Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Bryssel den 2 februari 2011

Kommissionen noterar framgångar i rekryteringen från de medlemsländer som gick med i EU år 2004

Europeiska kommissionen har med råge uppfyllt rekryteringsmålen för de tio länder som gick med i EU år 2004. Det konstaterades när övergångsperioden löpte ut, den 31 december 2010. En rapport visar att kommissionen mellan den 1 maj 2004 och 2010 rekryterat 4 004 tjänstemän och tillfälligt anställda från de tio nya medlemsländerna Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Detta är långt över de 3 508 personer som var målet. Även på högre chefsnivå har kommissionen överträffat sina mål, som var att ha minst en generaldirektör eller biträdande generaldirektör från vart och ett av de tio nya medlemsländerna. Också rekryteringen av direktörer och enhetschefer har gått bra. Nyanställningarna från dessa länder har påverkat könsbalansen i positiv riktning, eftersom det i slutet av 2010 fanns fler kvinnor än män vid kommissionen och fler kvinnliga chefer än före utvidgningen år 2004. Rekryteringen från Bulgarien och Rumänien fortsätter också som planerat under den övergångsperiod som löper ut i slutet av 2011.

”Jag är mycket nöjd över att rekryteringen efter de senaste utvidgningarna gått så bra” säger Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration. ”Det är en utmaning för vilken organisation som helst att välja ut och assimilera så många nyanställda från olika länder. Och vi har inte bara överskridit våra mål, vi har också hittat högkvalificerade och motiverade kollegor som redan inlemmats i organisationen och därmed dynamiserat hela kommissionen.”

När den hittills största utvidgningen 2004 förbereddes antogs bestämmelser om att i första hand rekrytera personal från de nya medlemsländerna under en övergångsperiod fram till den 31 december 2010. En liknande överenskommelse för Bulgarien och Rumänien är fortfarande i kraft, fram till slutet av året.

Kommissionen åtog sig att rekrytera cirka 3 500 personer från de tio nya medlemsländerna, dvs. nära 16 procent av de tjänster som fanns före utvidgningen. Chefsrekryteringen byggde på en proportionell ökning av antalet chefstjänster. Kommissionen ville också rekrytera minst en generaldirektör eller biträdande generaldirektör från vart och ett av de tio nya medlemsländerna.

Det övergripande rekryteringsmålet för dessa länder nåddes två år tidigare än väntat. Redan i oktober 2008 hade man rekryterat tillräckligt många handläggare (till AD-tjänster) och assistenter (till AST-tjänster). I slutet av 2010 hade 4 004 fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterats, varav ungefär 62 procent till AD-tjänster (personal med avslutad högskoleutbildning). Dessutom arbetade 595 kontraktsanställda och 144 nationella experter från de tio nya medlemsländerna för kommissionen i slutet av 2010. Alla tio länderna hade minst en generaldirektör eller biträdande generaldirektör på plats och tre av länderna hade två tjänster i det allra högsta skiktet. Ungefär 42 direktörer eller chefsrådgivare hade rekryterats och 189 enhetschefer.

Prioriteringen av de nya medlemsländerna saktade naturligtvis ner rekryteringarna från de övriga 15 medlemsländerna, som dock ändå höll en rimlig takt under perioden varför inga större geografiska snedvridningar väntas uppstå.

Utvidgningen år 2004 har påverkat kommissionens könsbalans i positiv riktning. Över två tredjedelar av de nyanställda från de tio nya medlemsländerna var kvinnor. Andelen kvinnor i kommissionen var före utvidgningen 46,6 procent och hade i slutet av 2010 ökat till 52,1 procent. Också den övergripande andelen kvinnliga chefer i kommissionen har ökat. I samband med utvidgningen sjönk den genomsnittliga åldern på kommissionens personal.

Rekryteringen av så många nyanställda ställde stora krav både på Europeiska rekryteringsbyrån EPSO, som är det EU-organ som sköter rekryteringen till alla EU-institutionerna, och på kommissionens avdelningar som vidtog en rad nya åtgärder för att underlätta assimileringen av de nyanställda och deras familjer.

De 4 000 nyanställda från de tio nya medlemsländerna utgör 16 procent av kommissionens tjänstemän och tillfälligt anställda. De har anpassat sig väl utan några större omvälvningar och har inte stoppat rekryteringen från de övriga 15 medlemsländerna. Tillsammans med den pågående rekryteringen av tjänstemän från Bulgarien och Rumänien gör detta kommissionen i 2011 års tappning till en verkligt europeisk institution. Utvidgningen år 2004 är en stor framgång för kommissionen, i synnerhet med tanke på dess storlek jämfört med tidigare utvidgningar. De erfarenheter som vunnits kan komma till pass vid framtida utvidgningar och för att assimilera nyanställda på ett sätt som gynnar kollegor från alla medlemsländer.

Webbplats:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_sv.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar