Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

V Bruseli 2. februára 2011

Komisia víta úspešný priebeh náboru úradníkov z členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004

Európskej komisii sa do konca prechodného obdobia (31. december 2010) podarilo prekročiť cieľové počty, ktoré boli vytýčené pre nábor pracovníkov z 10 členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004. Zo záverečnej správy vyplýva, že v období od 1. mája 2004 do konca roka 2010 Komisia prijala 4 004 úradníkov a dočasných zamestnancov z Českej republiky, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Slovinska, čo predstavuje výrazné prekročenie ambiciózne vytýčeného cieľa 3 508 pracovníkov z týchto krajín. Komisii sa podarilo prekročiť svoje ciele, aj pokiaľ ide o nábor pracovníkov do vyšších riadiacich funkcií, kde si vytýčila, že bude mať najmenej jedného štátneho príslušníka z každého z týchto desiatich členských štátov na poste generálneho riaditeľa alebo na poste zástupcu generálneho riaditeľa. Podobne úspešný bol aj nábor riaditeľov a vedúcich oddelení. Nábor nových pracovníkov z desiatich členských krajín, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, mal pozitívny účinok aj v rámci rodovej rovnováhy na Komisii, čo znamená, že koncom roka 2010 pracovalo na Komisii v porovnaní so situáciou pred rozšírením v roku 2004 viac žien než mužov, pričom sa zvýšil aj podiel žien v riadiacich funkciách. Prechodné obdobie pre nábor úradníkov z Bulharska a Rumunska, ktoré sa má skončiť ku koncu roka 2011, taktiež úspešne napreduje.

„Nábor pracovníkov z členských štátov, ktoré k EÚ pristúpili v ostatných dvoch vlnách rozšírenia, je jednoznačný úspech, a to ma teší“, uviedol Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie a komisár pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti. „Výber a integrácia veľkého počtu nových pracovníkov z rôznych krajín je výzvou pre každú inštitúciu. Nielen, že sme prekročili vytýčené cieľové počty, ale podarilo sa nám taktiež nájsť skvelých a svojej práci oddaných kolegov, ktorých sme úspešne integrovali do pracovného prostredia, vďaka čomu Komisia získala novú silu.“

V procese prípravy na historicky najväčšie rozšírenie, ku ktorému došlo v roku 2004, boli dohodnuté pravidlá na preferenčný nábor pracovníkov z nových členských štátov počas prechodného obdobia, ktoré sa skončilo 31. decembra 2010. Podobné pravidlá platia do konca tohto roka aj v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom.

Pokiaľ ide o nábor z desiatich členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, Komisia sa zaviazala prijať približne 3 500 uchádzačov, čo predstavovalo takmer 16 % z celkového počtu zamestnancov v čase pred rozšírením. Pokiaľ ide o cieľové počty stanovené pre nábor riadiacich pracovníkov, tieto boli založené na proporcionálnom náraste počtu riadiacich funkcií. Cieľom Komisie bolo tiež, aby mala najmenej jedného štátneho príslušníka z každého z desiatich nových členských štátov na poste generálneho riaditeľa alebo na poste zástupcu generálneho riaditeľa.

Celkové vytýčené cieľové počty pre nábor administrátorov a asistentov z desiatich členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, sa podarilo dosiahnuť dokonca viac než dva roky pred skončením prechodného obdobia – už v októbri 2008. Celkovo bolo do konca roka 2010 prijatých 4 004 stálych a dočasných zamestnancov. Približne 62 % z nich bolo prijatých na pozície, na ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Okrem toho ku koncu roka 2010 pracovalo na Komisii 595 zmluvných zamestnancov a 144 vyslaných národných expertov z týchto desiatich členských štátov. Zároveň bol prijatý z každého z týchto členských štátov najmenej jeden pracovník na post generálneho riaditeľa, resp. zástupcu generálneho riaditeľa, pričom z troch z nich boli prijatí dvaja pracovníci na najvyššie riadiace pozície. Na miesta riaditeľov, resp. hlavných poradcov, bolo prijatých približne 42 uchádzačov, a na miesta vedúcich oddelení bolo prijatých 189 kandidátov.

Nevyhnutným dôsledkom náboru pracovníkov z nových členských štátov bolo spomalenie prijímania pracovníkov z krajín, ktoré boli členmi EÚ pred rozšíreniami v rokoch 2004 a 2007. Proces prijímania týchto pracovníkov však počas prechodného obdobia pokračoval primeraným tempom, čo znamená, že sa nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k výraznej nerovnováhe v rámci geografického zastúpenia.

Rozšírenie v roku 2004 malo pozitívny účinok na rodovú rovnováhu v rámci Komisie. Podiel žien na celkovom počte pracovníkov, ktorí boli prijatí z desiatich členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, predstavuje viac než dve tretiny. Ku koncu roka 2010 tak podiel žien na celkovom počte zamestnancov Komisie, ktorý bol pred rozšírením 46,6 %, dosiahol úroveň 52,1 %. Takisto došlo aj k nárastu v rámci celkového počtu žien na riadiacich pozíciách v rámci Komisie. V dôsledku rozšírenia okrem toho došlo aj k miernemu poklesu, pokiaľ ide o priemerný vek zamestnancov Komisie.

Proces náboru takého veľkého počtu pracovníkov pochádzajúcich z prostredia mimo európskych inštitúcií si vyžiadal jednak obrovské úsilie zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), zodpovedného za výber pracovníkov pre všetky inštitúcie EÚ, ako aj zo strany útvarov Komisie, ktoré uplatňovali celý rad nových opatrení zameraných na uľahčenie procesu integrácie nových pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

Uvedených 4 004 nových pracovníkov z 10 nových členských štátov predstavuje 16 % z celkového počtu úradníkov a dočasných zamestnancov Komisie. Ich integrácia prebehla hladko, bez toho, aby vážne narušila a zastavila proces náboru pracovníkov z krajín, ktoré boli členmi EÚ pred rozšíreniami v rokoch 2004 a 2007. V kombinácii s prebiehajúcim náborom úradníkov z Bulharska a Rumunska to znamená, že Komisia je v roku 2011 skutočne európskou inštitúciou. Rozšírenie, ku ktorému došlo v roku 2004, je pre Komisiu v kontexte predchádzajúcich rozšírení a najmä v kontexte počtu prijatých krajín, obrovský úspech. Skúsenosti získané v tejto súvislosti pomôžu pri budúcich rozšíreniach, ako aj pri integrácii nových pracovníkov, čo bude prínosom pre kolegov zo všetkých členských štátov.

Webová stránka:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_sk.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar