Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/121

Bruxelles, den 2. februar 2011

Kommissionen udtrykker tilfredshed med ansættelsen af tjenestemænd fra de medlemsstater, der blev optaget i EU i 2004

Ved udgangen af overgangsperioden (31.12.2010) har Europa-Kommissionen mere end nået sine mål for ansættelse af nyt personale fra de 10 medlemsstater, som blev medlem af EU i 2004. Den endelige opgørelse viser, at Kommissionen fra den 1. maj 2004 til udgangen af 2010 ansatte 4 004 tjenestemænd og midlertidigt ansatte fra Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, hvilket er mere end dens ambitiøse mål på 3 508. På ledelsesniveau har Kommissionen nået mere end målet om at have mindst én statsborger fra hver af de ti medlemslande på generaldirektør- eller vicegeneraldirektørniveau. Det er ligeledes gået godt med at få ansat direktører og kontorchefer. Ansættelserne fra EU-10 har også haft en positiv virkning på kønsfordelingen i Kommissionen, idet der var flere kvinder end mænd i organisationen ved udgangen af 2010 og en større andel af kvindelige ledere end før udvidelsen i 2004. Overgangsperioden for ansættelse af tjenestemænd fra Bulgarien og Rumænien løber frem til udgangen af 2011, og den giver også gode resultater.

"Jeg er meget tilfreds med, at ansættelserne efter de seneste udvidelser har været en bragende succes", sagde Maroš Šefčovič, som er næstformand for interinstitutionelle forbindelser og administration. "Det er en stor udfordring for enhver organisation at skulle udvælge og integrere et stort antal nye medarbejdere fra forskellige lande. Vi er ikke bare nået længere, end vi havde håbet på, men har også fundet dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere. Det er også lykkedes os at få dem integreret godt i organisationen, og de har tilført Kommissionen ny energi."

Forud for den hidtil største udvidelse i 2004 blev der fastlagt regler, som gjorde det muligt at give forrang til personer fra de nye medlemsstater i en overgangsperiode, som udløb den 31. december 2010. En tilsvarende overgangsperiode gælder for Bulgarien og Rumænien frem til udgangen af i år.

For så vidt gælder statsborgere fra EU-10 har Kommissionen forpligtet sig til ca. 3 500 ansættelser, hvilket svarer til næsten 16 % af alle stillinger forud for udvidelsen. Målet for ansættelse af ledere var baseret på en tilsvarende stigning i antallet af ledelsesfunktioner. Kommissionen har også tilstræbt at ansætte mindst en generaldirektør eller vicegeneraldirektør fra hvert af EU-10-landene.

Det overordnede EU-10-mål blev nået to år hurtigere end planlagt i oktober 2008 både med hensyn til administratorer (AD) og assistenter (AST). I slutningen af 2010 var antallet af ansættelser af fastansatte tjenestemænd og midlertidigt ansatte oppe på 4 004. Omkring 62 % af disse ansættelser var AD-niveau (dvs. med afsluttet videregående uddannelse). Derudover arbejdede 595 kontraktansatte og 144 nationale eksperter fra EU-10 for Kommissionen i slutningen af 2010. Der var mindst en statsborger fra hvert af de 10 lande på generaldirektør- eller vicegeneraldirektørniveau og to på det øverste ledelsesniveau fra tre af dem. Der blev ansat omkring 42 direktører/ledende konsulenter og 189 kontorchefer.

Politikken om at ansætte fra de nye medlemsstater betød naturligvis, at det gik lidt langsommere med at få ansat folk fra EU-15; ikke desto mindre holdt man et vist tempo i perioden, hvilket betød, at der ikke forventes nogen større geografisk ubalance.

Udvidelsen i 2004 havde en positiv indflydelse på fordelingen af mænd og kvinder i Kommissionen. Over to tredjedele af det personale, der er ansat fra EU-10, var kvinder. Andelen af kvinder i Kommissionen lå på 46,6 % inden udvidelsen, men den steg til 51,2 % i udgangen af 2010. Der var også en stigning i den samlede andel af kvinder blandt ledere i Kommissionen. Udvidelsen har også sænket den gennemsnitlige alder blandt ansatte i Kommissionen en smule.

Det har krævet en stor indsats at ansætte så stort et antal mennesker udefra både af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor, men også af Kommissionens tjenestegrene, som har gennemført en række nye foranstaltninger for at hjælpe nyansatte og deres familier med at falde til.

De 4 000 mennesker, der er ansat fra de 10 nye medlemsstater, tegner sig for 16 % af Kommissionens tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Det er gået nogenlunde smertefrit med at få dem integreret, og det har ikke blokeret for ansættelser fra de andre 15 medlemsstater. Sammen med de igangværende ansættelser af tjenestemænd fra Bulgarien og Rumænien betyder dette, at Kommissionen i 2011 er en sand europæisk institution. Sammenlignet med tidligere udvidelser og navnlig i betragtning af, hvor stor en udvidelse der er tale om, har 2004-udvidelsen været en stor succes for Kommissionen. De erfaringer, man har høstet, vil kunne bruges ved fremtidige udvidelser og integrationen af nyt personale til gavn for kollegaer fra alle medlemsstater.

Se følgende websted:

http://ec.europa.eu/civil_service/index_da.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/headlines/news/2011/02/eu_10_recruitment_en.htm


Side Bar