid om aanbiedingen te vergelijken.

Het volledige verslag, waaronder de nationale scorelijsten, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/index_nl.htm.

Volgende stappen

Als follow-up wil de Europese Commissie twee markstudies laten uitvoeren over:

  • consumentenkrediet, dat laag scoort in het scorebord, met name wat vertrouwen en vergelijkbaarheid betreft. Aangezien de consumentenkredietrichtlijn in 2013 wordt herzien, zullen de bevindingen nuttige input bieden voor de beoordeling van de impact van de huidige EU-regelgeving. Deze studie heeft geen betrekking op de hypotheeksector, omdat deze al in een recent voorstel van de Commissie aan bod komt (IP/11/383).

  • Brandstoffen. De brandstoffenmarkt scoort als op één na laagste van de goederenmarkten en heeft de grootste verslechtering sinds 2010 laten zien. Het is de op drie na grootste markt wat het aandeel in het huishoudbudget betreft. Bovendien kan de veelheid aan brandstofaanduidingen verwarrend voor de consument werken, hetgeen mogelijk gevolgen kan hebben voor de interne markt.

Voor veel van de andere problematische markten zijn al diepgaande studies uitgevoerd (bv. voor elektriciteit, financiële diensten voor de consument) of zijn deze in uitvoering (bv. voor internetleveranciers) – zie MEMO/11/718 voor details.

Achtergrond

Het belangrijkste doel van het scorebord voor de consumentenmarkten is in kaart te brengen op welke markten de kans op slecht functioneren voor consumenten het grootst is, waarna in een follow-upstudie de problemen verder worden uitgediept en beleidsantwoorden worden geformuleerd.

De belangrijkste index die het scorebord gebruikt om een ranglijst van 51 markten te maken, is de marktprestatie-indicator (MPI). De index wordt samengesteld uit de resultaten van consumentenonderzoek met betrekking tot: 1) vertrouwen in detailhandelaars/leveranciers 2) algehele tevredenheid 3) het gemak waarmee aanbiedingen kunnen worden vergeleken en 4) problemen en klachten van consumenten. Daarnaast volgt het scorebord ook de mate waarin wordt gewisseld van leverancier en tarief (voor 14 dienstenmarkten), de keuze van de consument op elke markt, en de prijsverschillen tussen de EU-landen voor ruim 100 goederen en diensten.

Contact:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar