Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

ELi tarbijad annavad finants- ja kinnisvarateenustele ning kütuseturgudele madala hinnangu

Brüssel, 21. oktoober 2011: hiljutise tarbijaturgude tulemustabeli kohaselt kujutavad investeeringud (sh pensionid ja väärtpaberid), kinnisvarateenused ja hüpoteegid endast turgusid, mis kõige suurema tõenäosusega ei vasta kusagil ELis tarbijate vajadustele. Kaubaturgudel on kõige madalama järjestuse saanud kasutatud autod ja kütus. Teenusteturgudel jätkub sarnaselt 2010. aastaga allakäik ning finants- ja võrguteenuste osas on tulemused alla keskmise. Kõige suurema kukkumise 2010. aastaga võrreldes on teinud elektrivarustuse ja kütuse turud. Tulemustabeli põhiindeks reastab tarbijaturud tarbijausalduse, rahulolu, pakkumiste võrdlemise mugavuse, probleemide ja kaebuste järgi. Samuti jälgitakse tarbijale pakutavaid valikuid, teenusepakkuja või tariifide vahetamise võimalusi ja hinnaerinevusi riikide vahel. Eesmärk on tuvastada turud, kus ilmneb enim häiretele viitavaid ohumärke, et seejärel teha lisauuringuid, kus analüüsitakse probleeme sügavuti ning otsitakse lahendusi. Hiljutiste tähelepanekute põhjal võtab Euroopa Komisjon uurida tarbijakrediidi ja kütuse turgusid.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli märkis: „Ühtse turu väärtust tarbijate jaoks mõõdetakse sellega, mil määral see suudab neile tagada soodsamad hinnad, suurema valiku, läbipaistvuse ja rahulolu. Tänu tulemustabelile võime näha, kus asjad ei tundu toimivat ootuspäraselt. See on protsess, kus tarbijate tegelikele probleemidele leitakse tõendusmaterjalil põhinevad lahendused.”

Iga-aastane tarbijaturgude tulemustabel reastab 51 teenuste ja kaupade turgu, mis hõlmavad üle 60% kodumajapidamiste eelarvetest, ning selgitab välja, millised neist tõenäoliselt ei suuda täita tarbijate ootusi.

Peamised järeldused

  • Teenusteturgudel jätkub allakäik; finantsteenuste (nt tarbijakrediit) ja võrguteenuste (nt elekter) osas on tulemused alla keskmise.

  • Kokkuvõttes on investeeringud (sh pensionid ja väärtpaberid), kinnisvarateenused ja hüpoteegid kolm kõige halvemini toimivat tarbijaturgu (2010. aastal olid nendeks investeeringud, kinnisvara ja internetiühendus; vt IP/10/1369).

  • Kaubaturud toimivad üldiselt palju paremini. Erandiks on kasutatud autod ja autokütus, mis asetusid kaubaliikide seas kõige madalamale kohale (2010. aastal olid nendeks kasutatud autod, rõivad ja jalatsid ning liha; vt IP/10/1369).

  • Võrreldes 2010. aastaga on olukord kõige rohkem halvenenud elektri ja kütuse turul, ilmselt peegeldades tarbijate suhtumist elektri ja kütuse hindadesse.

  • Kui vaadata seda, kui hõlbus on tarbijal vahetada teenusepakkujat või tariife ja mil määral tarbija seda tegelikult teinud on, said 14 analüüsitud teenuseturu seas kõige madalama järjestuse hüpoteegid, investeeringud (sh pensionid ja väärtpaberid) ning elektriga varustamine.

  • 64% tarbijatest on rahul kaupade või teenusepakkujate valikuga (kõigil turgudel). Siit võib järeldada, et valik ei ole tarbijate jaoks niivõrd probleemne kui sellised küsimused nagu usaldus kaupleja vastu ja võimalus pakkumisi võrrelda.

Täielik aruanne, mis sisaldab ka riikides tehtud järjestusi, on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_en.htm

Edasised sammud

Järelmeetmena algatab Euroopa Komisjon kaks turu-uuringut:

  • tarbijakrediidi alal, sest see näitas tulemustabelis kehva tulemust, eriti usalduse ja võrreldavuse osas. Tarbijakrediidi direktiivi hakatakse 2013. aastal läbi vaatama ja seega võib uuring anda rikkalikult andmeid ELi praeguste eeskirjade mõju hindamiseks. Uuring ei hõlma hüpoteekide sektorit, sest seda juba käsitletakse hiljutises komisjoni ettepanekus (IP/11/383);

  • kütuste alal, sest kütuseturg reastub kaubaturgude seas eelviimaseks ja on alates 2010. aastast kõige rohkem langenud. Kodumajapidamiste eelarves on see turg suuruselt neljas kuluartikkel. Lisaks võib kütuste nimetuste rohkus tarbijat segadusse ajada ja seega mõjutada ühtset turgu.

Põhjalikud uuringud on juba tehtud sellistel problemaatilistel turgudel nagu elektriturg ja finantsteenuste jaeturg või on veel lõpetamisel (nt internetiühendus). Vt lisaks MEMO/11/718.

Taust

Tarbijaturgude tulemustabeli peamine eesmärk on tuvastada turud, kus ilmneb enim häiretele viitavaid ohumärke, et seejärel teha lisauuringuid, kus analüüsitakse probleeme sügavuti ning otsitakse lahendusi.

Tulemustabelis kasutatakse 51 turu reastamisel põhiindeksina turu toimimise näitajat MPI. Indeks koostatakse tarbijauuringu tulemustest, mis kajastavad järgmist: 1) usaldus jaemüüjate/tarnijate vastu, 2) üldine rahulolu, 3) pakkumiste võrdlemise mugavus, 4) tarbijate probleemid ja kaebused. Tulemustabelis vaadatakse eraldi ka tarnijate ja tariifide vahetamise võimalusi (hõlmates 14 teenuseturgu), tarbijale antud valikuid neil turgudel ja hinnaerinevusi ELi riikide vahel rohkem kui 100 kauba ja teenuse osas.

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar