Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Bruksela, dnia 2 lutego 2011 r.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje udaną rekrutację urzędników z nowych państw członkowskich, które dołączyły do UE w 2004 r.

W końcu okresu przejściowego (31 grudnia 2010 r.) Komisja Europejska przekroczyła swoje założenia w zakresie rekrutacji pracowników z 10 państw członkowskich, które dołączyły do UE w 2004 r. Sprawozdanie końcowe pokazuje, że pomiędzy 1 maja 2004 r. a końcem 2010 r. Komisja zatrudniła 4004 urzędników i pracowników na czas określony z Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier, co stanowi dużo wyższą liczbę niż zakładane pierwotnie 3508 osób. Na wyższym szczeblu kierowniczym Komisja również przekroczyła przyjęte założenia, przewidujące, że na stanowisku dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego zatrudniony zostanie przynajmniej jeden obywatel każdego z dziesięciu nowych państw członkowskich. Podobne osiągnięcia odnotowano w zakresie rekrutacji dyrektorów i kierowników działów. Rekrutacja pracowników z państw UE-10 wpłynęła również pozytywnie na równowagę płci w Komisji – w końcu 2010 r. w instytucji tej pracuje więcej kobiet niż mężczyzn, a odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych jest wyższy niż przed rozszerzeniem z 2004 r. Okres przejściowy dotyczący zatrudnienia urzędników z Bułgarii i Rumunii również przynosi dobre efekty i będzie trwał do końca 2011 r.

„Jestem bardzo zadowolony, że rekrutacja wynikająca z ostatnich rozszerzeń okazała się tak spektakularnym sukcesem” - powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji. „Nabór sporej liczby pracowników z różnych państw i ich integracja w nowym środowisku pracy stanowi duże wyzwanie dla każdej organizacji. Nie tylko przekroczyliśmy nasze założenia, ale znaleźliśmy również doskonałych i zaangażowanych współpracowników oraz ułatwiliśmy im integrację w naszej instytucji, co z kolei zapewniło Komisji dawkę nowej energii.”

Podczas przygotowań do największego w historii rozszerzenia w 2004 r. ustalono zasady zezwalające na rekrutację na preferencyjnych warunkach pracowników z nowych państw członkowskich podczas okresu przejściowego, który zakończył się dnia 31 grudnia 2010 r. Podobne ustalenia mają zastosowanie do końca roku dla Bułgarii i Rumunii.

Komisja zobowiązała się do zatrudnienia ok. 3500 obywateli UE-10, co stanowi niemal 16% łącznej liczby stanowisk istniejących przed rozszerzeniem. Założenia rekrutacji na stanowiska kierownicze były oparte na proporcjonalnym przyroście liczby funkcji kierowniczych. Komisja postawiła sobie także za cel zatrudnienie przynajmniej jednego dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego z każdego z państw UE-10.

Ogólne założenia dla UE-10 zostały osiągnięte ponad dwa lata przed zaplanowanym terminem, w październiku 2008 r., zarówno dla kategorii AD (administratorzy) jak i dla AST (asystenci). Do końca 2010 r. liczba zatrudnionych stałych urzędników i pracowników na czas określony osiągnęła 4004. Około 62% pracowników zostało zatrudnionych na szczeblu AD (absolwenci studiów wyższych). Ponadto w końcu 2010 r. w Komisji pracowało 595 pracowników na czas określony oraz 144 oddelegowanych ekspertów krajowych z państw UE-10. Przynajmniej jeden obywatel z każdego z 10 państw zatrudniony był na stanowisku dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego, a w przypadku trzech państw zatrudnione były po dwie osoby na najwyższym szczeblu. Zatrudniono 42 dyrektorów/głównych doradców oraz 189 kierowników działów.

Strategia zatrudnienia pracowników z nowych państw członkowskich w oczywisty sposób spowolniła rekrutację z UE-15, którą jednak utrzymano na rozsądnym poziomie, aby nie doprowadzić do znaczącej nierównowagi geograficznej.

Rozszerzenie z 2004 r. miało pozytywny wpływ na równowagę płci w Komisji. Ponad dwie trzecie nowo zatrudnionych pracowników z UE-10 to kobiety. Przed rozszerzeniem odsetek kobiet zatrudnionych w Komisji wynosił 46,6 %, a do końca 2010 r. wzrósł on do 52,1 % Zwiększyła się również liczba kobiet zatrudnionych w Komisji na stanowiskach kierowniczych. Rozszerzenie doprowadziło także do nieznacznego obniżenia średniej wieku pracowników Komisji.

Zatrudnienie tak dużej liczby osób spoza instytucji wymagało znacznego wysiłku, po pierwsze ze strony Europejskiego Urzędu Doboru Kadr – międzyinstytucjonalnego organu zajmującego się naborem pracowników dla wszystkich instytucji UE, po drugie ze strony służb Komisji, które wdrożyły szereg nowych środków mających pomóc nowym pracownikom i ich rodzinom w integracji w nowym środowisku.

4000 pracowników zatrudnionych z 10 nowych państw członkowskich stanowi 16 % urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Komisji. Ich integracja przebiegła sprawnie, bez większych zakłóceń oraz bez zahamowania rekrutacji z pozostałych 15 państw członkowskich. Fakt ten, w połączeniu z trwającą nadal rekrutacją urzędników z Bułgarii i Rumunii, świadczy o tym, że Komisja w 2011 r. jest instytucją prawdziwie europejską. W porównaniu z wcześniejszymi rozszerzeniami, zwłaszcza pod względem ich zasięgu, rozszerzenie z 2004 r. było olbrzymim sukcesem Komisji. Wyciągnięte doświadczenia ułatwią przeprowadzenie przyszłych rozszerzeń oraz integrację nowych pracowników z korzyścią dla współpracowników ze wszystkich państw członkowskich.

Zob. strona internetowa:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar