Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейските потребители дават слаба оценка на пазарите на финансови услуги и на горива

Брюксел, 21 октомври 2011 г. — Финансовите услуги, инвестициите (включително пенсионни фондове и ценни книжа), ипотеките и свързаните с недвижими имоти услуги са пазарите, за които е най-вероятно да не оправдават доверието на потребителите в ЕС, сочат резултатите от последното издание на Индекса за развитие на пазарите на дребно. Сред пазарите на стоки най-ниска оценка получават автомобилите втора употреба и горивата. Както и през 2010 г. пазарите на услуги продължават да се представят незадоволително спрямо очакванията, като финансовите услуги и мрежовите услуги са под средното равнище. Секторите на електроснабдяването и горивата са влошили резултатите си най-много в сравнение с 2010 г. Индексът класира потребителските пазари спрямо степента на потребителското доверие, удовлетвореността, възможностите за съпоставяне на офертите, проблемите и оплакванията. Изборът на потребителя, лесната смяна на доставчика и тарифата, както и разликите в цените по страни също са предмет на наблюдение чрез индекса. Целта е да бъдат установени най-застрашените от неправилно функциониране пазари, за да може чрез последващи проучвания проблемите да бъдат анализирани в дълбочина и в рамките на политиката да се набележат мерки за решаването им. Въз основа на последните данни Европейската комисия ще направи проучване на пазара на потребителски кредити и пазара на горива.

Джон Дали, комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви: „Европейските потребители могат да измерят реалната полза от единния пазар посредством качеството, по-богатия избор, по-ниските цени, прозрачността и удовлетвореността, които получават благодарение на него. Чрез индекса ние сме в състояние да видим къде това не е така. Процесът е насочен към изработване на основани на доказателства политики, които да дадат отговор на реалните проблеми на потребителите в рамките на единния пазар. Бизнесът, който съумее да отговори на нуждите на потребителя, ще бъде възнаграден чрез избора на потребителя.“

Годишният Индекс за развитие на пазарите на дребно класира 51 пазара на стоки и услуги, на които се изразходват над 60 % от бюджета на домакинствата, и цели да набележи пазарите, за които е вероятно да не оправдават очакванията на потребителите в ЕС.

Основни констатации

  • Пазарите на услуги продължават да се развиват незадоволително спрямо очакванията, като финансовите услуги (напр. потребителските кредити) и мрежовите услуги (напр. електроснабдяването) са под средното равнище.

  • Като цяло инвестициите (включително пенсионни фондове и ценни книжа), свързаните с недвижими имоти услуги и ипотеките са трите най-слабо представящи се пазара (през 2010 г. това бяха инвестициите, услугите, свързани с недвижими имоти, и доставките на интернет, вж. IP/10/1369).

  • Пазарите на стоки като цяло изглежда функционират много по-добре. Изключение са пазарите на автомобили втора употреба и на автомобилните горива — те са с най-ниски резултати в категорията „стоки“ (през 2010 г. това бяха пазарите на автомобили втора употреба, облекло и обувки и месо; вж. IP/10/1369).

  • В сравнение с 2010 г. пазарите на електроснабдяването и горивата са влошили най-много представянето си, като това би могло да се дължи на отношението на потребителите към цените на електроенергията и горивата.

  • Ако се вземе предвид степента, в която потребителите считат за лесна смяната на доставчика или тарифния план, както и реално извършената от потребителите смяна, тогава ипотеките, инвестициите (включително пенсионни фондове и ценни книжа) и електроснабдяването отбелязват най-ниски резултати сред 14-те пазара на услуги, включени в анализа.

  • 64 % от потребителите са удовлетворени от избора на стоки или доставчици (на всички пазари). Това предполага, че за потребителите изборът е проблем в по-малка степен, отколкото доверието в търговците и възможностите за съпоставяне на офертите.

Пълният текст на доклада, включващ и националните класации на резултатите, е на разположение на адрес:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms6_bg.htm

Следващи стъпки

Като следваща стъпка Европейската комисия ще проведе две пазарни проучвания относно:

  • потребителските кредити, които получават нисък резултат в индекса, по-конкретно по отношение на доверието и съпоставимостта. Тъй като през 2013 г. предстои преразглеждане на Директивата за потребителския кредит, направените констатации ще осигурят солидни доказателства при оценката на въздействието на сега действащите правила в ЕС. Проучването няма да включва сектора на ипотеките, тъй като той вече е обхванат в друго представено наскоро предложение на Комисията (вж. IP/11/383).

  • горивата. Пазарът на горива е предпоследен по резултат сред пазарите на стоки и е претърпял влошаване в най-голяма степен спрямо 2010 г. Този пазар е на четвърто място по дял в бюджета на домакинствата. В допълнение разнообразието от наименования на различните видове горива може да бъде объркващо за потребителите и евентуално да окаже влияние върху единния пазар.

За много от останалите проблемни пазари задълбочени проучвания вече са проведени (напр. електроснабдяване, финансови услуги за крайния потребител) или са в процес на провеждане (напр. доставка на интернет) за подробности вж. MEMO/11/718 .

Контекст

Основната цел на Индекса за развитие на пазарите на дребно е да бъдат установени най-застрашените от неправилно функциониране пазари с оглед на потребителя, за да може чрез последващи проучвания проблемите да бъдат анализирани в дълбочина и в рамките на политиката да се набележат мерки за решаването им.

Класирането на 51 пазара в рамките на индекса е извършено чрез основния показател за функционирането на пазарите (MPI). Показателят е съставен въз основа на резултати от проучвания сред потребителите относно: (1) доверието в търговците на дребно/доставчиците (2) общата удовлетвореност (3) възможностите за съпоставяне на офертите (4) проблеми и оплаквания от потребителите. Отделно чрез индекса се наблюдава и смяната на доставчика и тарифата (за 14 пазара на услуги), изборът на потребителя на всеки от пазарите и разликите в цените между държавите в ЕС за над 100 вида стоки и услуги.

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar