Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Brüssel, 2. veebruar 2011

Komisjon peab ametnike värbamist ELiga 2004. aastal ühinenud riikidest õnnestunuks

31. detsembril 2010 lõppenud üleminekuperioodiks oli Euroopa Komisjon värvanud 2004. aastal ELiga ühinenud 10 liikmesriigist kavandatust rohkem töötajaid. Lõpparuandest on näha, et 1. maist 2004 kuni 2010. aasta lõpuni värvati Tšehhist, Küprosest, Eestist, Ungarist, Lätist, Leedust, Maltast, Poolast, Slovakkiast ja Sloveeniast kokku 4 004 ametnikku ja ajutist töötajat, mis on enam kui lennukaks eesmärgiks püstitatud 3 508 inimest. Ka juhtivate töötajate osas on komisjon suutnud ületada püstitatud eesmärgid, milleks oli värvata igast kümnest ühinenud liikmesriigist vähemalt üks peadirektor või peadirektori asetäitja. Sama edukas oli direktorite ja üksuste juhatajate värbamine. EL 10-st värbamine on positiivselt mõjunud ka soolisele tasakaalule komisjonis. 2010. aasta lõpuks töötas organisatsioonis rohkem naisi kui mehi ning naisjuhtide osakaal oli võrreldes 2004. aasta laienemisele eelnenud ajaga suurem. 2011. aasta lõpuni kestev üleminekuperiood ametnike värbamiseks Bulgaariast ja Rumeeniast edeneb samuti jõudsalt.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič peab viimase laienemise järgset värbamist eriti edukaks. „Valida ja tööle võtta arvukalt uusi töötajaid eri riikidest on keeruline ülesanne igale organisatsioonile. Me oleme nii ületanud seatud eesmärgid kui ka leidnud suurepärased ja pühendunud kolleegid, kes on saanud osaks organisatsioonist, andes omakorda komisjonile uut tuult tiibadesse,” lisas ta.

Valmistudes 2004. aastal toimunud suurimaks laienemiseks, lepiti kokku, et 31. detsembril 2010 lõppenud üleminekuperioodil soodustatakse töötajate värbamist uutest liikmesriikidest. Sama kokkulepe kehtib selle aasta lõpuni Bulgaaria ja Rumeenia suhtes.

Komisjon võttis kohustuse värvata EL 10 riikidest 3 500 töötajat, mis moodustab laienemiseelsetest töökohtadest ligi 16%. Juhtivatele ametikohtadele värbamise eesmärgid rajati juhtimisülesannete proportsionaalsele kasvule. Komisjon seadis ka eesmärgiks värvata igast EL 10 liikmesriigist vähemalt ühe peadirektori või peadirektori asetäitja.

EL 10 osas seatud üldeesmärk täideti nii AD kategooria (administraatorid) kui ka AST kategooria (assistendid) puhul planeeritust kaks aastat varem, s.t 2008. aasta oktoobris. 2010. aasta lõpuks ulatus värvatud ametnike ja ajutiste töötajate arv 4 004-ni. Ligi 62% nendest olid administraatorid. Lisaks töötas komisjonis 2010. aasta lõpu seisuga 595 lepingulist töötajat ja 144 riikide lähetatud eksperti EL 10 liikmesriigist. Igast EL 10 liikmesriigist oli vähemalt üks peadirektor või peadirektori asetäitja ning kolmest liikmesriigist kaks juhtkonna kõrgeima tasandi töötajat. Direktoreid ja peanõunikke võeti tööle 42 ja üksuse juhatajaid 189.

Uutest liikmesriikidest värbamist soosiv poliitika aeglustas tahes-tahtmata värbamist EL 15 riikidest: siiski jätkati värbamist ka nendest riikidest, mis tähendab, et suurt geograafilist ebaühtsust ei ole oodata.

2004. aasta laienemine mõjutas positiivselt soolist tasakaalu komisjonis. Rohkem kui 2/3 EL 10 liikmesriikidest värvatutest olid naised. Naiste osakaal, mis oli komisjonis enne laienemist 46,6%, tõusis 2010. aasta lõpuks 52,1%-le. Naiste osakaal kasvas ka komisjoni juhtkonnas ning laienemine alandas veidi komisjoni töötajate keskmist vanust.

Nii paljude uute inimeste värbamine väljastpoolt organisatsiooni nõudis märkimisväärseid jõupingutusi Euroopa Personalivaliku Ametilt, kes vastutab kõigi ELi institutsioonide personaliotsingu eest, ning komisjoni talitustelt, kes võtsid hulga meetmeid, et hõlbustada uute töötajate ja nende perede integreerumist.

EL 10 liikmesriikidest värvatud 4 000 töötajat moodustavad komisjoni ametnikest ja ajutistest töötajatest 16%. Nende integreerimine on läinud sujuvalt ilma suuremate probleemideta, takistamata samal ajal värbamist 15-st vanast liikmesriigist. Ametnike värbamine Bulgaariast ja Rumeeniast kestab. See tähendab, et 2011. aastal on komisjoni näol tegemist tõelise Euroopa institutsiooniga. Komisjon võib tõdeda, et 2004. aastal toimunud kõige aegade suurimat laienemist võib lugeda suureks õnnestumiseks. Sellest saadud kogemus on abiks edasistel laienemistel ja õpitust on kasu kõigist liikmesriikidest värvatud kolleegide integreerimisel.

Veebisait:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_et.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar