Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n kuluttajilta heikko arvosana rahoituspalvelu- ja polttoainemarkkinoille

Bryssel 21.10.2011 – Rahoituspalvelut, investoinnit (eläkkeet ja arvopaperit mukaan luettuina), asuntolainat ja kiinteistöpalvelut ovat aloja, joilla markkinat todennäköisimmin eivät täytä EU:n kuluttajien tarpeita, kertoo viimeisin kuluttajamarkkinoita seuraava tulostaulu. Tavaramarkkinoilla heikoimman arvosanan saavat käytetyt autot ja polttoaineet. Palvelumarkkinoiden toiminta jäi heikoksi vuoden 2010 tapaan. Rahoitus- ja verkkopalvelut jäivät keskiarvon alapuolelle. Vuoteen 2010 verrattuna tyytyväisyys on heikentynyt eniten sähkönjakelun ja polttoaineiden kohdalla. Tulostaulun pääindeksissä asetetaan kuluttajamarkkinoiden eri osa-alueet järjestykseen, ja mittareina käytetään kuluttajien luottamusta ja tyytyväisyyttä, tarjousten vertailun helppoutta, ongelmia ja valituksia. Lisäksi seurataan kuluttajien valinnanvaraa, palveluntarjoajan tai tariffien vaihtamisen helppoutta ja hintaeroja eri maiden välillä. Tarkoituksena on kartoittaa ne markkinat, joiden toimivuuteen liittyy suurimmat riskit, ja tehdä sen pohjalta jatkoselvityksiä, joissa ongelmia tarkastellaan tarkemmin ja niihin etsitään ratkaisuja. Viimeisimpien tulosten perusteella Euroopan komissio aikoo tarkastella kulutusluottojen ja polttoaineiden markkinoita.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dallin mukaan EU:n sisämarkkinoiden arvoa kuluttajien kannalta mittaa se, miten ne heitä palvelevat laadun, lisääntyneen valinnanvaran, alempien hintojen, avoimuuden ja tyytyväisyyden muodossa. ”Tulostaulun ansiosta näemme, missä näin ei vaikuta tapahtuvan”, sanoo Dalli. ”Tarkoituksena on, että kuluttajien sisämarkkinoilla kohtaamiin todellisiin ongelmiin vastataan näyttöön perustuvalla politiikalla”, jatkaa komissaari. ”Valinnoillaan kuluttajat palkitsevat ne yritykset, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.”

Vuosittain laadittavassa kuluttajamarkkinoiden tulostaulussa tarkastellaan kaikkiaan 51:tä palvelu- ja tavaramarkkinoiden osa-aluetta, joiden osuus kotitalouksien menoista on yli 60 prosenttia. Näin selvitetään, millä osa-alueilla markkinat todennäköisimmin eivät täytä EU:n kuluttajien tarpeita.

Keskeiset havainnot

  • Palvelumarkkinoiden toiminta on edelleen heikkoa: rahoituspalvelut (esim. kuluttajaluotot) ja verkkopalvelut (esim. sähkönjakelu) jäävät keskiarvon alapuolelle.

  • Kun katsotaan kokonaisuutta, kuluttajamarkkinoiden heikoiten toimivia osa-alueita ovat sijoitukset (eläkkeet ja arvopaperit mukaan luettuina), kiinteistöpalvelut ja asuntolainat (vuonna 2010 häntäpäässä olivat sijoitus-, kiinteistö- ja internetpalvelut – ks. IP/10/1369).

  • Tavaramarkkinat näyttäisivät taas kokonaisuutena toimivan paljon paremmin. Poikkeuksia ovat kuitenkin käytetyt autot ja ajoneuvojen polttoaineet, jotka saivat tavaramarkkinoilla heikoimmat arvosanat (vuonna 2010 alimmilla sijoilla olivat käytetyt autot, vaatteet ja jalkineet sekä liha ja lihavalmisteet – ks. IP/10/1369).

  • Vuoteen 2010 verrattuna tyytyväisyys on heikentynyt eniten sähkö- ja polttoainemarkkinoilla, mikä saattaa kuvastaa kuluttajien suhtautumista sähkön ja polttoaineen hintoihin.

  • Kun tarkastellaan sitä, miten helppona kuluttajat pitävät palveluntarjoajan tai tariffisuunnitelman vaihtamista, ja kuluttajien todella tekemiä vaihtoja, sijoitukset (eläkkeet ja arvopaperit mukaan luettuina) ja sähkönjakelu jäivät viimeisiksi analysoiduista 14:stä palvelumarkkinoiden osa-alueesta.

  • Kuluttajista 64 prosenttia on tyytyväisiä tavaroihin tai tarjoajiin liittyvään valinnanvaraansa (kaikki markkinat). Tämä viittaisi siihen, että valinnanvara ei ole kuluttajille niin suuri ongelma kuin esimerkiksi luottamus elinkeinonharjoittajiin tai mahdollisuus vertailla tarjouksia.

Koko raportti ja eri maiden tulokset löytyvät osoitteesta

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi Euroopan komissio käynnistää kaksi markkinatutkimusta seuraavista aiheista:

  • Kulutusluotot – ne menestyvät tulostaulussa heikosti etenkin luottamuksen ja vertailtavuuden osalta. Kun kulutusluottodirektiiviä tarkastellaan uudelleen vuonna 2013, havainnoista on paljon hyötyä arvioitaessa EU:n nykyisten sääntöjen vaikutusta. Tutkimuksessa ei tarkastella asuntolainoja, joista komissio on jo hiljattain esittänyt ehdotuksen (IP/11/383).

  • Polttoaineet. Polttoainemarkkinat sijoittuvat tulostaulussa toiseksi heikoimmaksi tavaramarkkinoilla, ja tyytyväisyys niihin on heikentynyt vuodesta 2010 eniten. Polttoaineiden osuus kotitalouksien menoista on neljänneksi suurin. Erilaisia polttoaineita on lisäksi markkinoilla niin paljon, että tilanne voi olla kuluttajille hämmentävä, mikä saattaa vaikuttaa myös sisämarkkinoihin.

Monien muiden ongelmallisten osa-alueiden osalta on jo tehty seikkaperäisiä tutkimuksia (esim. sähkö ja vähittäisrahoituspalvelut) tai sellaisia on tekeillä (esim. internetpalvelut). Lisätietoja ks. MEMO/11/718.

Taustaa

Kuluttajamarkkinoiden tulostaulun päätarkoituksena on kartoittaa ne markkinat, joiden toimivuuteen liittyy kuluttajien kannalta suurimmat riskit, ja tehdä sen pohjalta jatkoselvityksiä, joissa ongelmia tarkastellaan tarkemmin ja niihin etsitään ratkaisuja.

Tärkein tulostaulussa 51:n markkinoiden osa-alueen arvioimiseen käytettävä indikaattori on markkinoiden toimivuutta mittaava indikaattori MPI. Tulostaulu kootaan seuraavia aiheita käsittelevien kuluttajatutkimusten tuloksista: 1) luottamus vähittäiskauppiaisiin ja tavaroiden ja palvelujen toimittajiin, 2) yleinen tyytyväisyys, 3) tarjousten vertailemisen helppous ja 4) kuluttajien kohtaamat ongelmat ja tekemät valitukset. Tulostaulussa seurataan myös palveluntarjoajien ja tariffien vaihtamista (14 markkinoiden osa-aluetta), kuluttajille kullakin osa-alueella tarjolla olevaa valinnanvaraa ja EU-maiden välisiä hintaeroja yli sadan tavaran ja palvelun osalta.

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24


Side Bar